Posted by: Habib Ahmad | 31 Disember 2009

Tiryaaq Mujarrab 2

Tiryaaq Mujarrab 2

Menyambung mengenai kuburnya Syaikh Ma’ruf al-Karkhi, maka telah menulis al-Imam al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi asy-Syafi`i al-Khatib al-Baghdadi (392H – 463H), ulama, ahli sejarah dan ahli hadits yang terkenal dengan panggilan Syaikh Khatib al-Baghdadi, dalam karya beliau yang masyhur “Tarikh Baghdad” pada bab ma dzukira fil maqaabir Baghdad al-makhshusah bil ‘ulama` waz zuhhaad, seperti berikut:-

Ismail bin Ahmad al-Hiri telah memaklumkan kami bahawa Muhammad bin al-Husain as-Sulami telah mendengar daripada Abul Hasan bin Muqsim daripada Abu ‘Ali ash Shaaffar yang mendengar Ibrahim al-Harbi berkata: “Kubur Ma’ruf adalah at-tiryaaq al-mujarrab”.

Telah memberitahu akan daku Abu Ishaaq Ibrahim bin ‘Umar al-Barmaki yang menyatakan bahawa dia diberitahu oleh Abul Fadhal ‘Ubaidillah bin ‘Abdur Rahman bin Muhammad az-Zuhri yang menyatakan bahawa dia telah mendengar ayahnya berkata: “Kubur Ma’ruf al-Karkhi itu mujarrab sebagai sebab bagi menunaikan hajat-hajat, dan dikatakan bahawa sesiapa yang membaca di sisinya (yakni di sisi kubur tersebut) 100 kali Suratul Ikhlash dan memohon kepada Allah apa yang dikehendakinya nescaya Allah menunaikan hajatnya”.

Telah memberitahu akan kami Abu ‘Abdullah Muhammad bin ‘Ali bin ‘Abdullah ash-Shuri menyatakan yang dia mendengar Abul Husain Muhammad bin Ahmad bin Jamii’ menyatakan bahawa dia telah mendengar Abu ‘Abdullah bin al-Mahaamili berkata: “Aku mengetahui akan kubur Ma’ruf al-Karkhi sejak 70 tahun yang lalu, tiada menziarahinya orang yang ditimpa masalah (kesusahan) melainkan Allah akan meleraikan masalahnya (melepaskan kesusahannya).”
Allahu … Allah, adakah mereka-mereka ini penyembah kubur??? Atau mereka adalah orang yang telah sempurna ilmu dan makrifat mereka, sehingga mereka mengetahui darjat dan kadarnya seseorang makhluk di sisi Khaliqnya dan menjadikan mereka sebagai upaya dan sarana bertawassul dan bertabarruk. Apakah kita hendak menuduh al-Khatib al-Baghdadi serta segala ulama dan huffaz tersebut sebagai penyembah kubur???? Siapa berani, silakan, nanti pasti kita akan mengetahui siapa yang Ahlus Sunnah dan siapa pula yang Ahlul Bid`ah.

Advertisements

Kepentingan Sanad dalam Sistem Pembelajaran Islami dan Periwayatan Warisan Islam (Turath Islami) Bab 3

Pembukuan Kitab-kitab Sanad dan Thabat bagi Kitab-kitab Turath Islami

Imam Al-Hafiz Ibn Hajar r.a. merupakan antara ulama’ yang paling berperanan dalam menghimpunkan sanad-sanad bagi kitab-kitab Turath islami dalam rangka untuk menghidupkan semula budaya sanad dalam tradisi ilmu Islam.

Antara kitab-kitab yang menghimpunkan sanad-sanad Turath Islami adalah:

1. Al-Wajiz fi Zikr Al-Mujaz wa Al-Mujiz oleh Sheikh Abi Thohir As-Silafi

2. Al-Majma’ Al-Mu’assas oleh Imam Ibn Hajar

3. Al-Mu’jam Al-Fahras juga oleh Imam Ibn Hajar

4. Al-Burqah Al-Masiwah fi Asanid At-Toriqah oleh Sheikh Habib Ali bin Abi Bakr As-Sakran (895 H)

5. Al-Juz’ Al-Latif fi At-Tahkim As-Syarif oleh Al-Habib Abi Al-‘Adni bin Abi Bakr Al-Aidarus (914 H)

6. At-Thiraz Al-Mu’allim oleh Al-Habib Sheikh bin Abdillah Al-‘Aidarus (m: 990 H)

7. Mu’jam As-Syilli oleh As-Sayyid Muhammad As-Syili

8. ‘Uqud Al-Lali fi Al-Asanid Al-‘Awali oleh Sheikh Umar ibn Abidin

9. Al-Minah Al-Badiyyah fi Al-Asanid Al-‘Aliyah oleh Al-Musnid Ibu Mahdi Isa nin Muhammad At-Tha’alabi (m: 1080 H)

10. Muntakhob Al-Asanid oleh Al-Musnid Ibu Mahdi Isa nin Muhammad At-Tha’alabi

11. Kanzul Riwayah oleh Al-Musnid Ibu Mahdi Isa nin Muhammad At-Tha’alabi

12. Al-Imdad bi Ma’rifati ‘Uluwi Al-Isnad oleh Imam Abdullah bin Salim Al-Bashri (m: 1134 H)

13. Al-Umam li Iqazh Al-Himam oleh Sheikh Abu Thohir Ibrahim bin Hasan Al-Kurani (m: 1101 H)

14. Sillatu Al-Kholaf bi Mausul As-Salaf oleh Al-Muhaddith Sheikh Muhammad bin Sulaiman Al-Rudani (1094 H)

15. Kifayah Al-Muttholie’ oleh Sheikh Hasani bin Ali Al-‘Ujaimi Al-Makki

16. Al-Muqtathif min Ittihaf Al-Akabir bi Asanid Al-Mufti Abdil Qadir oleh Muhammad Hasyim As-Sindi (m:1174 H)

17. Kanz Al-Barahin Al-Jasbiyyah wa Al-Asrar Al-Ghaibiyyah li sadaat Masyaikh At-Thoriqah Al-Haddadiyyah Al-‘Alawiyah oleh Al-Habib Sheikh bin Muhammad Al-Jufri

18. Miftah Al-Asrar fi Tanazuli Al-Asrar wa Ijazah Al-Akhyar oleh Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad Bal Faqih

19. Syifa’ As-Saqim bi Idhoh Al-Asnad oleh Al-Habib Abdullah bin Husein Bal Faqih

20.Bazl Al-Nahlah oleh Al-Habib Abdullah bin Husein Bal Faqih

21. ‘Uqud Al-Aal fi Asanid Ar-Rijal oleh Al-Habib Al-Musnid ‘Aidarus bin Umar Al-Habsyi

22. Al-Nafas Al-Yamani oleh Sheikh Al-Habib Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal (m:1250 H)

23. Minhah Al-Fattah Al-Fathir fi Asanid As-Saadah Al-Akabir oleh Al-Habib ‘Aidarus bin Umar Al-Habsyi juga.

24. ‘Aqd Al-Yawaqit Al-Jauhariyyah wa Samth Al-‘Ain Az-Zahabiyyah oleh Al-Habib ‘Aidarus bin Umar Al-Habsyi juga.

25. Al-‘Uqud Al-Lu’lu’ah fi Asanid At-Thoriqah Al-Alawiyyah oleh Al-Habib Abi Bakr bin Syihab

26. Thabat Al-Habib As-Sirri oleh Al-Habib Al-Musnid Muhammad bin Salim As-Sirri

27. Thabat Al-‘Allamah Al-Habib Abdullah bin HAdi Al-Haddar oleh muridnya Al-Jabib Abdullah bin Ahmad Al-Haddar

28. Tuhfah Al-Mustafid fi man ‘akhoza ‘anhum Muhammad bin Hasan ‘Aidid oleh Al-Habib Muhammad bin Hasan ‘Aidid

29. Minhah Al-Ilah fi Al-Ittisol bi ba’dhi Auliya’ oleh Al-Habib Salim bin Hafiz Aal Sheikh Abi Bakr bin Salim

30. Awa’il Al-Watri wa musalsalatihi oleh Sheikh Ali bin Zhohir Al-Watri Al-Madani (m: 1322 H)

31. Khulasoh Al-Syafiyah fi Al-Asanid Al-‘Aliyyah oleh Al-Habib ‘Alawi bin Thohir Al-Haddad (m:1382 H), bekas Mufti Negeri Johor

32. Mu’jam Al-Khulasoh Al-Kafiyyah oleh Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan

33. Fath Al-Qawiy (thabat Al-Habib Abi Bakr bin Ahmad Al-Habsyi)

34. Thabat Al-Habib Uthman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya (1333H)

35. Thabat Al-Habib ‘Alawi bin Saqqaf Al-Jufri

36. Al-Aqd Al-Farid fi Ma’rifah Ulu Al-Asanid oleh Sheikh Sayyid Ahmad bin Sulaiman Al-Arwadi

37. Al-Irsyad ila Muhimmat ‘Ilm Al-Isnad oleh Sheikh Waliyullah Ad-Dahlawi

38. An-Nasj wa Al-Khaith li Ba’dhi Asanid Al-Allamah bin Semait

39. Ittihaf Al-Akabir bi Isnad Ad-Dafatir oleh Imam As-Syaukani

40. Al-Jawahir Al-Ghowali fi Bayan Al-Asanid Al-‘Awali oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Budairi Al-Husaini As-Syami

41. Fihras Al-Faharis oleh Sheikh Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani

42. Ittihaf Al-Ikhwan bi Asanid Saidina wa Maulana Fadhl Ar-Rahman oleh Sheikh Ahmad bin Uthman

43. Al-Manhal Al-Rawi Ar-Ra’if fi Asanid Al-‘Ulum wa Usul At-Thoro’if oleh Imam Muhammad Ali As-Sanusi (m: 1276 H)

44. Qathf As-Samar fi Raf’ie Asanid Al-Musannafat fi Al-funun wa Al-Athar oleh Imam Al-Fullani (1218 H)

45. Sadd Al-Arab min ‘Ulum Al-Isnad wal Adab oleh Sheikh Muhammad Al-Amir Al-Kabir Al-Misri (1232 H)

46. Al-Durar Al-Saniyyah li ma ‘Ala Min Al-Asanid As-Syanwaniyyah oleh Sheikh Muhammad bin Ali As-Syanwani (m: 1233 H)

47. Al-Jamie Al-Hawi fi Marwiyaat As-Syarqowi oleh Sheikh Abdullah Bin Hijazi Al-Syarqowi (1227 H)

48. Ajla Masanid ‘Ula Ar-Rahman ‘ala Asanid Ali bin Sulaiman oleh Al-Baj’ma’awi

49. Ad-Durr Al-Farid Al-Jami’e li Mutafarriqat Al-Asanid oleh Imam Abdul Wasie’ Al-Wasi’ie

50. Minah Al-Minnah fi Silsilah Ba’dhi Kutubi As-Sunnah oleh Sheikh Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani

51. Al-Yanie’ Al-Janiy fi Asanid Sheikh Abdul Ghani oleh muridnya Sheikh Muhammad Yahya.

52. Nashr Al-Ghowali min Al-Asanid Al-‘Awali oleh Sheikh Muhammad Abdil Baqi Al-Anshori

53. Al-Wajiazah fi Al-Ijazah li Syam Al-Haq Abadi oleh Faisal Abad

54. Al-Irsyad bi zikr ba’dhi ma lai min Al-Ijazah wa Al-Isnad oleh Sheikh Hassan Al-Masyath (1306 H)

55. Maslakul Jali (thabat Sheikh Muhammad Ali Al-Maliki oleh Sheikh Yasiin Al-Fadani)

56. Al-Is’ad bil Isnad oleh Sheikh Muhammad Abdul Baqi Al-Anshori (m:1364 H)

57. Kifayah Al-Mustafid li ma ‘Ala min Al-Asanid oleh Sheikh Mahfuz At-Turmasi

58. Al-Asanid Al-Makkiyah li Kutub Al-Hadith wa Siyar wa As-Syama’il Al-Muhammadiyah oleh Sheikh Yasiin Al-Fadani

59. Ittihaf Al-Mustafid bi Gharrar Al-Asanid oleh Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani

60. Al-Faidh Al-Rahmani bi Ijazah Fadhilah As-Sheikh Muhammad Taqi Al-Uthmani oleh Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani

61. Ittihaf Al-Ikhwan (thabat Sheikh Umar Hamdan) oleh Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani

62. Al-Qaul Al-Jamil bi Ijazah Samahah As-Sayyid Ibrahim bin Umar Ba’ Aqil oleh Sheikh Al-Fadani

63. Al-‘Ujalah oleh Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani

64. At-Tholie As-Sa’id oleh Sheikh As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki

65. Al-‘Aqd Al-Farid oleh Sheikh As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki juga

66. Fathul Aziz fi Asanid As-Sayyid Abdul Aziz oleh Sheikh Mahmud Sa’id Mamduh

Dan banyak lagi…

Renungan:

Dengan banyaknya karya-karya ulama’ Islam dalam menghimpunkan sanad-sanad kitab-kitab turath Islami ini menunjukkan akan kepentingan sanad dalam sistem pembelajaran tradisi Islami itu sendiri. Namun, di akhir zaman ini, ramai penuntut ilmu yang mengambil ilmu agama bukan daripada manhaj pembelajaran Islam yang murni iaitu secara bertalaqqi dan bersanad, malah mereka lebih gemar berguru semata-mata daripada buku-buku dan orang-orang yang tidak ada keahlian dan sanad ilmu.

Ini melahirkan generasi penuntut ilmu yang jauh daripada kefahaman sebenar ilmu-ilmu Islam dan kepincangan dalam berinteraksi dengan kitab-kitab turath Islami sehingga menyebabkan mereka akhirnya memahami sesuatu isi kandungan kitab dengan kefahaman yang bercanggah dari maksud asal penulis kitab itu sendiri.

