(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Azan kerana sembahyang disyariatkan hanya untuk sembahyang fardhu Jumaat dan sembahyang-sembahyang fardhu lima waktu sahaja. Azan tidak disyariatkan pada sembahyang-sembahyang sunat sama ada yang disunatkan berjemaah seperti sembahyang ‘Idilfithri, ‘Idiladhha, sembahyang gerhana matahari atau bulan, sembahyang meminta hujan dan sembahyang tarawih, ataupun yang tidak disunatkan pada sembahyang itu berjemaah seperti sembahyang dhuha dan sebagainya. Selain daripada itu azan juga tidak disunatkan bagi sembahyang nazar dan jenazah.

Hukum azan kerana hendak sembahyang fardhu adalah sunat, sunat ‘ain bagi sembahyang bersendirian dan sunat kifayah bagi sembahyang jemaah.

Pada dasarnya azan merupakan pemberitahuan masuk waktu sembahyang fardhu. Oleh kerana itu azan hanya akan dilaungkan setelah masuknya waktu sembahyang. Namun berlaku juga azan sembahyang yang dilaungkan di luar daripada waktu asal sembahyang yang diwajibkan seperti azan bagi sembahyang qadha’ dan sembahyang jama‘, walaupun pada dasarnya disyariatkan azan itu sebaik sahaja masuknya waktu sembahyang kecuali bagi azan subuh.

Imam asy-Syafi‘e Rahimahullah Ta‘ala di dalam kitab alBuwaithi ada menyebutkan bahawa pensyariatan azan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sembahyang itu gugur dengan adanya perbuatan sembahyang. Ini bererti pensyariatan azan itu adalah kerana sembahyang, bukan kerana waktu dan pendapat ini adalah yang muktamad.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka azan bagi sembahyang qadha’ itu adalah kerana sembahyang yang hendak didirikan dan ianya tidak terhalang disebabkan waktunya yang telah luput.

Azan Bagi Sembahyang Qadha’

Disunatkan azan bagi sembahyang qadha’ adalah pendapat yang ashah di sisi para ulama. Sunat azan dan iqamah bagi sembahyang qadha’ kerana kefardhuan sembahyang itu dengan beberapa ketetapan seperti berikut :-

i. Qadha’ tidak lebih dari satu sembahyang fardhu

Menurut pendapat ashah, disunatkan azan sebagaimana juga disunatkan iqamah bagi sembahyang qadha’.

ii. Qadha’ lebih dari satu sembahyang fardhu

 Bagi qadha’ sembahyang fardhu yang luput beberapa waktu yang dilakukan secara berturut-turut, adalah
disunatkan azan pada sembahyang yang pertama sahaja sebagaimana pendapat ashah jumhur sahabat dan tidak perlu azan pada sembahyang-sembahyang seterusnya tanpa khilaf (percanggahan pendapat).Namun disunatkan iqamah bagi setiap sembahyang qadha’ yang dilakukan secara berturut-turut tanpa khilaf.

 Disunatkan azan dan iqamah pada setiap sembahyang bagi sembahyang-sembahyang qadha’ yang dilakukan secara berasingan iaitu tidak berturut-turut atau terdapat jarak waktu sekurang-kurangnya dua rakaat sembahyang di antara sembahyang-sembahyang yang hendak dilakukan itu.

 Disunatkan azan hanya pada permulaan sembahyang dan iqamah bagi setiap sembahyang qadha’ dan tunai yang dilakukan secara berturut-turut tidak kira sama ada dimulakan dengan sembahyang qadha’ atau sebaliknya asalkan azan itu dilaungkan setelah masuknya waktu sembahyang tunai tersebut.

Akan tetapi jika dimulakan dengan sembahyang qadha’ dan azan itu dilaungkan sebelum lagi masuk waktu sembahyang tunai, maka sunat baginya azan sekali lagi untuk sembahyang tunai tersebut kerana kefardhuan waktunya tanpa khilaf.

