Editor: Blog al-Faqir Ila Rabbih Ta’ala – Date: 26.12.13

Ada perkara yang kita rasa biasa, sebenarnya ‘luar biasa’ pada orang lain.

Ada setengah orang berasa hairan apabila disebutkan ada hadis palsu dalam kitab seseorang ulama. Sebabnya ia berasa tak mungkin ulama menggunakan hadis palsu di dalam kitab-kitab mereka. Sudah pasti mereka maklum tentang larangan Nabi SAW dan ancaman balasan berat ke atas orang yang mereka-reka hadis palsu. Maka mana mungkin ulama akan menggunakan hadis-hadis palsu! Dengan perspektif ini, mereka merasakan mustahil terdapat hadis palsu di dalam kitab-kitab alim ulama. Kemungkinan rasa hairan ini disebabkan kurang pendedahan atau kurang memperdalami pengajian ilmu hadis.

Secara umum, memang kita disuruh supaya menghormati para alim ulama dan beradab sopan dengan mereka. Kita tahu kedudukan para ulama dalam Islam adalah tinggi. Bagaimanapun, mereka juga adalah manusia yang tidak terlepas dari kekurangan dan membuat kesilapan. Maka jika terdapat kekurangan dan kesilapan daripada mereka, ia adalah lumrah semula jadi manusia. Peranan kita ialah memahami sebabnya bukan menolak dan menidakkannya hingga mengangkat mereka ke tahap maksum atau merendah dan memperlekehkannya hingga menjatuhkan maruah mereka.

Kita seringkali melihat satu atau dua kesalahan seseorang sebagai ‘dosa’ yang menutup segala perbuatan baik dan soleh yang dilakukan sepanjang hidupnya. Demikian juga perspektif kita apabila melihat satu dua kesalahan atau kesilapan seseorang ulama. Padahal peratusnya barangkali terlalu kecil, mungkin 1% atau 2% berbanding 99% atau 98% kebaikan yang dilakukan…

Justeru, kewujudan hadis palsu di dalam kitab-kitab sesetengah ulama bukanlah sesuatu yang pelik dan menghairankan. Kita yakin, ia bukan perkara yang disengajakan oleh mereka. Ini kerana bukan semua ulama menghafaz dan menguasai keseluruhan riwayat hadis yang wujud yang jumlahnya ratusan ribu. Kemungkinan mereka menganggap hadis tersebut ada sumbernya yang boleh dirujuk cuma mereka tidak sempat merujuknya atau tidak sempat mengkaji dan menganalisisnya. Walaupun kita dapati setelah dikaji kemudian hadis tersebut tiada bersumber atau terdapat pendusta atau pemalsu hadis pada silsilah sanadnya. Sangka baik mereka itu tadi tidak menjadikan mereka sebagai penyebar hadis palsu secara sengaja.

Demikian juga ulama hadis yang meriwayatkan hadis-hadis palsu, mereka hanya sempat merekodkannya sahaja dan tidak sempat untuk mengkaji dan menilai status hadis-hadis tersebut. Mereka dianggap telah terlepas daripada beban tanggungjawab apabila mereka telah merekodkannya secara bersanad. Maka menjadi tugasan ulama yang datang kemudian untuk mengkaji dan menilainya.

Maka, kita perlu memahami sebabnya kenapa? Zaman para ulama dahulu amat jauh berbeza dengan zaman kita kini. Zaman dahulu amat sukar untuk memperolehi semua kitab yang dikarang, tidak sepertimana zaman ini. Kini kitab-kitab dicetak dan diedarkan secara meluas. Ia mudah diperolehi, bahkan dengan kewujudan internet kitab-kitab semakin mudah diperolehi sama ada secara berbayar atau percuma, sama ada dalam bentuk scan, elektronik mahu pun digital.

Maka, disebabkan sumber-sumber rujukan yang terbatas alim ulama dahulu mempunyai keuzuran yang boleh dimaafkan. Namun, kita kini tidak mempunyai sebarang keuzuran yang dapat dimaafkan jika kita terus menyebarkan hadis-hadis palsu. Ini kerana kini kita mempunyai semua keperluan yang ada untuk memastikan kesahihan atau kepalsuan sesuatu hadis. Tidak mengapa jika kepalsuan hadis itu tidak nyata kepada kita sesudah dikaji. Tetapi jika hadis itu telah nyata kepalsuannya seperti hadis yang hanya diriwayatkan oleh pendusta atau pemalsu hadis, atau hadis yang menyalahi semua nas-nas yang sabit dan tidak dapat ditakwil, maka haramlah hukumnya jika kita menyebarkannya.

Janganlah hairan jika terdapat hadis palsu di dalam kitab-kitab sesetengah ulama. Jika di kalangan ulama yang berkecimpung dengan hadis juga tidak terlepas dari memasukkan hadis palsu di dalam kitab-kitab mereka, apatah lagi ulama yang tidak berkecimpung di dalam bidang hadis. Saya ulangi, mereka mempunyai keuzuran dan ia tidak menafikan kedudukan mereka sebagai ulama yang wajar dihormati. Siapa kita untuk dibandingkan dengan mereka? Jika ia seorang alim yang ahli ibadat, tingkat kedudukan mereka jauh lebih tinggi di sisi Allah SWT berbanding diri kita. Tetapi kita tidak ada keuzuran seperti mereka untuk terus menyebarkan hadis-hadis palsu yang boleh dikesan kepalsuannya sekarang ini tanpa sebarang kesukaran.