Oleh kerana itu, seseorang penuntut ilmu agama perlulah mencari guru yang benar-benar mempunyai keahlian dalam ilmu agama, yang mana mereka mewarisi ilmu-ilmu Islam dan hadith-hadith Nabawi secara bersanad dan pernah melalui proses bertalaqqi sebelum itu. Manhaj ini jika tidak dipelihara akan melahirkan generasi pewaris ilmu agama yang cacat kefahamannya tentang agama itu sendiri, akhirnya mewujudkan kesesatan dalam masyarakat Islam itu sendiri.

Benarlah kata sebahagian salafus-soleh bahawasanya, ilmu agama itu akan lenyap sekiranya budaya meriwayatkan ilmu secara bersanad dan bertalaqqi mula pupus. Fenomena yang buruk akan wujud disebabkan generasi penutut ilmu tidak mengambil ilmu daripada sumber asalnya secara manhaj islami.

Antara fenomena buruk yang timbul akibat kelalaian penuntut ilmu agama khususnya dalam mengambil ilmu agama secara bertalaqqi dan bersanad adalah, kewujudan kelompok yang bersungguh-sungguh menentang para ulama’ generasi terdahulu dengan menggelarkan ulama’ terdahulu sebagai kaum tua dan sebagainya, akhirnya merasakan mereka lebih memahami ilmu agama berbanding para ulama’ terdahulu.

Lebih malang daripada itu, timbul golongan yang mengaku bahawasanya mereka lebih memahami salaf berbanding para ulama’ Islam sebelum mereka. Akhirnya, mereka menyebarkan fitnah dalam lapangan ilmu agama sehingga membawa kepada pertembungan dengan golongan as-sawadh al-a’zhom yang mewarisi krangka kefahaman ilmu agama yang diwarisi dari generasi ke generasi secara sahih.

Mana mungkin urusan agama diserahkan kepada golongan yang mengambil ilmu agama daripada buku-buku semata-mata, bahkan ada yang sekadar mengambilnya daripada buku-buku versi terjemahan semata-mata. Ini suatu kepincangan dalam tradisi ilmuan Islam itu sendiri.

Seruan ke arah kembali kepada sistem talaqqi secara bersanad amat diperlukan kerana itulah budaya pembelajaran para salafus-soleh terdahulu. Institusi-institusi yang meneruskan tradisi ini harus dibela dalam rangka menyaingi suatu sistem pembelajaran versi sekular yang tidak lagi mementingkan sanad ilmu, tetapi sekadar mementingkan sijil semata-mata.

Semoga Allah s.w.t. menjaga umat Islam dalam mengharungi fitnah duniawi akhir zaman ini. Amin…

Al-Faqir ila Rabbihi Al-Qawiy Al-Jalil

Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaludin Al-Azhari

‘AmalahuLlahu bi Altofihi Al-Khafiyyah

Sumber : Mukhlis101

Apakah Hukum Suatu Perkara Yang Tidak Terdapat Nas Bagi Menunjukkan Haram Atau Halalnya Perkara Tersebut ?
Dimasukkan oleh IbnuNafis
Label: Faham Tentang Usul Fiqh

Jawapan :

Hukum tersebut adalah harus dan tidak bid’ah, kerana ALlah subahanahu wa ta’ala telah berfirman :

وَمَآ ءَاتَٮٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَہَٮٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ‌ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ‌ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ (٧)

ertinya : Apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya (bagi orang-orang yang melanggar perintahNya).

(Surah al hasyr : Ayat 7)

ALlah Subahanahu wa ta’ala tidak berfirman, “Apa yang ditinggalkan, maka hendaklah kamu tinggalkan”. Sebaliknya RasuluLLah sallaLLahu ‘alaihi wasallam menjelaskan melalui riwayat daripada Abu Darda’ radiyaLlahu ‘anhu yang bererti :

“Apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam KitabNya, maka ia adalah halal. Apa yang diharamkan oleh ALlah, maka ia adalah haram. Apa yang disenyapkan (didiamkan) darinya (yang tidak disebut hukumnya), maka ia adalah dimaafkan (diharuskan). Terimalah daripada ALlah akan kemaafanNya (keharusanNya) kerana sesungguhnya ALlah tidak pernah melupai sesuatu. Kemudian Baginda sallaLLahu ‘alaihi wasallam membaca (firman ALlah yang bermaksud:) Dan tidaklah Tuhan kamu itu lupa”

Diriwayatkan oleh al Bazzar dan disohihkan oleh al Hakim.

Menurut jumhur ulama’ “halal” itu adalah hukum asal sedangkan yang “haram” adalah sesuatu yang memiliki nas kerana sedikitnya, oleh kerana itu, ia harus diteliti dengan saksama.

Di sebut dalam Matan al Arba’in li Imam an Nawawi : Hadith RasuluLlah yang bererti :

“Sesungguhnya ALlah subahanahu wa ta’ala telah menetapkan kepadamu beberapa kefardhuan maka janganlah kamu melalaikannya dan menetapkan untukmu beberapa batasan maka janganlah kamu melampauinya dan mengharamkan atas kamu beberapa perkara , maka janganlah kamu melanggarnya dan juga telah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat untukmu, bukan kerana lupa. Maka janganlah kamu membicarakannya.”

Al Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam al Fath : Riwayat ini dikeluarkan oleh Daraquthi dari hadith Abi Tsa’labah dan dia memarfu’kannya kemudian dia berkata : Riwayat ini asalnya ada dalam al Bukhari.

Sumber rujukan :

1. Quran Explorer

2. Al Allamah Abu AbduLLah ‘Alawi al Yamani, Intabih diinuka Fi Khatrin, Agamamu Dalam Bahaya, Terjemahan Muhammad Fuad bin Kamaludin al Maliki, Cetakan Kedua, Sofa Production, Selangor.

3. Dr Muhammad Adil Azizah Al Kayali, Al Firqah An Najiah Hia al Ummatul Islamiyah Kulluha, Terjemahan Abu Al Fayadi, Cetakan Pertama 2008, Mutiara Ilmu, Surabaya

Posted by: Habib Ahmad | 30 Disember 2009

Bahaya Riba

Bahaya Riba
Dimasukkan oleh IbnuNafis
Label: Soal Jawab Ibadah

Oleh : Ustaz Buluh

Artikel Akhbar: Bahaya Riba

Assamualaikum Warahmatullah.

Alhamdulillah. Syukur saya panjatkan ke hadrat Allah Taala kerana artikel saya ini telah disiarkan oleh akhabr Berita Harian pada 24 April 2009 (Jumaat). Artikel bertajuk Pemberi, Penerima Riba Umpama Binatang Buas telah dikeluarkan di bahagian Agama akhbar Berita Harian. Di sini saya letakkan artikel asalnya bertajuk Bahaya Riba untuk paparan sahabat-sahabat semua. Semoga mendapat manfaat darinya. InsyaAllah.

BAHAYA RIBA

Firman Allah Taala bermaksud:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan syaitan lantaran (terkena) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
(Surah al-Baqarah: Ayat 275).

Menurut para ulama, riba ialah kontrak yang dimenterai sebagai pertukaran barangan tertentu tetapi pada ketika kontrak dimeterai, pertukaran ini tidak diketahui kesamataraannya menurut ukuran syarak ataupun penyerahan salah satu atau kedua-dua barangan tersebut dilewatkan. Adapun Riba yang diharamkan ini ada dua jenis iaitu: Riba Nasiah dan Riba Fadl. Riba Nasiah bermaksud: Riba dengan penundaan pembayaran. Riba ini juga boleh dinamakan dengan Riba Ajal. Riba Fadhl pula bermaksud: Riba dengan melebihkan atau menambah sesuatu. Manakala mazhab Shafie menambah Riba Yad yang bermaksud: Riba dengan penangguhan penyerahan.

Firman Allah Taala bermaksud:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat kali ganda.
(Surah Ali-Imran: Ayat 130).

Fokus saya pada tulisan ini bukanlah untuk menerangkan hukum riba kerana saya pasti bahawa semua orang sudah sedia maklum bahawa riba hukumnya adalah haram. Namun penulisan ini saya ingin fokuskan mengenai bahaya-bahaya dan kesan buruk pengambilan dan pengamalan riba terhadap individu, masyarakat dan negara. Islam mengharamkan riba dan menyatakan riba sebagai kejahatan terbesar dan dosa terberat yang dilakukan oleh manusia. Rasulullah S.A.W. juga melaknat setiap orang yang terlibat dalam riba ini.

Firman Allah Taala bermaksud:

Maka jika kamu tidak mengejakan (meninggalkan riba) maka ketahuilah bahawa Allah dan rasulNya menyatakan perang terhadap kalian.
(Surah al-Baqarah: Ayat 279).

Dari Jabir R.A. berkata bermaksud:

Rasulullah S.A.W. telah melaknat pemakan riba, orang yang memberikan riba, orang yang menjadi penulisnya dan saksi-saksinya. Kemudian Rasulullah S.A.W. mengatakan: Mereka semua adalah sama.
(Riwayat Muslim, Nasai, Abu Daud, Tarmizi dan Ibnu Hibban).

Di antara kesan buruk riba terhadap individu adalah melahirkan individu bersikap ego. Pelaku riba hanya mengutamakan kepentingan peribadi dan memikirkan perihal diri sendiri sahaja. Sikap ego ini akan menghilangkan semangat pengorbanan dalam mendahulukan orang lain serta akan lenyap erti kasih untuk menjaga kebajikan kepada sesama masyarakat maka akan pudarlah ikatan persaudaraan antara sesama manusia. Pelaku riba umpama binatang yang buas. Di dalam kehidupan seharian, fikiran mereka hanyalah berlegar-legar di sekitar untuk mengumpulkan harta kekayaan dan menghisap darah saudara seagama mereka sendiri. Riba juga akan menghilangkan nilai kemuliaan dan rasa kasih sayang dan menggantikannya dengan sifat tamak dan serakah padahal sifat tamak adalah dari bangsa Yahudi yang menyebarkan riba dalam masyarakat di dunia ini.

Adapun bila ditinjau dari sudut ekonomi, bahaya riba itu sangat nyata dan jelas kerana ia membahagikan manusia menjadi dua kelompok: Kelompok yang hidup dalam kemewahan dan kelompok yang terjerumus dalam kefakiran.

Kelompok yang hidup dalam kemewahan ini bersenang-senang dengan hasil keringat orang lain. Masyarakat tidak pernah mendapat manfaat dan keuntungan daripada kemewahan mereka. Mereka telah merampas hasil susah payah orang lain dengan kejam melalui amalan riba. Dengan demikian para pekerja akan mula menganggur dan pertumbuhan ekonomi menjadi lumpuh kerana orang-orang yang tamak itu hanya menunggu keuntungan yang melimpah tanpa melakukan usaha. Kelompok yang terjerumus dalam kefakiran ini pula adalah orang yang membanting tulang dan bekerja keras sedangkan hasil usahanya dinikmati oleh para pemilik harta. Dengan itu akan muncul bibit-bibit perpecahan dan pertentangan di antara kedua-dua kelompok tersebut. Dari sini jugalah telah terbit aliran yang disebut sebagai kapitalisme dan komunisme.

Ditinjau dari aspek kemasyakatan, riba akan melahirkan rasa permusuhan dan kebencian antara anggota masyarakat. Riba juga menjadi penyebab hilangnya ikatan-ikatan kemanusiaan dan persaudaraan di pelbagai peringkat masyarakat serta akan menghancurkan prinsip-prinsip belas kasihan dan kebaikkan dalam jiwa manusia. Kerana itulah Allah Taala menyatakan perang terhadap para pelaku riba dan memberikan peringatan bahawa Dia akan menghilangkan keberkatan dan menghancurkannya serta akan melaknat pelakunya.

Firman Allah Taala bermaksud:

Allah memusnahkan (keberkatan riba) dan menyuburkankan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.
(Surah al-Baqarah: Ayat 276).

Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:

Jauhilah tujuh perkara yang akan membinasakan. Salah satu di antaranya: Memakan riba.
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Sebahagian besar bank-bank konvensional di Amerika Syarikat dan Eropah berada di bawah pengendalian Yahudi. Apabila mereka dapat menguasai ekonomi negara-negara tersebut maka secara tidak langsung mereka juga turut menguasai politik. Walaupun bilangan mereka amat sedikit di dunia ini tetapi dengan harta kekayaan yang mereka miliki itu, mereka dapat membuat negara-negara itu menjadi sekutu mereka dalam melakukan kezaliman terhadap umat Islam di serata tempat. Dengan penguasaan ekonomi ini jugalah mereka boleh menguasai pemerintahan sesebuah negara itu. Sesiapa yang tidak sependapat dengan kejahatan mereka akan dihancurkan bahkan dibunuh seperti yang berlaku kepada bekas Presiden Amerika Syarikat iaitu John F. Kennedy.

Umat Islam di Malaysia hari ini perlulah menghindarkan diri dari terus terjerumus ke lembah riba yang mana ia adalah jarum-jarum suntikan dari Yahudi untuk memecahbelahkan dan melemahkan umat Islam. Bank-bank juga disarankan agar menyediakan sistem perbankan Islam selari dengan tuntutan syarak dan perkembangan ekonomi masa kini. Umat Islam mesti bangkit untuk menghapuskan riba.

Firman Allah Taala bermaksud:

Barangsiapa yang kembali mengambil riba maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
(Surah al-Baqarah: Ayat 275).

Daripada:

MUHAMMAD RASHIDI BIN HAJI WAHAB.

Universiti Al-Azhar, Mesir.

Email: shidi_buluh@yahoo.com.

Blog: http://buluh.iluvislam.com.

Posted by: Habib Ahmad | 29 Disember 2009

Dalami bab mazhab

Dalami bab mazhab
KATA pepatah, “banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam”. Demikianlah dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sudah pasti akan berlaku perbezaan pendapat. Malah dalam Islam perbezaan mazhab itu membawa rahmat.

Bagaimanapun, Allah melarang kita daripada mencemuh dan membuka aib orang lain sebagai mana firmannya yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka… (al-Hujurat: 11)

Wartawan MOHD. RADZI MOHD. ZIN menemu bual Ketua Jabatan Usuluddin Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Abu Zaki Ismail bagi mengupas isu ini.