Dalil bagi disyariatkan azan pada sembahyang yang luput dan iqamah pada setiap sembahyang yang didirikan ialah hadits daripada ‘Abdullah bin Mas‘ud Radhiallahu ‘anhuma katanya:Maksudnya: “Sesungguhnya orang-orang Musyrik telah melalailalaikan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam daripada mendirikan empat sembahyang fardhu di hari peperangan khandaq. Maka Baginda memerintahkan Bilal untuk azan, lalu dia pun azan.

Kemudian iqamah lalu mendirikan sembahyang Zuhur,
kemudian iqamah lagi lalu mendirikan sembahyang Asar,
kemudian iqamah lagi lalu mendirikan sembahyang Maghrib,
kemudian iqamah lagi lalu mendirikan sembahyang ‘Isya’ .”
(Hadits riwayat at-Tirmidzi)

Selain bagi sembahyang qadha’, azan juga disunatkan bagi sembahyang jama‘, sama ada jama‘ taqdim mahupun jama‘ ta’khir.

Azan Bagi Sembahyang Jama‘

Bagi sembahyang jama‘ (dua sembahyang fardhu yang dihimpunkan), jika dihimpunkan secara taqdim (sembahyang Asar yang dilakukan di dalam waktu sembahyang Zuhur atau sembahyang ‘Isya’ yang dilakukan di dalam waktu sembahyang Maghrib) maka disunatkan azan tanpa khilaf bagi sembahyang yang pertama dan iqamah bagi setiap keduanya.

Jika dua sembahyang fardhu itu pula dihimpunkan secara ta’khir (sembahyang Zuhur dilakukan dalam waktu
sembahyang Asar atau sembahyang Maghrib dilakukan dalam waktu sembahyang ‘Isya’) maka hukumnya adalah seperti sembahyang-sembahyang yang luput disebabkan luputnya waktu sembahyang yang pertama yang diikuti dengan waktu sembahyang yang kedua, iaitu disunatkan azan dan iqamah pada sembahyang yang pertama sama ada yang empunya waktu ataupun bukan, kemudian disunatkan iqamah sahaja
pada sembahyang yang kedua.

Perbuatan ini adalah bersandarkan kepada hadits daripada Jabir bin ‘Abdullah katanya: Maksudnya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah bertolak (dari ‘Arafah) sehingga sampai ke Muzdalifah. Lalu di
tempat itu, Baginda menjama‘ sembahyang Maghrib dan ‘Isya’ dengan sekali azan dan dua kali iqamah, dan tidak didirikan sembahyang apapun antara keduanya.” (Hadits riwayat an-Nasa’ie)

Demikian beberapa penjelasan mengenai azan bagi sembahyang qadha’ dan jama‘. Sebagai kesimpulan, azan tetap disunatkan bagi sembahyang qadha’ dan jama‘ dengan ketetapan tertentu iaitu:-

1) Sunat azan dan iqamah bagi sembahyang yang luput satu waktu.

2) Sunat azan pada sembahyang pertama dan sunat iqamah pada setiap sembahyang bagi sembahyang jama‘ taqdim dan ta’khir serta sembahyang yang luput beberapa waktu yang dilakukan secara berturut-turut.

3) Sunat azan dan iqamah pada setiap sembahyang bagi sembahyang-sembahyang qadha’ yang dilakukan secara berasingan (tidak berturut-turut).4) Memadai azan pada sembahyang pertama dan iqamah pada setiap sembahyang bagi sembahyang qadha’ berserta sembahyang tunai yang dilakukan secara berturut-turut.

Akan tetapi disunatkan azan sekali lagi jika azan pada sembahyang qadha’ yang dilakukan sebelum masuk
waktu sembahyang tunai walaupun dilakukan secara berturut-turut.

Jelasnya di sini tuntutan azan itu tidak gugur disebabkan luputnya waktu wajib sembahyang atau disebabkan terkeluar dari waktu asal. Ini menunjukkan bahawa azan itu mempunyai kelebihan dan kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Oleh yang demikian, peliharalah kehormatannya dan kautlah ganjaran pahala yang lebih dengan tidak meninggalkannya.

Sumber : http://www.mufti.gov.bn/irsyad/pelita/2013/20Feb2013.pdf