Imam Ibn Majah adalah tokoh besar hadis. Namun, para ulama hadis bersepakat bahawa terdapat sejumlah hadis palsu di dalam kitab Sunannya. Begitu juga al-Hakim an-Naisaburi pengarang al-Mustadrak, ulama hadis juga bersepakat bahawa terdapat sejumlah hadis palsu di dalam kitabnya itu. Al-Khatib al-Baghdadi pengarang kitab Tarikh Baghdad juga tokoh hadis yang hebat, banyak menyusun kitab-kitab hadis secara bersanad. Namun, beliau turut meriwayatkan banyak hadis-hadis yang terdapat perawi pendusta atau pemalsu hadis pada silsilah sanadnya tanpa sebarang ulasan. Begitu juga dengan al-Hafiz Abu Nu‘aim al-Asbahani pengarang kitab Hilyah al-Awliya’, terdapat hadis-hadis yang dapat dihukum palsu di dalam kitab-kitab beliau. Tokoh-tokoh hadis besar yang lain seperti Imam at-Tabarani pengarang kitab-kitab al-Mu‘jam, Imam Ibn ‘Asakir ad-Dimasyqi pengarang kitab Tarikh Dimasyq, al-Hafiz Abu as-Syeikh al-Asbahani, al-Hafiz Ibn Syahin, Imam Ibn Abi ad-Dunya, al-Hafiz Ibn an-Najjar, al-Hafiz ad-Daylami, Imam al-Bayhaqi dan lain-lain kesemuanya turut meriwayatkan banyak hadis-hadis yang terdapat perawi pendusta atau pemalsu hadis pada sanad riwayat mereka.

Imam as-Suyuti, tokoh besar yang terkenal menguasai pelbagai bidang ilmu. Meskipun banyak menghasilkan karya-karya hadis, beliau didapati longgar dalam merekodkan hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya dalam kitabnya al-Jami‘ as-Saghir, beliau syaratkan untuk tidak memuatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh pendusta dan pemalsu hadis. Namun, didapati banyak hadis-hadis yang dapat dikatakan palsu kerana diriwayatkan oleh perawi pendusta dan pemalsu hadis, sepertimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz Ahmad al-Ghumari di dalam kitab al-Mughir.

Lebih menghairankan, Imam Ibn al-Jawzi yang terkenal dengan ketegasannya dalam mengkritik hadis seperti di dalam kitabnya al-Mawdu‘at yang mengumpulkan hadis-hadis yang dikatakan palsu, tetapi memuatkan sejumlah hadis palsu di dalam sebahagian karyanya yang lain seperti di dalam kitab Zam al-Hawa.

Imam Ibn Hazm az-Zahiri yang tegas dalam penilaian hadis-hadis juga pernah direkodkan menggunakan hadis palsu. Demikian juga Syeikh Ibn Taymiyyah dan muridnya, Syeikh Ibn Qayyim al-Juziyyah.

Saya juga teringat imam besar kita, Imam as-Syafi‘i pernah meriwayatkan hadis-hadis daripada gurunya, Ibrahim bin Abi Yahya yang dituduh sebagai pendusta oleh ramai tokoh hadis.

Kitab-kitab tafsir juga tidak terlepas dari memuatkan sejumlah hadis-hadis palsu, meskipun ketokohan dan kehebatan pengarangnya dalam bidang tafsir al-Quran. Antaranya seperti Imam at-Tha‘alibi, Imam an-Nasafi, Imam al-Qurtubi, Imam ar-Razi, Imam al-Khazin, Imam al-Baghawi, Syeikh Isma‘il Haqqi pengarang Ruh al-Bayan, Imam as-Sawi dan lain-lain.

Kelonggaran dalam merekodkan hadis-hadis Nabi SAW lebih meluas di dalam kitab-kitab suluk dan akhlak. Banyak didapati hadis-hadis yang tidak bersumber, hadis-hadis palsu, riwayat Israiliyyat dan munkar di dalamnya. Antaranya seperti karya-karya Abu al-Laith as-Samarqandi, as-Safuri, Imam al-Qusyairi, Syeikh ‘Abdul Qadir al-Jailani, Imam at-Tusi pengarang al-Luma‘, al-Hafiz as-Sulami pengarang Tabaqat as-Sufiyyah, Imam Abu Talib al-Makki pengarang Qut al-Qulub, Imam al-Ghazali pengarang Ihya’ ‘Ulumiddin, al-Mayyanisyi al-Makki, Syeikh al-Khubawi pengarang Durrah an-Nasihin dan lain-lain. Demikian juga halnya berlaku dalam karya-karya sirah nabawiyyah dan mawlid.

Keuzuran mereka dalam memuatkan hadis-hadis palsu sebenarnya boleh kita terima tanpa menghilangkan rasa hormat dan merendahkan kedudukan tinggi mereka sebagai ulama Islam. Kita yakin, jika mereka tahu ianya benar-benar hadis palsu, nescaya merekalah orang pertama yang paling jauh darinya. Kecintaan mereka yang tinggi terhadap Baginda Nabi SAW sudah cukup untuk memberikan kepada kita keyakinan tersebut. Kerana cinta kepada Nabi SAW itulah kita perlu membersihkan hadis-hadis Baginda SAW daripada sebarang pendustaan dan pemalsuan. Hak Nabi SAW sewajarnya lebih diutama dan didahulukan berbanding hak para alim ulama.

Maka, janganlah terlalu pelik dan terkejut jika ada yang kata terdapat hadis palsu dalam karya sekian sekian ulama. Jelas secara zahir, mereka sebenarnya tidak pun melihat kepalsuan hadis tersebut ketika menyalinkannya. Dan perlu kita ketahui bahawa setiap ilmu itu ada pakar-pakar rujuknya. Justeru, rujukkanlah setiap ilmu kepada ahlinya..

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah-Nya buat kita semua. Wassalam.