MEGA: Dalam perbincangan wahhabi ini, ia terletak dalam mazhab mana dan bolehkah ia dikategorikan sesat?

ABU ZAKI: Perkara pertama yang perlu kita sedari adalah wujudnya banyak mazhab dalam Islam. Ia berlaku kerana perbezaan pendekatan dan cara memahami nas al-Quran serta hadis yang menyentuh pelbagai bidang; akidah, syariah, ekonomi, politik dan lain-lain.

Pada tahap asasnya, apa yang paling penting adalah manusia perlu diseru supaya tunduk kepada Allah serta berpegang kepada al-Quran dan hadis. Selain faktor kepelbagaian pendekatan, lahirnya pelbagai mazhab ini juga adalah kerana perkembangan zaman dan permasalahan manusia serta perkembangan ilmu dan teknologi.

Nas-nas al-Quran dan hadis umumnya menekankan soal ketundukan manusia kepada Allah, Tuhan Pencipta. Itulah prinsip utamanya. Namun, dalam soal cabang (furu’), perbezaan tetap berlaku.

Lalu ia melahirkan beberapa mazhab dalam fikah (yang kini hanya tinggal empat mazhab utama; Syafie, Hanafi, Hanbali dan Maliki).

Selain itu terdapat pula aliran berlainan dalam memahami nas-nas berkaitan akidah. Saya cuba mengkelaskan wahhabi (nama yang diberi oleh penentangnya) atau disebut juga salafi (nama yang diguna oleh pendokongnya) dalam kategori ini, kerana banyak persoalan dan perselisihan timbul dalam aspek akidah. Walaupun ada juga perbezaan pandangan mereka dalam soal fikah.

Kedua-dua aliran yang kita bincangkan ini masing-masing mendakwa mereka adalah ahli sunnah, lalu menafikan lawannya.

Namun, terdapat juga ulama yang meletakkan kedua-duanya dalam kumpulan besar ahli sunnah dengan nama-nama salaf, khalaf, ahli kalam, asyai’rah, maturidiyyah dan sufi (sufiyyah, nisbah kepada tasauf).

Ini kerana persoalan akidah yang disepakati oleh kedua-dua aliran ini lebih banyak, berbanding dengan aliran syiah.

Saya kemukakan ini agar kita tidak menjuzukkan lagi umat ini kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil dan bertentangan. Ia juga bagi mengelakkan kita bermudah-mudah dalam melabelkan sesiapa sebagai sesat.

Kita seharusnya menghayati firman Allah yang bermaksud: Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: “Wahai Tuhan kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat”. (al-Hasyr: 10)

Pada tahap kedua, disarankan agar umat Islam bukan sahaja menuntut ilmu tentang agama dan masa depannya (akhirat) pada tahap fardu ain tetapi hingga ke tahap lebih mendalam. Jika kita mendalami usul fiqh (asas memahami nas-nas agama), sejarah pensyariatan dan ilmu dakwah, kita akan dapat memahami sebab-sebab perbezaan berlaku. Lalu memahami kedudukan pengikut mazhab-mazhab lain.

Apatah lagi, dalam konteks hari ini, masyarakat kita makin terdedah kepada mazhab lain hasil daripada teknologi pengangkutan, perhubungan antara negara dan komunikasi.

Percampuran dengan pelbagai mazhab tidak lagi hanya berlaku ketika umat Islam berhimpun dalam ibadah haji.

Kedatangan (migrasi) saudara-saudara kita secara besar-besaran dari Bangladesh, Pakistan, negara-negara Arab serta Afrika menuntut kita bersedia memahami persamaan dan perbezaan antara kita dengan mereka.

Antara tujuannya supaya kita tidak terkejut atau dengan mudah melabelkan mereka yang berbeza dengan kita sebagai sesat.

Sabda Nabi SAW: Tiada seorang yang memberat-beratkannya melainkan dia menjadi susah. Maka bersederhanalah, dekatilah yang tepat dan gembirakanlah mereka. (riwayat al-Bukhari). Adakah hadis ini mewajarkan kita memudahkan banyak hal dalam agama termasuk bab berniat dan pengajian akidah?

ABU ZAKI: Persoalan yang lebih besar bukan soal memudah dan memberat-beratkan hal-hal agama. Sebelum itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan ilmu. Jika lebih ramai umat Islam yang memahami agama dengan mendalam, maka lebih banyak masalah manusia dapat diselesaikan.

Masalah akan semakin rumit jika lebih ramai yang jahil tetapi mendalami agama dalam soal-soal terpilih.

Ada perbezaan yang besar antara memudahkan dengan mengambil mudah. Seorang yang alim akan memahami bahawa agama itu mudah dan memudahkan, tetapi dia tidak akan mengambil mudah perintah suruhan dan larangan Allah.

Ertinya, dia mesti difahami dengan ilmu. Setiap umat Islam perlu mendalami ilmu terutama pada kelas yang berpengaruh dan menjaga urusan umat.

Adakah kita patut kembali berpegang kepada pandangan ulama dalam tiga kurun terawal dahulu dan menolak ulama-ulama mutakhir sebagai jalan penyelesaian ‘krisis’ Ahli Sunnah Wal Jamaah dan wahhabi yang merugikan umat?

ABU ZAKI: Benar. Krisis ini amat merugikan dan ia juga sudah memakan masa yang terlalu banyak. Oleh kerana perbezaan itu memang timbul di kalangan ulama, kita tidak wajar memanjangkannya menjadi permusuhan di kalangan masyarakat awam.

Sedangkan soal yang lebih besar, iaitu mengajak manusia tunduk kepada agama Allah dan mempelajari asas-asas agama pun masih lemah.

Masih ramai di kalangan masyarakat kita yang jahil dalam persoalan pokok dalam agama termasuk dalam kumpulan yang berpengaruh. Kita wajar meletakkan kepentingan dakwah melebihi soal khilaf seperti ini.

Saya sarankan agar hadis Rasulullah SAW ketika perang Bani Quraizah dijadikan iktibar untuk menjaga perpaduan umat.

Laksanakanlah yang wajib dahulu

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahawa ketika Nabi SAW dan para sahabat pulang dari Perang Ahzab, Nabi SAW memberi arahan: Jangan sesiapa bersembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah.

Sebahagian dari mereka sempat solat dalam perjalanan. Sebahagian yang lain pula bertekad untuk sembahyang asar bila sampai di sana, walaupun tidak sempat dan waktu asar telah pun tamat. Sebahagian pula berpandangan mereka solat dalam perjalanan kerana Nabi SAW tidak bermaksud begitu.

Namun, maksud baginda adalah supaya mereka bergerak cepat. Apabila perbezaan pandangan mereka diadukan kepada Rasulullah SAW, baginda tidak mencela mana-mana sahabat.

Dalam agama diharuskan perbezaan pendapat. Tetapi apakah garis panduan yang perlu dipatuhi dalam bab ini dengan merujuk pada ayat 10 surah al-Hujurat?

ABU ZAKI: Inilah keperluan fikah keutamaan iaitu kita memahami ada perkara lebih besar yang perlu didahulukan daripada perkara yang kurang utama.

Seorang alim di Mesir diajukan persoalan oleh dua kumpulan yang bergaduh tentang solat tarawih. Mana yang benar, lapan rakaat atau 20 rakaat.

Beliau bertanya kembali, apakah hukum solat tarawih? Mereka semua menjawab sunat. Beliau bertanya lagi, apa pula hukum menjaga ukhuwwah? Mereka menjawab wajib. Maka kata beliau: Laksanakanlah yang wajib dahulu.

Saya amat tertarik dengan seorang alim lain pula yang memimpin solat tarawih sebanyak lapan rakaat. Kemudian beliau berhenti dan balik ke rumah, tetapi separuh daripada jemaah di masjidnya meneruskan solat tarawih itu sehingga 20 rakaat. Masing-masing kumpulan tidak mencela yang lain.

Contoh yang lebih besar ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW dalam soal rukhsah berbuka puasa Ramadan ketika musafir. Ada yang berbuka dan ada pula yang meneruskan puasa.

Oleh kerana mereka memahami bahawa ia adalah soal yang ada pilihan, mereka tidak mempertikaikan satu sama lain. Riwayat ini disebut dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim.

Kita juga wajar melihat adab yang ditunjukkan oleh Imam al-Syafie ketika beliau mengunjungi tempat pengikut mazhab Abu Hanifah (Imam Hanafi). Ketika solat subuh beliau tidak qunut. Apabila ditanya kenapa; beliau menjawab kerana menghormati Imam Abu Hanifah.

Justeru, bagi saya, soal besarnya selain fiqh keutamaan adalah adab berbeza pendapat (adab ikhtilaf). Kita dapat berlapang dada mendengar pendapat mazhab lain, walaupun kita tidak setuju. Begitu juga, kita mampu memberi pandangan berdasarkan mazhab kita tanpa tajrih iaitu tanpa mencela atau menyakitkan hati saudara kita.

Barangkali, pokok permasalahan ini adalah kerana kita tidak didedahkan dengan amalan pelbagai mazhab. Adakah sudah tiba masanya, kita lebih terbuka terhadap perbezaan mazhab?

ABU ZAKI: Saya setuju dan ia perlu dilaksanakan dengan teratur. Maksud saya dengan mengajar masyarakat dan masyarakat mempelajari syariat Islam dari peringkat asas.

Semuanya termasuk ilmu tafsir, fiqh dan syarah hadis, usul fiqh serta sejarah pertumbuhan mazhab. Bukan terus kepada bab hukum-hakam Islam yang berbeza lalu menimbulkan kekalutan atau membawa kepada sikap memandang ringan kepada hukum-hakam.

Media massa adalah ruangan yang terbaik untuk semua ini, kerana tidak semua orang berkesempatan menjadi pelajar secara sepenuh masa. Elok benar jika pengajian secara berkitab, bersiri dan bertahap dijalankan dalam akhbar, radio dan televisyen. Wallahu a’lam.
utusan

Posted by: Habib Ahmad | 29 Disember 2009

Orang Yang Berhijrah

Orang Yang Berhijrah
Senin, 21 Desember 2009

أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْأً

(صحيح البخاري)

“Seorang dusun bertanya pada Rasulullah saw mengenai Hijrah, maka beliau saw bersabda : duh.. engkau ini, itu masalah besar, apakah engkau mempunyai onta yg kau keluarkan sedekahnya?, ia berkata : Ya, maka Rasul saw bersabda : Maka beramallah dari belakang lautan, sungguh Allah tak sedikitpun menyia nyiakan amalmu” (Shahih Bukhari)

أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قاَلَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ اْلبِحَارِ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا .

( صحيح البخاري )

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

حَمْدًا لِرَبٍّ خَصَّنَا بِمُحَمَّدٍ وَأَنْقَذَنَا مِنْ ظُلْمَةِ اْلجَهْلِ وَالدَّيَاجِرِ الحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيْ هَدَانَا بِعَبْدِهِ اْلمُخْتَارِ مَنْ دَعَانَا إِلَيْهِ بِاْلإِذْنِ وَقَدْ نَادَانَا لَبَّيْكَ يَا مَنْ دَلَّنَا وَحَدَانَا صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبـَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذِي جَمَعَنَا فِي هَذَا الْمَجْمَعِ اْلكَرِيْمِ وَفِي هَذَا الْجَمْعِ اْلعَظِيْمِ .

Limpahan Puji ke hadirat Allah Subhanahu wata’ala Maha Raja langit dan bumi , Yang Maha melimpahkan anugerah kepada hambaNya , Yang senantiasa menunggu doa dan munajat , rahasia keluhuran doa munajatlah yang membuat Allah mempertahankan usia alam semesta , rahasia kemuliaan doa dari jiwa seorang muslim yang membuat alam semesta ini tetap bertahan dengan kehendak Ilahi , karena masih ada jiwa yang berdoa dan berzikir dari ummat sayyidina Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam . Hadirin hadirat , diriwayatkan di dalam Shahih Muslim :

لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلٍ يَقُوْلُ ” الله الله ”

” tiada akan datang hari kiamat menimpa seseorang yang menyebut ” ALLAH , ALLAH ” Maka kiamat tidak akan datang selama masih ada di muka bumi yang menyebut nama Allah , memanggil nama Allah , berzikir kepada Allah . Doa dan zikir mereka itu menahan kehancuran alam semesta beserta isinya , demikianlah lemahnya bibir bergetar menyebut nama Allah , demikian tersembunyinya dan tidak berartinya jiwa-jiwa yang mengingat Allah , itu secara zhahirnya . Namun secara bathin justru lidah , bibir dan jiwa seperti itulah yang menahan kehancuran alam semesta , karena telah disabdakan oleh sang Nabi :

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى أَنْ لاَ يُقَالَ فِي اْلأَرْضِ ” الله الله ” , وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلٍ يَقُوْلُ ” الله الله

“ Tiada akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang memanggil nama ALLAH, ALLAH dan kiamat tidak akan datang menimpa orang yang menyebut nama ALLAH , ALLAH . ( Shahih Muslim )

Kiamat tidak akan terjadi , bahkan terhindar sejauh-jauhnya dengan kewibawaan rahasia nama Allah Yang Maha Luhur , Yang Maha Abadi Yang Maha Kuat dan menguasai seluruh kekuatan alam semesta , Yang menebar pengasuhan sempurna terhadap seluruh alam dan semua planet yang ada . Hadirin hadirat , kalau para Ilmuwan saat ini menemukan bahwa jarak awal langit yang bisa diketahui itu , yang terjauh adalah sembilan juta tahun cahaya , itu yang bisa diketahui oleh manusia . Sembilan juta kecepatan cahaya , satu kecepatan cahaya itu sama dengan 300.000 km/detik . Maka satu kecepatan cahaya itu = 300.000 km/detik dan dikalikan 60 supaya menjadi satu menit , dikalikan 60 supaya menjadi satu jam, dikalikan 24 supaya menjadi satu hari dan dikalikan 9 juta tahun cahaya , maka bagaimana jauh dan luasnya kerajaan alam dicipta oleh Yang Maha memiliki keluasan .

Dan dijanjikan akan datangnya kehancuran , dimana seluruh planet di alam semesta ini akan saling hantam satu sama lain , tetapi hal itu ini akan tertunda dan tertahan selama ada jiwa yang memanggil namaNya , alangkah tidak berartinya alam beserta isinya di bandingkan dengan satu sebutan nama Allah . Hadirin hadirat , Allah subahanahu wata’ala berfirman :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

( البقرة : 186 )

” Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu ( Muhammad ) tentang Aku , maka sesungguhnya Aku dekat , Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu . ( QS. Al Baqarah : 186 )

Allah Maha dekat , lebih dekat dari semua yang dekat kepada hamba , bukan dekat dengan sentuhan , dan tidak terbatas dengan waktu , jarak , dan tempat , dekatnya Allah lebih dekat dari semua yang ada di hati kita . Kalau di hati kita melintas ada mobil yang berwarna merah ( misalnya ), hal itu berarti lebih dekat dari mobilnya , meskipun mobil itu tidak ada bersama kita tapi ada di dalam hati kita .

Kalau saya melihat tiang di hadapan saya itu dekat bagi saya , tetapi jauh jika dibanding dengan mereka yang lebih dekat duduknya dengan tiang itu , tapi kalau saya ingat dengan tiang itu dan tiang itu ada di dalam hati saya , maka tiang itu lebih dekat dari semua yang bersama saya . Orang-orang yang mencintai sesuatu atau mencintai makhluk , maka semua yang dicintainya itu berada di hatinya , lebih dekat kepada dirinya dari berupa sentuhan , padahal tidak ada percakapan, tidak ada gerakan atau yang lainnya tetapi ada di hati maka hal itu lebih dekat dibanding dengan yang bersama kita .

Dan dari semua yang dekat di hati itu , maka Allah lebih dekat kepadanya dari semua yang diingat di dalam hati kita , dan ketika kita sampai menembus gerbang luhur itu maka muncullah cahaya yang akan menerangi kita dan menerangi semua yang ada di hati kita , berpijarlah cahaya sifat yang indah dan padamlah sifat-sifat yang hina , itulah cahaya Rabbul ‘Alamin . Allah selalu menjawab seruan doa-doa hambaNya , inilah janji dari Allah subhanahu wata’ala bahwa orang yang berdoa kepada Allah akan di jawab , dijawab dengan anugerah yang di minta , dilebihkan lagi dengan tambahan pahala , dilebihkan lagi dengan tambahan keridhaan Allah dan penghapusan dosa , sebagaimana firmanNya di dalam hadits qudsy :

يَاابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كاَنَ مِنْكَ فَلاَ أُبَالِي

” Wahai keturunan Adam , jika engkau berdoa dan berharap kepadaKu niscaya Kuampuni dosa-dosa kalian tanpa Kupertanyakan lagi “.

Inilah cahaya zikir , inilah cahaya doa , inilah harapan kepada Allah , maka beruntung yang menerimanya dengan seribu keberuntungan yang kekal , dan merugilah mereka yang menolaknya dengan kerugian yang abadi .

Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah
Inilah hari-hari hijrah , inilah hari-hari keluhuran hijrah , cahaya keluhuran hijrah terus menerangi muslimin muslimat dan menuntun kepada keluhuran untuk berhijrah dari kegelapan kepada cahaya terang benderang , berhijrah dari dosa menuju pengampunan Allah , berhijrah dari segala kesalahan menuju tobat , dari samudera kerisauan atas dosa menjadi samudera harapan dan cinta kepada Allah subhanahu wata’ala . Maka dengar dan fahamilah _bukan ucapan yang saya sampaikan , tapi isi dari ucapan ini dan renungkanlah bahwa cahaya hijrah setiap detik menanti di setiap waktu , usia semakin pendek dan kematian sudah semakin dekat dan malaikat Izrail sudah semakin dekat yang akan memisahkan ruh dengan jasad , dan setelah itu apa yang ada ? jawabannya hanya satu yaitu ” Ya Allah ” , sebelum sakaratul maut adalah kalimat ” Laa Ilaaha Illallah ” kemudian wafat , dan setelah wafat Allah juga yang akan menemaninya . Maka mau kemana lagi ?!.

Hadirin hadirat , diriwayatkan di dalam Shahih Al Bukhari bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ‘anha wa ardhaha berkata : ” saat itu aku masih sangat kecil , setiap hari Rasulullah datang ke rumah kami setiap pagi atau sore , begitu terus setiap harinya , maka ketika turun perintah shalat , tiga tahun sebelum hijrah , ketika itu Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam masih di Makkah , dan ketika sayyidina Abu Bakr As Shiddiq melakukan shalat dan dilarang oleh kuffar Qurays . Karena melakukan shalat ini adalah hal yang wajib , maka Abu Bakr meninggalkan Makkah agar jangan sampai ia meninggalakan shalatnya .

Mana yang lebih lebih beliau cintai shalat atau kampung halamannya dan harta nya ?! . Maka mereka tinggalkan kampungnya , keluarganya , hartanya demi untuk sujud dan mendekat kepada Allah , mereka keluar ke Habsyah diantaranya ada Abu Bakr As Shiddiq . Mereka tidak mempunyai harta dan keadaan disana tidak seperti sekarang , kalau zaman sekarang orang mau keluar dari Jakarta melewati pintu yang mana saja bisa , bisa lewat Tangerang , Depok , Bekasi , Bogor , lewat dari mana saja bisa , tetapi zaman dahulu jika itu gerbang masuknya maka itu juga tempat keluarnya , tidak boleh ada orang yang keluar masuk sembarangan .

Orang yang berhijrah karena mengikuti Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam tidak boleh membawa harta , pergi dengan apa yang ada di badannya , dengan bekal secukupnya yang kira-kira dia akan mati kehausan dan kelaparan di dalam perjalanan . Maka Abu Bakr As Shiddiq keluar dari Makkah terpaksa , karena ia lebih mencintai shalat daripada harta dan nyawanya , maka ia keluar meninggalkan kekasihnya sang Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam , namun di tengah jalan berjumpa dengan Ibn Dufnah , demikian riwayat Shahih Al Bukhari , kemudian ia berkata : ” Wahai Aba Bakr engkau mau kemana? , Abu Bakr menjawab : ” Aku mau hijrah ” , lantas dia bertanya lagi : ” hijrah kemana dan untuk apa ? ” , Abu Bakr menjawab : ” Hijrah ke Habsyah ( di Afrika ), untuk beribadah mengikuti ajaran Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam , tapi di Makkah tidak boleh beribadah “, lantas dia berkata : ” Kenapa tidak kau teruskan beribadah , kau takut mati dengan membela ibadahmu ? ” , maka Abu Bakr As Shiddiq berkata : ” kalau kami beribadah di Makkah , yang akan disiksa adalah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam , sedangkan shalat adalah hal yang wajib dilakukan oleh kami maka tidak boleh kami tinggalkan , tapi jika kami melakukan maka Nabi Muhammad akan di bantai maka lebih baik kami keluar untuk menyelamatkan Rasul ” .

Mereka tinggalkan semua keluarga , kerabat dan hartanya , demi cinta mereka kepada Allah dan RasulNya . Kemudian Ibn Dufnah tidak terima dan berkata ” Wahai Abu Bakr , engkau keluar dari Makkah , padahal kau orang baik , dermawan dan kaya raya , menyambung silaturrahmi , maka kembalilah ke Makkah aku yang akan menjamin . Maka Rasul ikut kembali ke Makkah , kemudian Ibn Dubnah datang kepada Abu Jahl , Abu Lahab dan semua pembesar Qurays di datangi . Mereka kuffar Qurays itu sombong , kehormatan dirinya , harga dirinya lebih tinggi dari segala-galanya bagi mereka . Jadi kalau mereka mengatakan ” A ” , lantas ada orang yang menjadikan diri mereka terganggu maka perkataan itu akan berubah menjadi ” Z ” , seratus delapan puluh derajat bisa berubah jika sudah disinggung harga dirinya, karena sombong .

Maka Ibn Dubnah berkata kepada kuffar Qurays : ” kalian ini ternyata hanya banci-banci yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa , tidak sanggup menghadapi satu orang saja , padahal dia tidak membawa senjata dan tidak memiliki pasukan , kaya raya dan dermawan serta menyambung silaturrahmi , dan tidak pernah berbuat salah apa-apa , yang hanya ingin melakukan ibadah untuk mengikuti kepercayaannya , tetapi kalian sudah ketakutan hingga mengusirnya , sungguh kalian pengecut !! , maka kuffar Qurays berkata : ” bukan begitu maksudnya , tetapi kami tidak senang kalau mereka beribadah disini karena yang lain nanti akan ikut kepada ajarannya “, maka Ibn Dubnah berkata : ” Aku yang jamin hal itu , biarkan dia tetap beribadah di tempatnya jangan kalian mengusirnya “, akhirnya mereka terdiam .

Maka Abu Bakr As Shiddiq mulai membuat tempat shalat ( mushalla ) kemudian shalat dan membaca Al Qur’an di tempat itu , dan dia tidak pernah bisa menahan diri dari tangisnya ketika membaca Al Qur’an , maka mulailah kaum wanita , pemuda dan anak-anak asyik mendengar , karena Al Qur’an berbahasa Arab jadi mereka faham bacaannya . Mendengar hal itu , maka Kuffar Qurays marah dan memanggil Ibn Dubnah dan berkata : ” Wahai Ibn Dubnah dulu kau yang akan menjamin , sekarang anak-anak , pemuda dan kaum wanita mulai mengikuti Abu Bakr As Shiddiq , maka cepat engkau keluarkan dia dari tempat ini, atau kami yang akan mengambil keputusan “, maka Ibn Dubnah berkata : ” baiklah nanti saya akan membicarakannya dengan Abu Bakr As Shiddiq ” . Ketika Abu Bakr diberi tau oleh Ibn Dubnah , maka beliau menghadap kepada Rasulullah dan berkata ” Wahai Rasulullah aku akan hijrah ” , maka Rasul menjawab : ” tunggu wahai Aba Bakr , barangkali Allah akan menurunkan izin bagiku untuk hijrah , maka tidak lama kemudian Rasul shallahu ‘alihi wasallam bersabda :

رَأَيْتُ فِي اْلمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْل .

” Aku melihathat di dalam mimpiku , bahwa aku akan hijrah ke tempat yang hijau yang terdapat banyak pohon kurma “. Maka semua orang tahu bahwa tempat yang dimaksud adalah kota Yatsrib yaitu Madinah Al Munawwarah . Maka mulailah para sahabat hijrah .

Hadirin hadirat , perlu diketahui bahwa hijrahnya Rasul itu bukan di bulan Muharram tetapi pada tanggal 1 Rabi’ul Awwal . Lantas mengapa 1 Muharram dijadikan awal perhitungan hijriah , karena pada saat 1 Muharram itulah munculnya izin bagi Rasul untuk hijrah , dan para sahabat mulai hijrah ke Madinah pada 1 Muharram diantaranya adalah sayyidina Utsman dan sahabat lainnya mulai hijrah , tetapi Rasulullah masih bertahan di Makkah , beliau masih sibuk mengatur , meskipun rumah beliau sempit tetapi beliau memiliki kantor juga , kantor untuk penitipan amanat , jika ada yang akan pergi ke luar Makkah untuk beberapa lama maka barang-barang berharga akan dititipkan disana , atau mungkin ada yang mempunyai anak dan membutuhkan orang yang bisa menyusuinya maka meminta bantuan kepada Rasulullah untuk mencarikannya , inilah shahibul amanah maka Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam masih bertahan di Makkah Al Mukarramah menyelesaikan amanahnya terlebih dahulu , yaitu barang-barang yang dititipkan kepada beliau shallallahu ‘alaihi wasallam , termasuk juga barang-barang Abu Lahab dan Abu Jahl dan semua musuh-musuhnya juga menaruh amanah kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam karena beliau adalah orang yang paling amanah ,

dan ketika telah selesai semua amanahnya , barang-barang dikembalikan kepada pemiliknya , maka Rasul mulai melakukan hijrah , malam itu malam 1 Rabi’ul Awwal beliau keluar sebagaimana riwayat Shahih Al Bukhari , Sirah Ibn Hisyam dan lainnya , dan menginap di goa Tsaur selama tiga malam dan pada hari ketiga melanjutkan perjalanan dan dikejar oleh Suraqah , sebelum ia masuk Islam , Suraqah mempunyai ketajaman di dalam memahami jejak , jadi kalau ada sepuluh langkah maka Suraqah ini bisa membedakan , biasanya kita bertanya yang mau kita cari ciri-cirinya bagaimana , tinggi badannya , umurnya dan lainnya . Tapi Suraqah bisa mengetahui langkah kudanya atau keledainya , bukan langkah orangnya karena orang-orang zaman dahulu tidak jalan kaki .

Di setiap harinya ratusan orang keluar Makkah , maka Suraqah berkata : ” tidak perlu orang lain , aku sendiri yang akan mengejar Muhammad ” yang lain tidak usah ikut mengejar , kalau sudah Suraqah yang mengejarnya maka yang lain tidak ada gunanya . Maka Suraqah keluar mencari dan kemudian menemukannya , karena memang pakarnya , kalau dalam bahasa kita adalah bagian tim penyelidik , pencari jejak . Abu Bakr As Shiddiq orang yang sangat cinta kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam yang selalu menjaga Rasul dari bahaya , yang terkadang di depan Rasul , terkadang di samping beliau , terkadang di belakang beliau . Beliau di belakang Rasul berfikir kalau ada jurang yang tajam di depan Rasul atau ada pegunungan barangkali ada orang di atas sana yang ingin memanah , maka Abu Bakr lari ke depan supaya kalau ada panah maka akan terkena ke beliau bukan terkena Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam , dan ketika ia melihat di sebelah kiri banyak pohon kaktus maka ia lari ke sebelah kiri khawatir ada orang yang menyerang Rasul dari kiri , terus seperti itu yang dilakukan Abu Bakr As Shiddiq karena risau dan cintanya kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam .

Ketika Abu Bakr melihat ke belakang ternyata ada orang yang mengikuti mereka maka Abu Bakr berkata : ” Ya Rasulullah ada orang yang mengejar kita di belakang ” , tapi Rasulullah tetap berjalan dengan tenang sambil membaca Al Quran Al Karim , Rasul adalah orang yang paling damai dan tenang tidak risau dengan segala yang terjadi di alam semesta , di hadapannya keagungan Allah subhanahu wata’ala maka Rasulullah tetap santai saja berpaling pun tidak , sedangkan Abu Bakr berkata dengan risau : ” Wahai Rasulullah orangnya semakin mendekat ” , tapi Rasulullah tetap diam .

Yang ketiga kalinya Abu Bakr berkata : “Wahai Rasulullah yang datang adalah orang yang bersenjata , dia pakai perisai , membawa pedang dan tombak “. Maka Rasulullah hanya melirik sedikit dan berjalan maka Suraqah dan kudanya di pendam oleh bumi sampai ke lutut kudanya , Suraqah tidak bisa maju lagi , maka Rasulullah terus berjalan dan Abu Bakr terus melihat ke belakang , terlihat Suraqah mundur maka Suraqah keluar dari pendaman tanah itu , dan ketika dia maju lagi untuk mengejar Rasulullah ia pun terpendam lagi oleh tanah , terus saja begitu , ketika ia mundur ia terbebas dari pendaman tanah dan ketika ia maju maka ia kembali di pendam oleh tanah . Maka ia berkata : ” Wahai Muhammad ” , maka Rasululullah pun menoleh sedikit dan Suraqah pun terlepas dari pendaman tanah itu , kemudian ia kembali mengejar dan ketika semakin dekat ia di pendam lagi oleh bumi , maka ia berkata : ” Wahai Muhammad ” , maka Nabi Muhammad menoleh seakan-sekan memberikan isyarat kepada bumi untuk melepaskan Suraqah , kemudian berjalan lagi , maka Suraqah terbebas dari pendaman bumi . Dan yang ketiga hampir tombak Suraqah mengenai belakang kuda Abu Bakr As Shiddiq , maka Abu Bakr berkata : ” Wahai Rasulullah orang itu sudah dekat dengan kita ” , maka Rasulullah berkata : ” Ya Allah pendam dia sampai setengahnya ” , maka terpendamlah Suraqah sampai ke leher kudanya , maka Suraqah tidak bisa bergerak , mundur tidak bisa , maju pun tidak bisa , maka ia mengangkat tombaknya dan berkata : “Aku menyerah , aku menyerah ” . Maka Rasul berdoa dan Suraqah keluar dari tempatnya , kemudian Suraqah berkata : ” wahai Muhammad , aku tidak akan mengejarmu lagi , tapi sebelum aku pergi berikan aku secarik surat bahwa aku pernah berjumpa denganmu ” , maka disimpanlah surat itu oleh Suraqah kemudian pulang . Maka kuffar Qurays berkata : ” Wahai Suraqah sudah kau temukan Muhammad ? , jika tidak maka kami siap mencarinya ” , maka Suraqah berkata : ” kalau aku sudah mencarinya dan tidak ketemu apalagi kalian , mereka sudah pergi tidak tau kemana arahnya , entah ke Syam , entah ke Persia , entah ke Baghdad entah kemana saya tidak tau , jejaknya tidak ketemu ” . Maka Rasulullah terus melanjutkan perjalanannya dan ketika waktu dhuha , dan terik matahari mulai terasa maka mereka mencari tempat untuk berteduh , kemudian Abu Bakr As Shiddiq menaruh rida’nya ( sorban ) di buka dan dibentangkan di tanah dihadapan Rasulullah , karena tanah itu panas terkena sinar matahari . Maka rida’nya yang tebal dibentangkan supaya Rasulullah duduk tidak terkena tanah yang panas itu , maka Rasulullah beristirahat .

Kemudian Abu Bakr pergi ke beberapa penjuru barangkali ada air atau susu , maka beliau membeli air dan susu dari penggembala yang jauh dari tempat itu . Dan beliau kembali membawa susu itu yang ditutup dengan rida’nya yang satunya , dan ia mempunyai kain lain yang juga menutupi air agar jangan sampai terkena debu , sampai beliau duduk dihadapan sang Nabi maka ia meniup tutup dari bejana susu itu supaya bersih dari debu , barulah kemudian dihadapkan ke Rasulullah , ” Minumlah wahai Rasulullah ” , maka Rasulullah meminumnya lantas setelah itu Abu Bakr As Shiddiq memberikan air, dan Abu Bakr As Shiddiq berkata : ” Wahai Rasulullah mari kita berjalan lagi ” , maka Rasulullah berjalan sampai di suatu goa dan Rasul shallallahu ‘alahi wasallam masuk ke goa itu untuk beristirahat , terlihat di dalamnya terdapat banyak lubang dan itu adalah sarang ular , maka Abu Bakr mulai menutupinya dengan batu , tanah dan kain bahkan pakaiannya ada yang disobek untuk menutupi lubang-lubang itu , tertinggal satu lubang belum tertutup .

Kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakr As Shiddiq maka Abu Bakr tertuju kepada satu lubang itu yang belum ditutup dan yang lain aman , begitu ia melihat ada yang bergerak dan ternyata seekor ular yang keluar maka ditutup dengan tangannya dan ular itu menggigit dan terus menggigit tangan Abu Bakr . Abu Bakr As Shiddiq hanya diam tidak berani bergerak , karena tidak ingin membangunkan Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam yang tidur di paha beliau . Ia biarkan tangannya hancur terkena gigitan ular itu yang sakit dan pedihnya tidak bisa ia tahan namun tidak berani bersuara apalagi bergerak , karena takut membangunkan sayyidina Muahammad shallallahu ‘alaihi wasallam , maka ketika air mata mengalir tidak tahan merasa sakit yang demikian dahsyat , maka airmata itu terjatuh terkena ke wajah Rasulullah , maka Rasulullah terbangun dan berkata : ” kenapa kau wahai Abu Bakr ? maka Abu Bakr menjawab : ” ular wahai Rasulullah ” , maka Rasulullah berkata : ” Angkat tanganmu ” , maka tangannya diangkat kemudian Rasulullah meludahi tangan bekas luka yang hancur karena gigitan ular , dan tangan sayyidina Abu Bakr As Shiddiq sembuh seperti semula , lalu Abu Bakr As Shiddiq membunuh ular itu .

Para Ulama’ mengatakan di antaranya guru mulia kita Al Musnid Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizh , beliau mengatakan bahwa ular itu datang bukan ingin menggigit atau mengganggu Rasul , tetapi ular itu datang ingin melihat wajah Nabi Muhammad shallallahu ‘alihi wasallam , mencari lubang di sana sini semua tertutup , dan ketika ada lubang terbuka ternyata ada orang yang menghalanginya untuk memandang wajah Rasulullah maka ular itu menggigit berkali-kali , karena biasanya ular berbisa itu kalau menggigit hanya sekali saja tidak berkali-kali , tetapi ular ini menggigit terus agar tangan Abu Bakr melepaskan tangannya dan ular itu bisa melihat wajah nabi Muhammad shallallahu ‘alaihin wasallam . Seluruh makhluk mencintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam .

Maka perjalanan dilanjutkan sampai pada hari yang ke- 12 hari Senin 12 Rabiul Awal , dan Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam masuk ke Madinah Al Munawwarah maka di saat itu disambut dengan qasidah :

طَلَعَ اْلبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّةِ اْلوَدَاع

Kemudian Rasul mencari tempat untuk membangun rumah sekaligus masjid beliau di sebelahnya . Maka sampailah ke suatu tempat yang di sebut tanah penyimpanan gudang korma milik dua orang yang bernama Sahal dan Suhail , maka Rasul ingin membelinya tapi Suhail berkata : ” tidak wahai Rasulullah kami hadiahkan tanah kepadamu ” , tetapi Rasulullah menjawab : ” tidak , tetapi harus dengan harga ” , maka dibayarlah kepada Suhal dan Suhail , dan mulailah di bangun masjid dan rumah Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam yang sekarang di kenal dengan Masjid Nabawy dan saat itu Rasul ikut mengambil batu bata dan memindahkannya satu persatu dengan tangan beliau dan beliau sambil membaca qasidah . Tetapi zaman sekarang orang-orang mengatakan qasidah itu bid’ah , karena dangkalnya pemahaman mereka terhadap ilmu hadits , qasidah dibacakan oleh Rasul , Rasul berkata :

اَللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشَ اْلأخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

” Wahai Allah tiada kehidupan yang lebih sempurna melebihi kehidupan akhirah , maka ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin “. maka di jawab oleh para sahabat , tapi orang sekarang berkata ” iya zaman Rasul membaca syair dan pujian kepada Allah dan Rasul diperbolehkan , karena Rasul sendiri yang membacanya ” , perkataan yang seperti ini karena mereka tidak mengetahui ilmu hadits , di dalam riwayat Shahih Al Bukhari ketika Rasul membaca qasidah , maka para sahabat menjawabnya beramai-ramai :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعْنَا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ ماَ بَقِيْنَا أَبَدًا

Kami yang bersumpah setia untuk Islam dan Jihad , maka kami siap untuk selalu membela Nabi Muhammad , demikianlah yang sampaikan oleh para sahabat .Jadi qasidah yang dibaca bersaut-sautan itu bukan bid’ah tetapi itu adalah sunnah yang sudah mulai tidak di kenal lagi sehingga di anggap bid’ah . Sebagaimana sabda Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam , bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah : Yang menganggap bid’ah sebagai sunnah , dan sunnah dianggap bid’ah , yang mengatakan bahwa tukang sihir adalah , dan wali Allah dikatakan sebagai tukang sihir , hal itu adalah salah satu dari tanda-tanda hari kiamat . Dan yang demikian telah terjadi sekarang , hal yang sunnah dilarang di Masjid karena kedangkalan pemahaman terhadap syariat muthahharah .

Hadirin hadirat , hijrah tidak berhenti di saat itu walaupun delapan tahun kemudian Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam kembali menuju Fath Makkah , dan di saat itu Suraqah termasuk orang yang di tangkap , dan para sahabat tahu bahwa orang itu adalah yang dulu mengejar Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam di saat hijrah , maka mereka pun menangkap Suraqah . Setelah ditangkap Suraqah berkata : ” bebaskan aku , aku tamu mulia Rasulullah ” , maka para sahabat bertanya : ” bagaimana kamu mengaku sebagai tamu mulia Rasulullah ? “, maka Suraqah menjawab : ” ini aku punya surat sebagai bukti bahwa aku pernah berjumpa dengan Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam saat beliau hijrah bersama Abu Bakr As Shiddiq , surat ini sebagai bukti yang akan membawaku ke hadapan Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam sekarang ” , dan setelah bertemu dengan Rasul , maka Rasulullah memeluk Suraqah teringat beberapa tahun yang lalu berjumpa dengan Suraqah di saat beliau hijrah , maka Rasul berkata : ” Suraqah dibebaskan “.

Hadirin hadirat , inilah indahnya sunnah sayyidina Muhammad , inilah indahnya budi pekerti beliau dan Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ اْلفَتْحِ

” Tidak ada lagi hijrah setelah Fath Makkah ”

Maksudnya adalah tidak ada lagi hijrah setelah Fath Makkah karena Makkah sudah menjadi kota suci , dan sudah disucikan dari berhala maka tidak perlu lagi orang-orang hijrah dari Makkah ke tempat lain karena Makkah itu sudah menjadi temapat suci . Tapi ada hijrah – hijrah agung yang ditawarkan kepada kita diantaranya sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang tadi telah kita baca, yang mana datang seorang dusun kepada Rasulullah dan berkata : ” aku ingin dibaiat untuk hijrah ” , maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata : ” Apa kau tidak salah bicara , hal itu adalah masalah yang sangat berat dan dahsyat , apakah engkau sudah keluarkan zakatmu ? ” , maka orang itu menjawab : ” sudah wahai Rasulullah “, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata : ” maka beramallah dari belakang lautan , karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu sedikitpun “.

Demikian indahnya cinta Allah subhanahu wata’ala menghargai amal perbuatan kita , maksudnya adalah , Al Imam Ibn Hajar Al Asqalany di dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa walaupun kita beramal dari tempat yang jauh dari Makkah , jauh dari medan hijrah , jauh dari zaman para sahabat sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita , maka hijrah masih ditawarkan kepada kita , hijrah terus berlangsung setelah selesainya masa Khulafaa Ar Rasyidin . Maka hijrahlah Al Imam Ahmad Al Muhajir ke Hadramaut , sesampainya di Hadrmaut di cela oleh para ulama’ lainnya _ ini Imam besar , berbudi baik dan keturunan Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam mengapa justru melarikan diri dan menghindar , apakah dia takut dengan mati syahid , kenapa lari ke Hadramaut ?! , arti hadramaut itu adalah ” hadir dan meninggal ” , karena demikian tandusnya disaat itu tidak pepohonan disana maka disebut Hadramaut . Yang ingin menguasai Negara Yaman ia tidak bisa menguasai Hadramaut , karena kalau masuk kesana maka akan meninggal sebab begitu tandusnya , padang pasir yang sangat panas karena merupakan bagian dari Arab Tsamud yang pernah turun bala’ disana di masa-masa yang lalu . Al Imam Ahmad Muhajir pindah kesana bersama keluarganya , banyak orang yang mencelanya karena saat itu di Baghdad terjadi banyak masalah , bukannya membantu menyelesaikan masalah ummat justru pindah dan membawa keluarganya ke Hadramaut .

Maka Al Imam Ibn Hajar masuk ke celah-celah tempat tandus yang tidak ada pepohonan , dan dia mulai tinggal di sana di bumi Hadramaut hingga ia wafat . Orang-orang berkata bahwa Al Imam Ahmad Al Muhajir adalah ulama’ besar tapi ia pendam ilmunya di Hadramaut , dan meninggal di tengah padang tandus , ternyata tidak demikian , justru keluarganya Al Imam Muhammad bin Isa yaitu saudara kandung Al Imam Ahmad Al Muhajir yang wafat fi sabilillah , tapi keturunannya berkesinambungan , diantaranya Al Imam Ali khali’ Qasm dan keturunan selanjutnya muncullah di kota Tarim ,kenapa dia memilih Hadramaut kota Tarim , karena di saat Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam wafat maka kekhalifahan di pegang oleh sayyidina Abu Bakr As Shiddiq dan ada orang di Hadramaut yang memberontak atas kekhalifahan Abu Bakr , maka Abu Bakr As Shiddiq mengirim utusan ke wilayah-wilayah yang banyak memberontak terhadap kepemimpinan Abu Bakr As Shiddiq , diantaranya yaitu ke Hadramaut di wilayah Yaman yang mana Abu Bakr mengirim ratusan sahabat dan belasan diantaranya adalah Ahlul Badr ( yang hadir di perang Badr ) untuk membela Tarim dan Hadramaut dari para pemberontak , dan di kota Tarim ada gunung yang disebut Jabal khailah ( gunung kuda ) , kalau kita datang dari wilayah Seun dan masuk menuju ke wilayah Aidid , maka posisi gunung itu di sebelah kanan berhadapan dengan perkuburan Ahlul Badr , yang mana disitu adalah tempat turunnya pasukan kuda Ahlul Badr dan para sahabat dari Madinah Al Munawwarah .

Jadi , jalan terdekat menuju Madinah jika menggunakan onta atau keledai adalah melewati Jabal Khailah , karena disitulah tempat turunnya para sahabat pasukan berkuda dari Madinah , maka disebut dengan Jabal Khailah . Maka mereka berjihad dan di antara yang wafat dikuburkan di Tarim , dan ketika meninggal Al Imam Ali bin Alwy Khali’ Qasm keturunan dari Al Imam Ahmad Al Muhajir ia meminta dikuburkan dekat dengan Ahlul Badr , seperti itulah keadaan para shalihin kita . Ahlul Bait tidak ada rasa benci terhadap para sahabat , demikian pula sahabat sangat mencintai Ahlul Bait , inilah umat sayyidina Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam . Al Imam Ali Khali’ Qasm meminta supaya dikuburkan dekat dengan Ahlul Badr , maka diwakafkan tanah yang luas dikhususkan untuk keluarganya agar berdampingan dengan Ahlul Badr , mereka kaum Muhajirin dan Anshar bersama di Madinah , di perang Badr bersama hingga sampai di Hadramaut mereka bersama .

Demikianlah hingga sampai kepada Al Imam Al Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Baa’alawy pimpinan Thariqah Alawiyah yang sebenarnya pemimpin Thariqah ‘Alawiyah ini adalah Sayyidina Muhammad shallallahu ‘alihi wasallam , karena memadukan antara hakikat dan syariah , kalau thariqah lainnya kebanyakan hanya cenderung kepada hakikat saja , tetapi thariqah Alawiyah memadukan antara syariah dan hakikat . Maka di antara keluarga dan keturunan Al Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Baa’alawy di kota Tarim , banyak yang berangkat menuju Gujarat kemudian merapat ke Jawa dan masuk ke Tegal , Gersik , Pekalongan dan lainnya . Daerah sembilan wali yang kita kenal , mereka itu adalah keluarga dari Al Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Baa’alawy .

Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah
Demikianlah rahasia hijrah , dari Makkah ke Madinah , dari Madinah ada sebagian yang hijrah ke Baghdad , dari Baghdad Al Imam Ahmad Al Muhajir hijrah ke Hadramaut , dan dari Hadramaut sebagian keturunannya hijrah ke pulau Jawa , lalu apa yang terjadi di pulau Jawa ini ? , maka jadilah negeri ini Negara muslimin terbesar di muka bumi , karena rahasia keagungan hijrah . Mereka datang tidak dengan senjata atau pasukan , tetapi mereka datang membawa niat untuk menuju keluhuran Allah subhanahu wata’ala .

Semoga Allah subhanahu wata’ala memuliakan kita dengan kemuliaan hijrah , karena kekuatan hijrah ini menundukkan semua kekuatan yang ada di permukaan bumi , Allah jadikan para jiwa yang memiliki sifat ingin selalu hijrah , dari kehinaan menuju keluhuran , dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih luhur lagi , dari kegelapan menuju cahaya , dari cahaya menuju cahaya yang lebih terang lagi , demikianlah keadaan orang –orang yang berhijrah . Semoga Allah selalu menghijrahkan kita setiap waktu , ada yang setiap tahun berhijrah berpindah menuju keluhuran , ada yang hijrah setiap bulan , ada yang setiap minggu , ada yang setiap malam bahkan ada yang setiap detik hijrah ke hadirat Allah , semakin dekat kepada Allah subhanahu wata’ala , kepada cahaya keluhuran , kepada cahaya khusyu’ , kepada cahaya kebahagiaan , kepada cahaya kedamaian , kami meminta agar kami berada di kelompok mereka wahai Allah , yang setiap detiknya kau hijrahkan menuju keluhuran yang lebih lagi , hijrahkan kami wahai Rabby dari kesulitan menuju kemudahan , hijrahkan kami dari segala musibah menuju segala kenikmatan , hijrahkan kami dari segala permasalahan menuju kebahagiaan , hijrahkan kami dari dosa menuju pahala , hijrahkan kami dari kemurkaanMU menuju ridha dan cintaMu , hijrahkan kami kepada cahaya Yang Maha Luhur . Wahai Allah Yang menamakan Dirimu An Nur , Wahai Yang Maha Bercahaya , wahai yang menutup zatNya dengan tabir cahaya ,

فَقُوْلُوْا جَمِيْعًا…

Katakanlah bersama-sama..

يَا اللهْ يَا اَللهْ يَا اللهْ…يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ…لاَإلهَ إِلاَّ الله… مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا نَحْيَا وَعَلَيْهَا نَمُوْتُ وَعَلَيْهَا نُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالىَ مِنَ اْلأَمِنِيْنَ

Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah
Yang perlu saya jelaskan bahwa beberapa malam lagi akan datang malam hari raya non muslim , saya menghimbau sebagaimana himbauan guru mulia kita Al Musnid Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafizh , barangsiapa yang menginginkan kekerasan maka itu bukanlah kita , mereka yang melakukannya dengan kekerasan bukan musuh kita tetapi juga bukan cara kita . Jadi sasudara-saudara kita yang mau menjalani cara seperti itu silahkan saja kita tidak memusuhi tapi kita punya cara lain , masing-masing memiliki cara . Kalau ada orang yang jatuh ke jurang maka apa yang kita perbuat ? ada yang mengulurkan tali , atau mungkin ada yang turun langsung ke dasar jurang , keduanya sama niatnya untuk menyelamatkan , cuma caranya berbeda .

Demikian hadirin hadirat , Majelis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lepas dari segala yang bersifat kekerasan atau demonstrasi , hal itu tidak diajarkan oleh sayyidina Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam . Mereka yang lain yang berfatwa untuk berbuat demikian tentu mereka juga mempunyai dalil , bukan hanya kita saja yang mempunyai dalil jangan ada perpecahan pula antara kita dengan mereka , jadi kita jadikan kedamaian baik itu malam 25, malam 26 dan lainnya bagi kita tetap pemiliknya Allah subhanahu wata’ala , yang berbuat dosa dapat dosa dan yang berbuat pahala akan mendapat pahala , mereka yang dari non muslim yang mau merayakan malam 25 Desember silahkan saja , jangan kita yang merayakannya , tapi jangan kita mengganggunya , karena mereka pun tidak mengganggu acara – acara besar kita umat Islam .

Hadirin hadirat ynag dimuliakan Allah
Ajak mereka kepada Islam , beri mereka akhlak yang baik maka dengan itulah kau bersatu dengan cita-cita sayyidina Muhammad Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam , demikian himbauan saya . Tentunya malam selasa yang akan datang sudah dekat dengan akhir tahun setelah itu kehadiran guru mulia kita Al Musnid Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizh , insyaallah acara kita sukses Amin Allahumma Amin . Kita lanjutkan dengan mengingat kembali indahnya sang Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian doa penutup oleh guru kita fadhilah As Sayyid Al Habib Hud bin Muhammad Baqir Al Atthas , yatafaddhal masykuuraa .

Posted by: Habib Ahmad | 29 Disember 2009

YSNS akan terus kembang program ilmu

YSNS akan terus kembang program ilmu
REMBAU 11 Dis. – Tidak ramai remaja memilih untuk hadir dalam satu program ilmu, apatah lagi ketika musim cuti persekolahan akhir tahun.

Namun, bagi lebih 80 pelajar berusia antara 12 dan 15 tahun, mereka sanggup mengorbankan keseronokan itu untuk tempoh seminggu bagi mendalami ilmu agama, selain program yang berupaya membentuk keperibadian seorang insan muslim.

Program cuti sekolah atau Tafaqquh Fi Al Din anjuran Yayasan Sofa Negeri Sembilan (YSNS) berlangsung sejak 5 Disember lalu dan berakhir Ahad ini mempraktikkan ajaran dalam konteks betul menurut akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Penyelarasnya, Nor Badrul Zaman, 28, berkata, peserta yang pertama kali menyertai program kerohanian ini pasti akan merasa satu kejutan apatah lagi perlu bangun seawal 4.30 pagi, selain didedahkan dengan perkara asas keagamaan.

”Hari ini terlalu ramai yang belajar ilmu agama tanpa bertemu dengan guru kerana mereka mengambil pendekatan secara mudah melalui Internet dan bahan bacaan.

”Kami cuba membawa golongan remaja ini mendekati ilmu dengan berhadapan dengan guru serta dipraktikkan dalam latihan amali, terutama sekali perkara berkaitan solat, bacaan al-Quran dan qasidah,” ujarnya di sini hari ini.

Nor Badrul yang merupakan tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Islam As Sofa (STIAS) di sini memberitahu, program yang berlangsung itu merupakan sebahagian aktiviti tahunan untuk memberikan didikan agama khusus buat generasi muda.

”Kita sediakan pelbagai slot teori dan amali, selain ceramah, kelas agama, solat dan sebagainya.

”Peserta diajar membaca al-Quran dengan betul, mengetahui sedikit bahasa Arab, belajar solat jenazah dan diberikan beberapa ujian pemantapan agar mereka memperoleh manfaat melalui program yang disusun ini,” ujarnya.

Dalam program yang berlangsung itu, kesemua pelajar diberi peluang mendiami asrama STIAS, selain didedahkan dengan pelbagai aspek keagamaan dan disiplin diri.

”Walaupun kita selang-selikan dengan hiburan, tetapi ia berbentuk qasidah yang memuji junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. Kalam yang keluar dari qasidah ini diperdengarkan kepada peserta dan kemudiannya diikuti secara praktikal.

”Bila kali pertama mereka dengar, semuanya teruja untuk mendendangkannya kali kedua. Inilah seronoknya program yang kami aturkan ini,” ujarnya.

Namun begitu, apa yang lebih penting adalah mesej yang hendak disampaikan kepada ibu bapa bahawa anak-anak perlu diberikan didikan agama secukupnya lebih-lebih lagi dalam menghadapi saingan yang semakin mencabar.

”Hari ini sudah ramai ibu bapa, malahan anak-anak remaja yang memilih untuk bersekolah di sekolah agama.

”Program yang kita lakukan ini adalah pendedahan untuk mereka supaya pada masa hadapan, mereka mencari keserasian iaitu memiliki sahsiah seimbang di mana mencintai ilmu pengetahuan serta berdaya saing menyahut cabaran globalisasi,” ujarnya.

Katanya, YSNS tidak akan berhenti untuk mendidik remaja dalam program cuti sekolah ini kerana ia menjadi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan.

”Kepada remaja yang belum pernah hadir dalam program ini, kita syorkan mereka turut serta pada masa hadapan kerana ia banyak memberi manfaat,” kata Nor Badrul.
http://www.utusan.com.my

Posted by: Habib Ahmad | 29 Disember 2009

Wahabi Salafi Musuh Islam Sebenarnya

Wahabi Salafi Musuh Islam Sebenarnya
Juli 2, 2007 pada 9:18 am (Agama, Ilmu)

THE REAL ENEMIES OF ISLAM AND HOW TO RECOGNIZE THEM
Mawlana Syaikh Hisyam Kabbani

Diambil dari http://mevlanasufi.blogspot.com

Musuh Islam Sebenarnya dan Bagaimana Mengenalinya

Musuh Islam sebenarnya saat ini bukan hanya Yahudi, Nasrani, Komunis tetapi juga sesame muslim sendiri. Kebanyakan dari golongan muslim yang menghancurkan Islam, mereka tidak menyadari bahwa tindakannya hanya akan menghancurkan Islam itu sendiri. Berkumpul bersama mereka, berdiskusi, atau bahkan hanya melihat mereka, dapat membawa kegelapan dihati kita. Berdebat dengan mereka adalah tindakan yang terburuk.

Dibalik perhatian mereka yang baik terhadap ibadah mereka, dan hanya Allah swt dan nabi saw yang mengetahuinya, mereka tak dapat menolong diri mereka sendiri untuk menjadi korban dari ibadahnya sendiri. Muslim yang tumbuh dalam lngklungan islam dan semenjak kecil dalam didikan sekolah Islam hingga ketingakt universitas, kurikulum agama islam yang mereka pelajari berdasarkan akidah yang akan menghancurkan Islam itu sendiri.

Media massa, televise, radio , surat kabar, walaupun merupakan program yang sangat relijius, juga artikel mereka di surat kabar merupakan hal yang sangat mendistorsikan pemahaman keislaman. Dan hal ini tak dapat mengangkat citra islam bahkan membuat perpecahan dikalangan umat Islam sendiri. Tetapi mereka masih mengatakan hal itu sesuatu yang islami.

Jangan harapkan mereka, kecuali keburukan saja dari golongan seperti ini. Allah swt telah menuliskan bimbingan dan epetance, bahwa hanya dengan rasa memiliki kepada nabi saw melalui barakah Awliya, mereka dapat menghitung kehidupannya dan melalui pandangan ampunan dan meletakan mereka dibawah sayap intercession.

Dalam pandangan saya , saya hanya melihat satu cara bagaimana menghadapi mereka di Amerika dan didunia barat, dan hal itu adalah dengan cara menjauh dari mereka dan peringati masyarakat tentang mereka. Seoarng syaikh yang saya ketahui mengatakan kepada para murid-muridnya untuk menjauhi mereka, mereka adalah musuh sesungghnya bagi Islam, dan berbicara dengan mereka akan membawa kegelapan pada hati, bahkan pada seluruh sisa umur kehidupan mereka. Dan butuh waktu seratus tahun untuk membersihkan racun dari hati akibat racun dari ibadah mereka.

bagaimana cara mengenali mereka? Disini ada beberapa elemen dasar ciri-ciri mereka sehingga kita dapat menghindari mereka dalam kehidupan didunia maupun diakherat nanti. Insya Allah. Satu-satunya harapan untuk Islam di bumi ini adalah….dst

1. Salat mereka tidak sesuai dari salah satu dari ke empat mazhab dalam islam. Khususnya ketika mereka mengangkat tangan mereka setelah ruku dan menyilangkan tangan mereka diantara ruku dan sujud.

Cara mereka ketika Tashahhud ( ketika duduk tahiyat) dan menggerakan jari telunjuk mereka terus menerus selama tasahud tersebut. Pemahaman mereka terhadap sunah Mustafa, hadist Nabi saw, sangat kontradiksi dengan dengan seluruh mazhab meskipun mereka menggunakan hadist yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,” Nabi saw menggerakkan telunjuknya ketika tashahud. Beberapa mazhab hanya menggerakkan tangan sekali saja, kecuali mazhab Maliki dalam seluruh tashahud tetapi hanya menggerakkan kekiri dan kekanan tidak keatas dan kebawah. Mereka membuat cara yang baru dengan menggerakn telunjuk kesegala arah yang sangat bertentangan dengan cara-cara yang disebutkan dalam ke 4 mazhab.

Mereka tidak mengangkat tangan mereka ketika berdoa, mereka tidak menutup kepala mereka ketika solat atau dalam keseharian mereka, meskipun telah diketahui selama berabad-abad, bahwa lelaki yang tidak menutupi kepalanya adalah seperti mereka yang telah kehilangan harga diri dan kehormatannya ( Makhrum al –Muru’a). Mereka tak pernah memakai surban, yang merupakan sunnah Nabi saw, yang selalu digunakan oleh para sahabah dan tabi’in.

Dalam beberapa acara mereka memakai Iq’al. Yang sangat bertentangan dengan sunah, tidak pernah Nabi saw menggunakan Iq’al selama hidupnya.

Mereka tidak pernah melakuakn Shalat Israq, 2 rakaat sunah setelah matahari terbit, Bila hal ini masih belum cukup untuk mengenali tanda-tanda mereka dan menghindari berkumpul bersama mereka bahkan menjauh dari mereka, maka ada beberapa cirri-ciri mereka lainnya seperti disebutkan dibawah ini.

Mereka berkata, bahwa solat mereka hanya mengikuti Quran dan sunah saja. Berarti kehidupan Islam yang dibangun muslim selama lebih dari 13 abad, sebelum faham mereka muncul pada tahun 1930 an mereka katakan tidak mengikuti Quran dan Sunah. Tetapi mereka juga mengatakan kembali kepada sunah adalah keharusan, jangan dengarkan para Imam 4 mazhab atau ulama islam lainnya, siapapun mereka.

Mayoritas muslim akan berpegangan pada Ulama Besar Islam dijaman awal yang mengatakan,” Jika kalian melihat apa yang saya katakan dan hal itu bertentangan dengan sunah Nabi saw, maka abaikan apa yang saya katakan, dan ikuti sunah saja”. Kata-kata ini menggambarkan betapa rendah hatinya ulama besar jaman awal yang tidak ingin menonjolkan diri, tetapi saat ini mereka menghantam saja. Mereka tidak memperhatikan , bahwa Imam yang mengatakan hal ini juga mengatakan,” Jika Nabi saw meninggalkan ku meski hanya satu malam, saya akan menganggap diriku sebagai hipokrit”. Ini adalah ucapan Abu Hanifa Ibn Numan, mudah-mudahan Allah merahmatinya.

Mereka juga berkata,”Mereka adalah manusia biasa dan kita juga manusia”. Kita tahu saat ini yang mereka tak tahu. Yang paling moderat diantara mereka adalah mereka yang tidak berbicara negative mengenai Imam ke 4 mazhab, meskipun demikian mereka tetap tidak mengikuti kebiasaan Imam ke-empat Madzhab tsb. imam tsb. Mereka mengikuti cara mereka sendiri berdasarkan buku terkenal Sifat Salat Nabi saw, oleh Nasrudin al Albani, Albani bahkan tidak pernah bisa membuktikan bahwa ia telah mendapat Ijazah untuk mengajar dari gurunya, tentu saja saya lebih mengikuti Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Syafi’I atau Ibn Hambali.

Satu dari argument terburuk mereka, adalah bertanya mengenai dalil dari Al-Quran dan Sunah yang menjadi pedoman para Ulama Besar tadi. Mereka tidak mengerti bahwa Al-Quran dan Sunah adalah pilar yang mana antaralainnya terbukti termasuk juga Qiyas, Ijma’a, Qaul para Sahabat. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah Maaruf, atau berdasarkan pendapat orang yang memiliki moral yang baik dan setuju bahwa amalan tersebut adalah baik.

Jika kalian bertanya kepada mereka mengenai kebiasaan muslim di seluruh dunia memperingati hari kelahiran atau Mawlid Nabi, maka mereka akan mengatakan Bid’ah.

Masjid-masjid mereka hanya memiliki dinding yang putih saja, padahal rumah dan kantor mereka penuh hiasan kaligrafi. Tak perlu bertanya kepada mereka mengapa demikian, karena mereka tak akan menjawabnya. Mereka mungkin saja sangat dermawan dan kaya, tetapi berhati-hatilah apa yang mereka katakan dibelakang kalian jika kalian mengatakan bahwa kalian adalah murid dari Syaikh ini. Itulah adalah salah satu dosa terbesar dalam pandangan mereka jika kalian memiliki Syaikh.

Mereka mungkin memaafkan kalian jika kalian tak tahu ilmu agama, tetapi mereka tak akan memaafkan kalian jika kalian mempelajari agama melalui seseorang Mursyid. Mereka lebih memilih belajar melalui buku, video tape atau melalui universitas mereka.

Poin terakhir dalam bagian ini adalah interpretasi literal mereka dalam sebuah hadis Nabi saw seperti,” Apa yang terdapat di bawah engkel adalah neraka!. Disisi lain mereka cenderung untuk mencari interpretasi sendiri, tetapi paling obvious dari hadist kewalian,” “Aku akan menjadi mata baginya bagi apa yang dilihatnya, menjadi pendengarannya ketika ia mendengar, menjadi tangannya untuk memegang, dan menjadi kakinya dimana ia melangkah”. Pernah saya katakan hadist ini kepada seorang teman di perpustakaan Islamic Center dan satu dari mereka yang duduk disebelahku berkata,” Ini adalah Hululiya!”. Saya tak dapat menahan berkata,” Jika Nabi saw berkata ini adalah hululiya maka saya hululiya!”.

Wa min Allah at Tawfiq

Posted by: Habib Ahmad | 29 Disember 2009

Hukum Membaca Al Fatihah Dalam Pembukaan Majlis

Hukum Membaca Al Fatihah Dalam Pembukaan Majlis
Dimasukkan oleh IbnuNafis
Label: Soal Jawab Ibadah, Soal Jawab Perkara Khilafiyyah
Oleh : Ustaz Husni Ginting

Soal : Syeikh apakah hukum pembacaan al-Fatihah sebelum membuka majlis, mengingat kami selalu membuka majlis dengan al-Fatihah, dan ada orang mengatakan bahwa itu tidak berdasarkan hukum.

Jawaban : Membuka suatu majlis dengan pembacaan al-Qur`an adalah di sunnahkan, demikian juga membuka majlis dengan pembacaan surah al-Fatihah, karena surah al-Fatihah itu sebahagian dari al-Qur`an, dan al-Qur`an itu adalah zikir yang paling baik sekali, kita dituntun untuk berzikir kepada Allah dalam segala bentuk majlis, dan zikir yang paling baik adalah pembacaan al-Qur`an, sebab Rasulullah bersabda didalam hadits yang sohih yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار

Artinya : Tidaklah berkumpul satu golongan, kemudian mereka bercerai berai tanpa berzikir kepada Allah kecuali mereka itu seperti bercerai berai dari bangkai himar ( keledai ).

Hadit ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad didalam Musnadnya, dan Imam Nasa`i didalam `Amalul Lail wa Lailah.

Penjelasan hadits :

Hadits ini mengajak kita agar jangan lalai dari zikir kepada Allah ketika berada di suatu majlis, anjuran berzikir kepada Allah bukan saja ketika selesai solat tetapi juga ketika melaksanakan suatu majlis, diantara zikir yang paling baik sekali dibaca adalah al-Qur`an al-Karim.

Demikian juga apa yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah `Aisyah :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في شأن كله
Artinya : Bahwa Nabi Muhammad saw berzikir kepda Allah dalam segala keadaan
( H.R Bukhari ).

Sementara surah al-Fatihah adalah surah yang paling agung dari surah-surah yang ada di al-Qur`an sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Abi Sa`id bin al-Mu`alla didalam sohih Bukhari hadits ke 5006.

Adapun orang yang menganggap bahwa bacaan al-Qur`an di dalam majlis tidak pernah dibuat oleh ulama-ulama terdahulu ini berdasarkan tidak banyaknya membaca sejarah ulama-ulama, sebab mereka ( ulama-ulama ) selalu memulai majlis dengan bacaan al-Qur`an, terlebih-lebih majlis pembacaan hadits nabi saw.

Berkata Imam Nawawi didalam kitab at-Taqrib :

ويفتتح مجلسه ويختتمه بتحميد الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال، بعد قراءة قارئ حسن الصوت سيئا من القرآن العظيم

Artinya : Hendaklah dibuka dan ditutup majlis pembacaan hadits itu dengan memuji Allah , dam berdo`a dengan do`a yang sesuai keadaan, bersolawat kepada Rasulullah setelah pembacaan beberapa ayat al-Qu`an oleh Qori` yang memiliki suara yang bagus.
( Taqrib : , Tadribu Rawi bi sarhil Taqrib : 2/ 358 , terbutan Darul Hadits ).

Diriwayatkan oleh Imam Hakim didalam kitab Mustadrak dari Abi Sa`id :

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا احتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة

Artinya : Para sahabat Rasulullah saw apabila mereka berkumpul, mala mereka bermuzkarah ilmu dan membaca surah ( dari al-Quran ).

dari keterangan kami diatas nyatalah bahwa membaca al-fatihah ketika membuka suatu majlis bukan tergolong bid`ah.

Sumber :Http://Allangkati.Blogspot.Com

Posted by: Habib Ahmad | 29 Disember 2009

(Isu Semasa Mengenai Fahaman Songsang WAHHABI Di Malaysia )

(Isu Semasa Mengenai Fahaman Songsang WAHHABI Di Malaysia )

Anjuran :

Biro Dakwah Masjid As-Salam

Pada Hari Yang Mulia :

31 Disember 2009
Bersamaan
14 Muharram 1431 Hijrah

Pada Masa Yang Dierkati Allah :

Selepas Solat Maghrib

Di Tempat Yang DiRahmati Allah :

Masjid As-Salam, Puchong Perdana,
Puchong, Selangor

Pendakwah Yang Membimbing Ke Jalan Allah :

Ustaz Hj. Zamihan Bin Mat Zin
Al-Ghory
Penolong Pengarah
Institut Latihan Islam Malaysia JAKIM
http://al-hanief.blogspot.com/

Posted by: Habib Ahmad | 29 Disember 2009

Majlis Maulid Mingguan Shabab Al-Asyraaf

Time: December 31, 2009 from 7pm to 10pm
Location: Masjid Baitul Aman, Jalan Damai Kuala Lumpur
Event Type: majlis, maulid
Majlis Maulid mingguan di Masjid Baitul Aman, KL. Semua Dijemput Hadir.

Posted by: Habib Ahmad | 29 Disember 2009

BAHAYA ANTI MAZHAB

BAHAYA ANTI MAZHAB
Mohd Aizam Mas’od
Caw. Aqidah
Bah. Penyelidikan JAKIM
Tiada keraguan bahawa Malaysia ialah sebuah Negara Islam yang berpandukan
dasar Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Aqidah, syariah dan akhlak ummah sentiasa
dipelihara agar selari dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam dasar
tersebut. Di dalam memandu umat Islam agar sentiasa berada di landasan yang
betul, para ulama Ahli Sunnah amat mementingkan pegangan terhadap disiplin ilmu.
Dalam soal menjalankan ibadat, umat Islam telah sepakat bahawa al-Qur’an dan al-
Sunnah tetap menjadi dua sumber utama syariat yang wajib ditaati dan diamalkan.
Kedua-duanya merupakan perlembagaan yang seharusnya menjadi pedoman dan
rujukan oleh umat Islam di persada bumi ini. Fakta ini tidak mungkin dimungkiri oleh
sesiapa pun kecuali yang kafir dan munafiq.
Pada asalnya setiap muslim wajib untuk mengambil hukum-hakam Allah SWT secara
langsung daripada kedua sumber utama itu. Bagaimanapun realiti membuktikan
tidak semua umat Islam mampu untuk mengeluarkan hukum-hakam secara langsung
daripada al-Qur’an dan al-Sunnah. Ternyata hanya segelintir yang berkemampuan
dan berkelayakan melakukannya seperti imam-imam mazhab yang empat. Imam
Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali.
Para ulama Usul bersepakat bahawa orang yang berkemampuan mengistinbat
hukum secara langsung daripada sumbernya, wajib berpegang dan mengamalkan
hasil ijtihadnya. Mereka tidak dibenarkan sama sekali untuk mengambil hasil ijtihad
ulama yang lain. Kewajipan beramal dengan hasil ijtihadnya itu mutlak sama ada ia
menepati hakikat sebenar yang dikehendaki oleh Allah SWT mahupun tidak. Apa
yang penting seseorang mujtahid itu telah benar-benar memerah segala
keupayaannya untuk memahami nas-nas syara‘ berlandaskan metodologi ilmu yang
ditetapkan.
Imam al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya al-Mustasfa: “Para ulama Usul
bersepakat bahawa apabila seseorang sudah berijtihad dan telah memperoleh
hukum berasaskan dugaannya (zann) yang kuat, maka dia tidak harus lagi bertaqlid
kepada mujtahid lain yang menyalahi ijtihadnya. Dan dia tidak boleh beramal dengan
ijtihad yang lain serta meninggalkan ijtihadnya sendiri”1.
Begitu juga pandangan ahli Usul yang lain seperti Ibn al-Humam. Beliau menyebut di
dalam kitabnya al-Tahrir: “Seorang mujtahid apabila telah berijtihad dalam sesuatu
hukum, maka ia dilarang untuk bertaqlid dalam hukum itu menurut kesepakatan
ulama Usul”2.
Begitulah kedudukan seorang mujtahid terhadap hukum Allah SWT yang tertera di
dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Tahap seseorang mujtahid sudah pasti tidak
menyamai golongan yang tidak berkemampuan untuk berijtihad atau dipanggil
sebagai golongan awam. Awam bermaksud berpengetahuan untuk mengamalkan
1 Al-Ghazali(1973), al-Mustasfa, Mesir: Maktabat Tijariyyah al-Kubra, j.2, hal. 121.
2 Ibn al-Humam, al-Tahrir fi Usul al-Fiqh, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, j.4, hal.535.
2
hukum-hakam Islam yang tersedia namun tidak berkemampuan mengeluarkan
sendiri setiap hukum dari sumbernya. Pengertian ini tidak sesekali bermaksud
menafikan kewajipan beramal bagi orang yang tiada kemampuan berijtihad. Bagi
golongan ini para ulama mewajibkan mereka mengikuti atau bertaqlid kepada
mazhab. Bagaimanapun pandangan ini disanggah oleh golongan yang mengatakan
haram berbuat demikian.
Di sini berlaku perselisihan pandangan di kalangan umat Islam. Ia terbahagi kepada
dua kumpulan besar:-
Pertama: Segolongan ulama Usul yang berpendapat bahawa bermazhab itu haram.
Umat Islam wajib mengikuti apa yang ada di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah secara
langsung tanpa perantaraan mazhab. Antara ulama yang berpendapat sedemikian
ialah Khajandi, Nasiruddin al-Albani dan Ibn Hazm.
Kedua: Majoriti ulama Usul yang berpendapat bahawa bermazhab bagi orang awam
itu harus. Bahkan bagi orang awam yang benar-benar murni, bermazhab itu wajib.
Cuma mereka berbeza pendapat, apakah mengikuti mazhab itu dalam erti kata taqlid
atau iitiba

Posted by: Habib Ahmad | 28 Disember 2009

Mencontohi Salafussoleh

Dapatkan sejarah peninggalan mereka yang bertambah takut dengan ilmu, bertambah celik dengan amalan dan bertambah kenal dengan akal.

Imam Ibnu Hajar di dalam Hadyus Sari Muqaddimatu Fathul Bari ada menyebut baawa Muhammad bin Mansur pernah menceritakan :

Pernah satu ketika kami menghadiri majlis Imam Bukhari, lalu ada orang mencampakkan kotoran yang ada di janggutnya ke lantai. Aku dapati, Imam Bukhari memerhati kotoran itu dan memerhatikan orang ramai, lalu apabila ia merasakan orang ramai sedang leka, ia mengambil kotoran tersebut dan memasukkan ke dalam bajunya. Dan apabila ia keluar dari masjid ia pun mencampakkan kotoran itu di atas tanah.

Andaikata kamu tidak dapat mengikuti cara mereka akibat kekurangan adab maka hendaklah kamu mencela dirimu sendiri. Sesungguhnya sifat orang yang ikhlas tidak akan tersembunyi dari orang-orang yang berilmu.

Ketahuilah bahawa setiap fikrah terdapat adab dan setiap isyarat terdapat ilmu. Yang akan dapat membezakan demikian itu hanyalah mereka yang dapat memahami kehendak ALlah ‘azza wa jalla dan dapat memetik buah-buah keyakinan dari firman-firmanNya.

Tanda-tanda demikian itu yang terdapat pada orang yang sodiq (benar) ialah :

1. Apabila ia melihat ia akan mengambil iktibar

2. Apabila ia berdiam ia akan berfikir

3. Apabila ia bercakap ia akan berzikir

4. Apabila ia terhalang ia akan sabar

5. Apabila diberi ia akan bersyukur

6. Apabila diuji ia mengucap tarji’ إن لله و إنا إليه راجعون

7. Apabila dilakukan tindakan bodoh ke atasnya ia berlemah lembut

8. Apabila ada ilmu ia merendah diri

9. Penyayang apabila mengajarkan ilmu

10. Dan apabila ditanya ia berusaha untuk menjawab

Beliau adalah penawar kepada orang yang mengharapkan, pembantu kepada yang meminta panduan, sebagai rakan kebenaran, gua kebaikan, suka merelakan bagi hak dirinya dan sangat tinggi kemahuannya pada hak ALlah subahanahu wa ta’ala.

Niatnya lebih baik dari amalannya, amalannya pula lebih baik dari cakapnya, dalamannya adalah kebenaran, pengikatnya adalah malu, dikenali sebagai warak, penonjolannya diyakini, ia mempunyai cahaya-cahaya kewarasan yang digunakan untuk berpandangan, mempunyai ilmu-ilmu yang benar untuk diungkapkan dari dalil-dalil keyakinan untuk diperkatakan.

Yang akan mencapai peringkat ini hanyalah orang yang memujahadahkan dirinya (latihan dan usaha untuk melawan hawa nafsu agar tidak haoba terhadap dunia) kerana ALlah, mengistiqomahkan tekadnya untuk mentaati ALlah, mentakuti ALlah dalam keadaan terdedah mahupun tersembunyi, memendekkan angan-angan, memperkemaskan ikatan ketelitian dan ia menyelamatkan (diri dari kemurkaan ALlah) dengan tiupan angin keselamatan di lautan ibtihal (munajat dan memohon kepada ALlah).

Justeru waktunya dalam keuntungan, keadaannya sentiasa selamat, tidak akan terkabur dengan hiasan dunia yang menipu dan kilauan fatamorgana serta kelembutan bayu dunia tidak dapat melalaikannya tentang kedahsyatan hari kebangkitan.

Sedarilah bahawa orang yang berakal setelah jelas keilmuannya dan nyata keyakinannya akan mengetahui bahawa tidak ada sesuatu yang akan menyelamatkannya dari Tuhannya melainkan kejujuran, lantaran ia akan bertekun mendapatkannya dan akan mencari orang-orang yang jujur dengan harapan ia akan hidup sebelum matinya (memanfaatkan hidupnya dengan amalan dan kerja yang berfaedah), agar ia bersedia untuk hari yang kekal setelah matinya, maka ia menjual harta dan jiwanya kepada Tuhan, justeru ia pernah mendengar firmanNya :

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٲلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ‌ۚ

Ertinya : Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga,
(Surah At Taubah : 111)

Lantas ia berilmu setelah kejahilan, kaya setelah fakir, terhibur setelah kesepian, dekat setelah kejauhan, lega setelah keletihan. Teraturlah sudah urusannya dan terkumpul sudah harapannya.

Slogannya adalah kepercayaan dan keyakinan dan keadaannya adalah berawasan (muraqabah) tidakkah kamu memerhatikan sabdaan RasuluLlah sallaLlahu ‘alaihi wasallam :

أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

Ertinya : Sembahlah ALlah bagaikan kamu melihatnya, walau pun kamu tidak dapat melihatnya justeru (sedarlah sebenarnya) Dia sedang melihat kamu
(Riwayat Muslim)

Orang jahil menyangkanya seorang yang pekak dan lesu, kebijaksanaannyalah yang memekakkannya, orang menyangkanya seorang yang bodoh bercakap merapu, bernasihat kerana ALlah lah yang membuat ia berbicara, orang menyangkanya seorang yang kaya, sikap tidak memintalah yang mengkayakannya dan orang menyangkanya fakir, sikap tawadhuklah yang merendahkannya.

Dia tidak menyampuk sesuatu yang tidak berkenaan dengannya, tidak menggagahi lebih dari keperluannya, tidak mengambil apa yang tidak dihajati, tidak mengabaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Orang ramai rasa senang dan tidak terganggu dengannya, sementara ia merasa letih berhadapan dengan nafsunya. Ia telah memautkan halobanya dengan warak. menyekat tamaknya dengan takwa dan menghilangkan hawa nafsunya dengan cahaya ilmu.

Bentuklah diri seperti ini, berkawanlah dengan orang-orang sedemikian,

Daripada Abu Hurairah radiyaLLahu ‘anhu, daripada Nabi sallaLLahu ‘alaihi wasallam sabdanya yang bererti :
ALlah mempunyai beberapa malaikat peronda yang sentiasa bergerak di atas bumi, apabila mereka naik ke langit ALlah subahanahu wa ta’ala akan bertanya kepada mereka, sedangkan Ia lebih mengetahui : Dari mana kamu datang ? Jawab mereka : Kami datang dari beberapa orang hambaMu di atas muka bumi yang sedang bertasbih, bertakbir dan bertahlil, bertahmid dan memohon doa dan keampunan dariMu. Lalu ALlah berfirman : Sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka, aku memberikan apa yang mereka minta dan aku melindungi mereka dari apa yang mereka mohon perlindungan. Para malaikat pun berkata : Tetapi, bersama mereka ada satu orang yang banyak melakukan kesalahan, dia hanya duduk bersama mereka secara kebetulan ia lintas di situ sahaja. Jawab ALlah : Kepadanya pun aku ampuni, mereka adalah kaum yang tidak akan mencelakakan orang yang duduk bersama mereka
(Riwayat Muslim)

jejakilah tauladan mereka dan beradablah dengan tingkahlaku mereka. Mereka adalah simpanan yang terjamin, membeli mereka dengan dunia adalah untung, mereka adalah senjata dalam kesusahan dan pendamping yang boleh dipercayai. Andai kamu kefakiran mereka akan mengkayakan kamu dan andai mereka berdoa kepada Tuhan kamu tidak akan dilupakan.

أُوْلَـٰٓٮِٕكَ حِزۡبُ ٱللَّهِ‌ۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ (٢٢)

Ertinya : “Mereka adalah penyokong-penyokong (agama) ALlah, ketahuilah, sesungguhnya penyokong-penyokong agama ALlah itu adalah orang-orang yang berjaya”

(Surah al Mujadalah: 22)

Sumber Rujukan : Imam Harith Al Muhasibi, Risalah al Murtasyidin, Pent Ustaz Ilyas bin Haji Ismail, Cet 2006, Darul Fawwaz, Kedah.

Posted by: Habib Ahmad | 28 Disember 2009

Seruan al-Qardhawi

Seruan al-Qardhawi

Diberitakan dalam website Islam Online (edisi Bahasa Arab) bahawa Syaikh Yusuf al-Qardhawi di akhir lawatannya ke Malaysia (tepatnya pada 22/12/2009), dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri, telah menyeru agar semua pihak bersatu dalam mempertahankan pegangan Islam berteraskan Mazhab asy-Syafi`i dan Aqidah al-Asy`ari yang diamalkan di Malaysia serta menentang sebarang serangan pemikiran dari luar. Walaupun Syaikh al-Qardhawi terkenal dengan sikap agak “bebas mazhab ” dalam ertikata beliau tidak terikat dengan mana-mana mazhab tertentu, di mana mungkin beliau seorang ulama yang telah layak untuk mengambil bersikap sedemikian, tetapi beliau bukanlah seorang yang “anti-mazhab”. Beliau masih dapat melihat kepentingan mazhab dalam menyatupadu dan menseragamkan amalan beragama umat di satu-satu tempat. Diharap para pencinta dan pengkagum al-Qardhawi dapat menerima seruan dan saranan beliau tersebut, demi menjaga kesatuan, persatuan, perpaduan dan keutuhan umat Islam, bukan sahaja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia.

– Untuk pandangan Syaikh Yusuf tentang Mawlid Nabi SAW, sila klik.
– Baca juga tulisan Ustaz Mohd Khafidz mengenai mazhab Syaikh Qardhawi.

http://bahrusshofa.blogspot.com/

Posted by: Habib Ahmad | 28 Disember 2009

Jilsah Bersama Habib Zaid Ben Yahya

Jilsah Bersama Habib Zaid Ben Yahya

DI MASJID AL-FALAH USJ 9
ISNIN , 11 Muharram 1431H/28 Disember 2009
SELEPAS SHOLAT MAGHRIB

ATURCARA :
SHOLAT MAGHRIB
BACAAN MAULID AD-DHIYA’U AL-LAAMIE’
CERAMAH TETAMU JEMPUTAN
SHOLAT ISYAK
BERSURAI

BIODATA RINGKAS HABIB ZAID :
GURU DI DARUL MUSTHAFA, TARIM, HADRAMAUT . (YANG DIASASKAN OLEH HABIB UMAR BEN HAFIZ)
PENGETUA MARKAAZ AN-NUR (PENYELIDIK, PENYIMPAN DAN PENERBITAN SEMULA MANUSKRIP ILMIYAH HADRAMAUT)
ANGGOTA IFTA’ (MAJLIS FATWA) DARUL MUSTHAFA, TARIM .
LEPASAN UNIV AL-AZHAR , MESIR.
BERGURU DENGAN RAMAI PARA MASYAYIKH DAN HABAYIB DI YAMAN .
MUSLIMIN DAN MUSLIMAT DIJEMPUT HADIR

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori