Posted by: Habib Ahmad | 2 April 2010

BERSAMA DR. SYEIKH SALIM ALWAN AL-HASANIY- Masjid Taman TAR

Bersama Dr. Syeikh Salam Alwan Al-Hasani (Pengerusi Majlis Tertinggi Islam Australia)

Tempat :  Masjid Taman TAR

Tarikh : 3 April 2010 (Sabtu)

Masa : Lepas Maghrib

 

Tafsir Maudhu’i (Tematik): Al-Qur’an Berbicara Tentang Takwa

Al-Qur’an Al-Karim Mengandungi Pelbagai Tema dan Subjek Perbahasan

Allah s.w.t. menurunkan Al-Qur’an kepada umat Islam melalui kekasihNya Saidina Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah kepada umat manusia di akhir zaman. Risalah Islam dan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an sesuai sepanjang zaman dan sentiasa dipelihara oleh Allah s.w.t..

Antara keagungan Al-Qur’an juga adalah, maknanya yang sangat luas dan mendalam sehingga mutiara pelajaran dan pengajaran di dalam lautan perbendaharaannya tiada pernah habis dikutip sepanjang zaman terutamanya oleh para ilmuwan dan ulama’ Islam. Oleh kerana itulah kita dapati, ilmu tafsir berkembang pesat dalam setiap zaman dan kurun.

Ada bentuk tafsir bi Al-Ma’thur yang menghimpunkan tafsiran-tafsiran Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam, para sahabat r.a. dan para ulama’ salaf, Tafsir Bi Al-Ra’yi yang menghimpunkan tafsiran-tafsiran ulama’ terkemudian, Tafsir Ilmiy yang menghimpunkan penjelasan terhadap sesetengah ayat Al-Qur’an dengan perbahasan saintifik dan sebagainya. Inilah antara sebab utama kemajuan umat Islam suatu ketika dahulu di mana para ulama’ khususnya, sentiasa mengembangkan bidang ilmu pengetahuan yang mana mereka mendapat semangat mengembangkan bidang ilmu daripada keagungan dan keluasan ilmu yang terkandung di dalam Al-Qur’an itu sendiri.

Al-Qur’an berbicara tentang faktor kebahagiaan di dunia sebagaimana ia membicarakan tentang faktor-faktor kebahagiaan di Akhirat kelak. Ia berbicara tentang bidang keduniaan sebagaimana ia juga berbicara tentang keagamaan. Ianya panduan bagi mereka yang mencarinya dan pedoman bagi mereka yang mengikuti ajarannya. Ianya sumber ilmu bagi para penuntut ilmu, penguat semangat bagi mereka yang ingin beramal dengan ajarannya dan pembersih jiwa bagi mereka yang ingin membentuk ketakwaan dalam diri.

Oleh kerana kekayaan subjek dan tema yang dibahaskan di dalamnya, maka sebahagian ulama’ dan para ilmuwan menyusun beberapa ayat yang mempunyai temanya yang sama dan tersendiri lalu membahaskannya dengan sebuah perbahasan yang lebih tersusun. Tafsiran ini menggabungkan pelbagai ayat daripada Al-Qur’an yang mempunyai tema perbincangan yang sama lalu menyusunkan perbahasannya dalam bentuk yang lebih tersusun agar masyarakat awam dan penuntut ilmu khususnya dapat melihat sesuatu topik tersebut dibahaskan dalam Al-Qur’an secara lebih jelas.

Tafsiran sebegini lebih dikenali sebagai Tafsir Maudhu’i atau tafsir tematik yang mana perbahasan dan penjelasan tentang sesuatu ayat itu disusun bergandingan dengan penjelasan-penjelasan terhadap ayat-ayat yang lain yang mempunyai topik, tema atau subjek yang sama daripada keseluruhan Al-Qur’an.

Pengertian dan Perkembangan Tafsir Maudhu’i Secara Ringkas

Tafsir Maudhu’i mengandungi dua perkataan iaitu perkataan tafsir dan perkataan maudhu’i.

Perkataan Tafsir dari sudut bahasa adalah: menyingkap makna dan penjelasan.

Maksud perkataan Tafsir dari sudut istilah ilmu tafsir adalah: menyingkap makna-makna Al-Qur’an.

Maksud perkataan Maudhu’ pula dari sudut bahasa adalah: dari perkataan wadh’u iaitu meletakkan sesuatu pada sesuatu tempat.

Adapun takrif Tafsir Maudhu’i sebagai suatu nama khusus bagi sejenis ilmu tertentu dalam ilmu tafsir antaranya adalah sepertimana takrifan oleh Dr. Al-Mustafa Muslim:

“Suatu ilmu yang mencakupi beberapa isu perbincangan mengikut tujuan-tujuan Al-Qur’an yang tertentu samada ianya dikaji dari sesuatu surah tertentu atau dari banyak surah dalam Al-Qur’an”.

[Mabahis fi At-Tafsir Al-Maudhu’i]

Perkembangan Ilmu Tafsir Maudhu’i

Sesetengah para ulama’ menjelaskan bahawasanya, antara bentuk terawal tafsir maudhu’i adalah himpunan ayat-ayat hukum yang dikenali sebagai Tafsir Ayat Al-Ahkam. Ia suatu bentuk tafsir yang menghimpunkan hukum-hukum fiqh daripada ayat-ayat Al-Qur’an lalu menyusunnya dengan susunan hukum-hakam tersebut secara sistematik.

Kemudian, muncul pula tafsir Asybah wa Nazho’ir di mana seseorang ahli tafsir menghimpunkan banyak makna bagi sesuatu perkataan dalam Al-Qur’an itu sendiri. Seperti contoh, seseorang ahli tafsir menghimpun makna-makna bagi perkataan Khair dalam Al-Qur’an melalui ayat-ayat Al-Qur’an. Antara mereka yang menghimpunkannya adalah Imam Muqatil.

Kemudian, muncul pula kajian-kajian yang lebih spesifik tentang topik dan perbahasan dalam Al-Qur’an seperti menghimpunkan ayat-ayat sumpah dalam Al-Qur’an, ayat-ayat Mansukh (yang dimansuhkan) dalam Al-Qur’an dan sebagainya, yang merupakan antara jenis Tafsir Maudhu’i.

Kemudian, berkembanglah ilmu Tafsir Maudhu’i ini dengan banyak usaha yang dilakukan oleh para ulama’ alam menghimpun topik-topik perbahasan tertentu dalam Al-Qur’an sehingga ianya hampir mencakupi kebanyakkan topik perbahasan Al-Qur’an itu sendiri.

Jenis-jenis Tafsir Maudhu’i dari Sudut Manhaj Para Pengkaji

1) Tafsir Maudhu’i Mutakamil (Menyeluruh)

Ia terbahagi kepada tiga jenis:

1.1: At-Tafsir Al-Maudhu’i lil Mustalah Al-Qur’ani

Iaitu: seseorang pengkaji itu meneliti dan membahaskan kalimat tertentu dalam Al-Qur’an secara meluas seperti perkataan Ummah dalam Al-Qur’an, perkataan Jihad dalam Al-Qur’an dan sebagainya. Ianya fokus terhadap maksud kalimah tertentu dalam Al-Qur’an. Ia suatu perkembangan dari Tafsir Al-Asybah wa An-Nazhoir.

1.2: At-Tafsir Al-Maudhu’i lil Maudhu’ Al-Qur’ani

Iaitu: Seseorang pengkaji menentukan sesuatu topik perbahasan tertentu lalu mengkajinya dari sudut penilaian Al-Qur’an samada dari sudut uslub perbahasannya, perincian maknanya dan sebagainya.

1.3: At-Tafsir Al-Maudhu’ie lil Suwar Al-Qur’aniyyah

Iaitu: Seseorang pengkaji itu mengkaji topik asas atau perbahasan utama bagi sesuatu surah.

2) Tafsir Maudhu’i Tajzi’iyyah

Seseorang pengkaji itu merujuk perbahasannya kepada suatu tajuk perbahasan kecil daripada ayat Al-Qur’an menerusi ayat-ayat dan surahnya, lalu membahaskannya dari sudut tafsir Bil Ma’thur (secara riwayat) mahupun Tafsir Bil Ra’yi (secara berpendapat) samada tafsir itu berbentuk perincian tentang sesuatu ayat, atau ringkasan, atau ianya berbentuk perbandingan antara tafsiran-tafsiran ulama’ mengenai sesuatu ayat.

Antara Kepentingan Tafsir Maudhu’i

Pertama: Membuktikan sudut keagungan dan ketelitian perbahasan dalam Al-Qur’an menerusi himpunan terhadap topik-topiknya yang tertentu.

Kedua: Menunjukkan kepentingan tafsir Al-Qur’an dengan ayat Al-Qur’an yang lain yang mana ianya menjadi kebiasaan dalam perbahasan Tafsir Maudhu’i ini.

Ketiga: Memperbahrui gaya pemikiran masyarakat Islam dan menghidangkan buat mereka bentuk baru dalam memahami Al-Qur’an.

[rujuk buku Al-Qur’an Berbicara tentang Takwa m/s: 2-5 yang diterbitkan oleh Pelima Media Snd Bhd]

Topik Takwa dalam Al-Qur’an

Di dalam Al-Qur’an banyak menyebut perkataan taqwa. Ini menunjukkan tentang kepentingan sifat taqwa itu sendiri dalam kehidupan seseorang hamba Allah.

Taqwa dari sudut syarak bermaksud: pemeliharaan diri daripada perkara-perkara yang merosakkan Akhirat seseorang. [Ruh Al-Ma’ani karangan Imam Al-Alusi 1/108]

Maksudnya, taqwa bererti, seseorang memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada siksaan di akhirat kelak, seperti tidak melakukan maksiat kepada Allah s.w.t. dan tidak meninggalkan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. ke atasnya.

Oleh yang demikian, Allah s.w.t. berfirman berkenaan dengan pemeliharaan diri ini yang bermaksud:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

[Surah At-Tahrim: 6]

Saidina Ali r.a. berkata yang bermaksud:

“(Taqwa ialah) takut kepada Allah yang Maha Agung, beramal dengan Al-Qur’an yang diturunkan, berasa cukup dengan sedikit yang dimiliki dan bersedia untuk kematian”.

Takwa dengan maksud ini sangat ditekankan dalam Al-Qur’an. Bahkan, kalimah-kalimah yang berkaitan dengan takwa berjumlah lebih kurang 272 perkataan yang disebutkan di dalam Al-Qur’an. Ini menunjukkan kepentingan sifat takwa itu sendiri bagi seseorang muslim. Maka, berdasarkan kepentingan sifat takwa inilah, penulis (dengan bantuan Allah s.w.t.) cuba menyusun sebuah perbahasan tentang takwa melalui ayat-ayat yang membicarakan tentang takwa itu sendiri.

Ini secara tidak langsung ingin mengembangkan ilmu tafsir maudhu’i dan mengetengahkannya dalam masyarakat di Malaysia. Ini kerana, perbahasan takwa ini sangat diperlukan oleh masyarakat dan Al-Qur’an adalah sebaik-baik rujukan dalam merujuk berkenaan dengan sifat ini serta langkah-langkah untuk menyuburkan sifat tersebut dalamjiwa manusia.

Maka, dengan bantuan Allah s.w.t., penulis menyusun sebuah buku ringkas berkenaan perbahasan takwa dalam Al-Qur’an lalu diberi judul sebagai: “Al-Qur’an Berbicara Tentang Takwa” yang diterbitkan oleh Pelima Media Sdn. Bhd.

Isi Kandungan Buku

“Pengenalan: Penjelasan Ringkas Tentang Ilmu Tafsir Maudhu’i

– Takrif Tafsir Maudhu’i

– Perkembangan Ilmu Tafsir Maudhu’i

– Jenis-jenis Tafsir Maudhu’i dari Sudut Manhaj Para Pengkaji

– Antara Kepentingan Tafsir Maudhu’i

– Antara Buku-buku Membahaskan Ilmu Tafsir Maudhu’i

Perbahsan Pertama: Perbahasan Taqwa dan Hakikatnya

Fasal Pertama: Perbahasan Makna Taqwa

– Taqwa dari Sudut Bahasa

– Taqwa dari Sudut Syarak

– Jumlah Perkataan-perkataan Berkaitan Taqwa yang Disebut Dalam Al-Qur’an

– Hakikat Taqwa

– Peringkat-peringkat Taqwa

– Pelbagai Makna Perkataan Taqwa dalam Al-Qur’an

Fasal Kedua: Taqwa Menghimpun Segala Kebaikan

– Taqwa Membawa kepada Ketaatan

Perbahasan Kedua: Kemuliaan Taqwa

Di Antara Kebaikan-kebaikan Taqwa

– Taqwa: Sebaik-baik Bekalan Akhirat

– Pakaian Taqwa: Sebaik-baik Pakaian

– Bertaqwalah Hanya Kepada Allah s.w.t..

Perbahasan Ketiga: Sifat-sifat Orang yang Bertaqwa

Fasal Pertama: Antara Ciri-ciri Orang-orang yang Bertaqwa

– Sifat Pertama: Beriman dengan Perkara Ghaib

– Sifat Kedua: Mendirikan Solat

– Sifat Ketiga: Mengeluarkan Zakat

– Sifat Keempat: Beriman dengan kitab Al-Qur’an dan Kitab-kitab Samawi yang lain

– Sifat Kelima: Keimanan Terhadap Hari Akhirat

Fasal Kedua: Al-Birr (Kebaikan) Adalah pada Ketaqwaan

– Pertama: Kebaikan (Taqwa) dari Sudut Aqidah

– Kedua: Al-Birr fi Al-‘Amal iaitu Kebaikan (Taqwa) dari sudut Amalan

– Ketiga: Al-Birr fi Al-Akhlak iaitu Kebaikan (Taqwa) dari sudut Akhlak.

– Himpunan Ketiga-tiga Sifat-sifat Al-Birr Membawa kepada Kejujuran dalam Keimanan

Perbahasan Keempat: Perintah Ke Arah Ketaqwaan

Fasal Pertama: Suruhan ke Arah Ketaqwaan kepada Allah s.w.t.

– Perintah Ke Arah Ketaqwaan dalam Bentuk Individu

– Perintah Ke Arah Ketaqwaan dalam Bentuk Jama’ie (Berkumpulan)

Fasal Kedua: Pendorong kepada Ketaqwaan

– Faktor Pertama: Sifat Khauf (Takut kepada Allah)

– Faktor Kedua: Penghayatan tentang Hari Kebangkitan

– Faktor Ketiga: Muroqobah dan Menghayati Sifat-sifat dan Perbuatan-perbuatan Allah s.w.t..

– Faktor Keempat: Banyak Merenung Tentang Penciptaan Alam Ini

Perbahasan Kelima: Kesan-kesan daripada Sifat Taqwa

– Pertama: Sentiasa dalam Perlindungan Allah s.w.t.

– Kedua: Dikurniakan Ilmu daripada Allah s.w.t..

– Ketiga: Diberi Petunjuk dalam Membezakan antara Kebenaran dan Kebatilan

– Keempat: Penebus (kaffarah) Kesalahan dan Penyuci Dosa-dosa

– Kelima: Keselamatan daripada Azab Neraka

– Keenam: Mendapat Kehidupan yang Baik

– Ketujuh: Urusannya Dipermudahkan Oleh Allah s.w.t.

– Kelapan: Dijanjikan Syurga Oleh Allah s.w.t.

– Kesembilan: Mendapat Kemulian Dunia dan Akhirat.

– Kesepuluh: Mendapat Rahmat daripada Allah s.w.t.

– Kesebelas: Mendapat Khabar Gembira di Dunia dan di Akhirat

– Kedua Belas: Mendapat Kasih Sayang Allah s.w.t.

Kesimpulan dan Penutup ”

– Tamat nukilan –

Posted by: Habib Ahmad | 2 April 2010

Pesan Guru: Jangan Tidur Setelah Shalat Shubuh

Pesan Guru: Jangan Tidur Setelah Shalat Shubuh

Ada hadits Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم berbunyi:

نَوْمَةُ الصُّبْحِ تُوْرِثُ الفَقْرِ

Ertinya: “Tidur di waktu pagi itu mewariskan kemiskinan.”

Waktu pagi adalah waktu memulai aktiviti. Ada orang yang mengatakan: “Bila seseorang tidur pagi, rezekinya dipatuk ayam.” Mungkin, itulah makna hadits tersebut.

Di samping itu, kalau tidur di pagi hari (yakni setelah sholat Shubuh sebelum terbitnya matahari), kita tidak akan mendapatkan keberkatan dari doa Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم yang berbunyi:

‏ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهِمْ

Ertinya: “Ya Allah, berilah keberkatan kepada umatku di waktu pagi mereka.”

Jadi, waktu pagi merupakan waktu yang didoakan oleh Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم, waktu yang diberi keberkatan oleh Allah Ta’ala. Sekarang, kalau kita menjalankan aktiviti pada waktu yang didoakan oleh Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم, waktu yang diberi keberkatan oleh Allah Ta’ala, jelas terkandung makna yang lain. Ini kerana dari kata al-Barakah sendiri, arti bahasanya adalah ziyadatul khair (menambah kebaikan). Jadi yang seharusnya sekian, tetapi kerana mendapat barakah dari Allah Ta’ala, maka akan menjadi berlipat ganda.

Demikian petikan dari buku Rahsia Keutamaan Sholat Shubuh oleh Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki حفظه الله.

Di dalam kitab Risalah Mu’awanah, al-Imam al-Habib ‘Abdullah bin ‘Alwi bin Muhammad al-Haddad رضي الله عنه juga ada menyebut: Berwaspadalah, jangan engkau tidur setelah sholat Shubuh, kerana sesungguhnya, ianya menghalang rezeki

Sekian dari:
Al-Fagir Abu Zahrah
Taman Seri Gombak
15 Rabi’ulakhir 1431/31 Mac 2010

Posted by: Habib Ahmad | 1 April 2010

KEDUDUKAN AYAHANDA, BONDA NABI SAW

KEDUDUKAN AYAHANDA, BONDA NABI SAW

Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN

ALHAMDULILLAH, sekali lagi kita diberi peluang melalui hari-hari bulan Rabiulawal yang sarat dengan kenangan dan ingatan terhadap Nabi dan kekasih kita Saiduna Muhammad SAW.

Memperingati dan meraikan kelahiran baginda SAW adalah suatu tanda dan bukti kecintaan kita terhadap baginda yang menjadi salah satu pokok ajaran dalam agama kita. Malangnya, tetap ada di sana, suara-suara yang mempertikaikan keperluan dan keutamaan menyambut Mawlid Nabi SAW.

Insya-Allah, di kesempatan yang akan datang ruangan ini akan membincangkan secara khusus berkenaan isu ini yang sepatutnya sudah tidak perlu ditimbulkan lagi.

Ruangan ini terpanggil untuk menjelaskan suatu persoalan yang jika tidak ditangani dengan baik boleh menyebabkan kita terlibat dengan perbuatan yang menyakiti Nabi SAW lantas bercanggah dengan dakwaan cinta-kasih kita terhadap baginda SAW.

Persoalan yang dimaksudkan adalah dakwaan bahawa ayahanda dan bonda Nabi SAW adalah di kalangan mereka yang musyrik serta ditempatkan ke neraka.

Kami terpanggil untuk menyentuh soal ini apabila mendapati dakwaan sebegini boleh menimbulkan kekeliruan.

Masyarakat Arab jahiliah

Zaman Jahiliah yang meliputi era kegelapan masyarakat Tanah Arab adalah suatu zaman yang dipenuhi dengan unsur syirik dan kepercayaan animisme yang tebal.

Manusia pada zaman tersebut melakukan amal ibadat berdasarkan kepercayaan nenek moyang mereka yang telah menyeleweng sekian lama.

Diriwayatkan bahawa pegangan asal masyarakat Arab pada peringkat awalnya ialah ajaran Nabi Ibrahim a.s. Lama-kelamaan ajaran ini ditinggalkan dan dipercayai bahawa bermulanya era penyembahan berhala ketika di bawa masuk ke Tanah Arab oleh Amru ibnu Luhay yang terkesan dengan cara penyembahan berhala masyarakat asing.

Berkata al-Hafiz Ibnu Kathir di dalam al Bidayah wa al Nihayah: “Adapun hal keadaan masyarakat Arab itu, mereka tetap sentiasa berada di atas agama Nabi Ibrahim AS sehinggalah ‘Amru ibnu ‘Amir al Khuza’i memerintah Mekah selepas merampas kuasa menjaga kaabah daripada datuk Nabi SAW. Maka ‘Amru ibnu ‘Amir telah mengasaskan penyembahan berhala dan amalan-amalan kaum jahiliah yang sesat.”

Kesesatan ini tersebar meluas sehinggalah ia dihapuskan oleh Allah melalui perutusan Rasulullah SAW.

Ahli fatrah

Setelah sekian lama amalan penyembahan berhala berterusan dan jarak perutusan seorang nabi dengan nabi yang lain terlalu jauh, maka masyarakat penyembah berhala ini mendapat keuzuran daripada sebarang petaklifan.

Mereka inilah yang digelar sebagai ahli fatrah iaitu manusia yang hidup di suatu zaman yang tiada di sana perutusan sebarang rasul.

Golongan ini walaupun melakukan penyembahan berhala, akan tetap terselamat daripada seksaan neraka menurut jumhur Ahli Sunnah Wal Jamaah berdasarkan firman Allah SWT: Dan Tidaklah kami mengazab sesuatu kaum melainkan setelah kami utuskan buat mereka seorang Rasul yang menyampaikan seruan Islam. (al Isra’: 15)

Agama dan kepercayaan

Dalam keadaan masyarakat yang begitu tebal kepercayaan mereka terhadap amalan penyembahan berhala, terdapat juga agama dan kepercayaan lain yang diamalkan di zaman jahiliah di antaranya; agama kaum Yahudi dan Nasrani yang telah terseleweng daripada acuan asalnya.

Demikian juga tidak sunyi pada zaman tersebut daripada sekelompok manusia yang masih berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s yang masyhur dikenali sebagai agama hanif.

Ajaran ini tidaklah tersebar luar sehingga menjadi amalan yang tersebar di seluruh Tanah Arab, akan tetapi ia tetap dipegang dan diamalkan oleh kebanyakan anak cucu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail a.s.

Rasulullah SAW bersabda maksudnya: Sentiasalah ada dari kalangan zuriat Nabi Ibrahim AS, satu golongan manusia yang tetap di atas fitrah (beriman) menyembah Allah.

Ada banyak fakta sejarah yang diriwayatkan yang mendokong beberapa hadis nabi SAW bahawa ramai di kalangan datuk moyang baginda SAW yang berpegang dengan agama hanif tanpa mencampuradukkan ia dengan amalan penyembahan berhala.

Daripada Ibnu Abbas RA berkata: Adalah Adnan, Ma’ad, Rabi’ah, Mudhar, Khuzaimah dan Asad berada di atas agama Ibrahim AS, janganlah sesekali kamu menyebut perihal mereka melainkan dengan ucapan yang baik.
Daripada perbahasan di atas secara ringkasnya kita mendapati bahawa kebanyakan mereka yang meninggal dunia sebelum perutusan Rasulullah SAW adalah terselamat daripada seksaan neraka, sama ada mereka dari kalangan penyembah berhala mahupun yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim.

Oleh yang demikian, tidak bolehlah kita melaung-laungkan suara bahawa nenda, ayahanda dan bonda Nabi SAW adalah dari kalangan penghuni neraka. Kerana ia secara jelas bersalahan dengan i’tikad Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Menyentuh tentang perbahasan akidah ayahanda dan bonda Rasulullah SAW, pendapat yang tepat dan terpilih adalah mereka ini dari kalangan yang mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim a.sdaripada anak cucu Adnan. Ini juga kerana tidak terdapat nas yang thabit yang menunjukkan bahawa mereka adalah penyembah berhala.

Bahkan fakta-fakta sejarah yang dikutip daripada kitab-kitab sirah banyak merakamkan bukti yang jelas bahawa mereka adalah golongan yang beriman.

Dalam dalil yang umum pula, keimanan mereka dinyatakan melalui firman Allah SWT: Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua (Nabi Ibrahim dan Ismail), orang-orang Islam (yang berserah diri) kepada-Mu, dan jadikanlah daripada keturunan kami, umat Islam (yang berserah diri) kepada-Mu. (al-Baqarah: 128)

Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir al-Tobari di dalam tafsirnya, daripada Mujahid mengenai pentafsiran ayat 35 surah Ibrahim yang bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: Wahai Tuhanku! Jadikanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak-anak cucuku daripada menyembah berhala.

Ibnu Jarir berkata: “Allah telah memperkenankan doa Nabi Ibrahim untuk anak-cucunya, maka tiada seorang pun dari kalangan zuriatnya yang menyembah berhala”.

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya, Sufyan ibn ‘Uyainah r.a ditanya: Adakah terdapat salah seorang daripada zuriat Nabi Ismail a.s yang menyembah berhala?

Beliau menjawab: Tidakkah kamu mendengar firman Allah SWT (bermaksud): Dan jauhkanlah aku (Nabi Ibrahim) dan anak-anak cucuku daripada menyembah berhala. (Ibrahim: 35)

Allah SWT berfirman (maksudnya): Yang melihat pergerakan dirimu di antara orang-orang yang sujud. (al Syu’ara’: 219)

Mengenai penafsiran ayat ini, Ibnu Abbas RA berkata: “Dan dari seorang Nabi kepada seorang Nabi yang lain, kemudian kepada seorang Nabi sehinggalah dilahirkan Baginda SAW sebagai seorang nabi”.

Ibnu Abbas r.a mentasirkan firman Allah SWT ini sebagai perpindahan benih daripada sulbi seorang nabi ke sulbi nabi seterusnya yang tergolong dari kalangan para sajidiin (mereka yang sujud dan beriman kepada Allah).

Daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah aku dilahirkan daripada perzinaan kaum Jahiliah walau sedikitpun dan tidaklah aku dilahirkan melainkan daripada hasil pernikahan seumpama Islam”.

Diriwayatkan dalam Dalail al Nubuwwah daripada Ummu Sama’ah binti Abi Ruhm, daripada ibunya berkata: Aku telah menyaksikan Aminah bonda Rasulullah SAW ketika gering dan Muhammad ketika itu berusia lima tahun duduk di sisi kepalanya. Maka Aminah memandang wajahnya seraya berkata: “Semoga Allah memberkatimu dari kecil, wahai anak daripada ayahandanya (Abdullah) yang ditakdirkan mati, tetapi telah terselamat dengan pertolongan Allah Raja Yang Memberikan Nikmat, dia telah ditebus pada keesokan paginya ketika hendak disembelih, dengan seratus ekor unta yang mahal. Sekiranya benar apa yang telah aku saksikan ketika tidur, engkau akan diutuskan kepada sekalian makhluk; dari sisi Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan; Engkau akan diutuskan di Tanah Halal dan Haram; diutuskan juga dengan kebenaran dan Islam, agama datukmu Ibrahim yang mulia, maka Allah telah menghalangmu daripada mendekati berhala supaya kamu tidak menyembahnya bersama kaum jahiliah”.

Mengambil kira pelbagai hujah berkenaan isu ini, jelaslah bahawa ruang untuk mengelakkan tanggapan buruk terhadap nasib kesudahan ayahanda dan bonda Nabi SAW adalah terbuka luas bagi kita.

Marilah kita mengambil sikap yang lebih selamat yang sebenarnya menjadi sikap ulama-ulama terbilang dulu dan kini termasuklah, Al-Imam al-Hafiz Jalaluddin al Suyuti r.a yang dilaporkan berkata: “Aku berfatwa sesungguhnya yang layak (dii’tikadkan), bahawa bonda Rasulullah SAW beriman dan mentauhidkan Allah serta kesudahannya adalah sepertimana mereka yang menganut agama hanif pada zaman jahiliah iaitu agama Nabi Ibrahim al-Khalil yang tidak melakukan amalan menyembah berhala”.

Kita juga mendapati Mufti Mesir, Sheikh Dr. Ali Juma’ah dalam koleksi fatwanya (Al-Bayan Lima Yushghilu al-Azhan, ms.170) mengajak kita untuk memahami nas-nas yang bercanggah dengan kesimpulan ini dengan takwilan yang lebih selari dengan nas-nas yang lebih kukuh dan lebih sesuai dengan ketinggian darjat Nabi SAW.

Semoga kita sentiasa digolongkan di kalangan mereka yang memelihara kemuliaan dan menunaikan hak Baginda SAW dengan sebaik-baiknya.

Selalu Bermujahadah

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصرهووالاه

(Kalam Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz)

Perhatikanlah bagaimana para mujahid sebelum kita berjuang dan menanggung derita. Lalu kita yang datang setelah mereka, apa yang telah kita perbuat?.

Sedangkan mereka, baik yang terdahulu maupun yang datang kemudian, telah menjual harta mereka untuk Allah, menjual diri mereka untuk Allah.

Perhatikanlah Khadijah binti Khuwailid RA, tanyakan kepadanya apa yang telah beliau perbuat?. Apa yang telah beliau lakukan?. Rasulullah, pemimpin alam ini, berkata, “Ia beriman kepadaku disaat orang-orang ingkar. Ia membenarkanku disaat mereka mendustakanku. Dan ia menebusku dengan diri dan hartanya”. Semoga Allah meredhainya. Kerana inilah, beliau mendapat salam dari Allah.

Kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau memiliki 9 kedai di kota Makkah. Kedai-kedai itu satu demi satu tutup karena besarnya infaq yang beliau keluarkan di jalan Allah. Pada saat hijrah, ketika kenderaan telah siap, beliau sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Beliau menggunakan duri pohon kurma untuk menjahit bajunya yang usang, kerana tidak memiliki jarum. Sebuah jarum pun beliau tidak punya !!.

Sedangkan sebelum kedatangan Islam,kemahsyuran akan kekayaannya Abu Bakar As-Shiddiq tidak terungkap. Menitislah airmata Rasulullah SAW melihatnya berjalan mengenakan pakaian usang yang baru dijahitnya.

Beberapa hari sebelum meninggal, Rasulullah SAW berkata, “Sesungguhnya orang yang paling kupercaya harta dan dirinya adalah Abu Bakar. Andaikata aku hendak menjadikan seseorang dari umatku sebagai teman dekat, tentulah aku akan memilih Abu Bakar” (HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi dan Ibin Majah). Semoga Allah meredhai mereka semua. Lalu bagaimana kebiadaban cercaan pemuka syiah keatas susuk tubuh para sahabat dapat diterima akal yang mengaku waras?

Kemudian Ali bin Abi Tholib KW. Perhatikanlah bagaimana beliau mempertaruhkan nyawanya dengan tidur di tempat tidur Rasulullah ketika Rasul hendak hijrah. Bagaimana beliau menunaikan titipan dan amanat, menghunus pedang di jalan Allah, mencurahkan segala kemampuan untuk menolong agama Allah. Sehubungan dengan Ali KW ini, Rasulullah pernah bersabda, “Esok akan kuserahkan bendera Islam kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan ia pun dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya”. Bagaimana agung kecintaan ini.

Perhatikanlah pula Al-Hasan yang gugur karena diracun. Perhatikanlah Al-Husein yang tubuhnya terpisah menjadi dua. Meskipun demikian, mereka tak akan menyesal di akhirat nanti. Mengapa?. Kerana mereka telah menempuh jalan Rasulullah SAW dan meneladani beliau.

Bagaimana dengan kita wahai saudaraku?. Ruh kita tidak lebih mahal dari Ruh Al-Husein! Tidak lebih mahal dari ruh Hasan bin Ali! Tidak pula lebih mahal dari ruh Ali bin Abi Tholib KW. Lalu mengapa kita tidak merenungkan hal ini?. Mengapa kita tidak bersikap sidiq?. Mengapa kita tidak ber-tawajjuh dan menghadapkan hati kepada Allah?. Bukankah kalian ingin melihat wajah mereka di hari kiamat?. Masuk bersama mereka?. Kerana itu, ikutilah mereka, teladanilah mereka. Sesungguhnya tempat yang paling menyenangkan adalah tempat mereka.

Apakah kalian ingin berada dekat mereka?. Menemani mereka?. Melihat mereka?. Perhatikanlah niat kalian, tujuan kalian dan keikhlasan kalian. Semua pintu telah terbuka untuk kalian, namun mengapa kalian enggan memasukinya?. Masuklah bersama mereka yang masuk. Raihlah kejayaan bersama mereka yang berjaya. Hari ini adalah hari yang penuh dengan karunia. Hari diampuninya segala dosa. Hari untuk menghadap kepada Allah. Hari untuk ber-tawajjuh kepada-Nya.

Setelah mereka, datanglah orang-orang yang selalu ber-mujahadah (berjuang keras). Al-Muhajir Ahmad bin Isa datang dan berjuang, bahkan menginfakkan jutaan wang di jalan Allah dan berusaha mengembalikan umat manusia ke jalan Muhammad bin Abdullah. Al-Faqih Al-Muqaddam datang dan berjuang. Kemudian datang Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf, Abu Bakar As-Sakron, Umar Al-Muhdhor dan Al-Aidrus, iaitu mereka-mereka yang selalu memerangi hawa nafsu. Berkata Sayyidinal Aidrus, “Setelah kucapai puncak kesulitan dalam memerangi nafsu, kuraih semua cita-citaku”.

Allah SWT berfirman, “Adapun orang-orang yang berjuang di jalan Kami, Kami pasti akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami” [Al-Ankabut 29:69].

Setelah itu datanglah Syeikh Abu Bakar bin Salim dan murid beliau, Ahmad bin Muhammad Alhabsyi, yang setiap hari menuntut ilmu.

Lalu kemanakah perginya ilmu tersebut dari keluarga kita?. Ketahuilah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang tersimpan di hati para leluhur dan salafussolleh sekalian!. Ilmu yang mereka milikilah yang akan menjadikan kalian mulia, di dunia dan di akhirat. Lalu dimanakah letak ilmu tersebut dalam keluarga kita, anak perempuan dan isteri-isteri kita?.

Wallahu’alam

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين

Al-Haqir ila ALLAH AL-GHANIY:

Almukminun

http://almukminun.blogspot.com/2009/04/selalu-bermujahadah.html

Posted by: Habib Ahmad | 1 April 2010

Menggapai Ridho Allah: Dengan Sebuah Kajian Akhlak Praktis

 

Menggapai Ridho Allah: Dengan Sebuah Kajian Akhlak Praktis PDF Print E-mail
Tuesday, 03 March 2009 09:09
Perbaikan akhlaq merupakan salah satu tujuan utama diutusnya Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan akhlaq itulah manusia hidup dengan damai di muka bumi dan meraih kebahagiaan abadi setelah menghadap Allah SWT di akhirat nanti.

 

Lebih dari itu, akhlaq Islami merupakan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan berbagai problematik hidup. Mulai dari yang bersifat pribadi, keluarga, kemasyarakatan, hingga masalah kenegaraan. Apalagi di zaman seperti sekarang, krisis moral telah menjadi wabah yang memprihatinkan pada semua elemen bangsa. Mulai dari mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai ulama, tokoh masyarakat, pejabat, akademisi, pedagang, hingga rakyat jelata yang hidup dalam status sosial dan ekonomi terbawah sekalipun.
Buku ini hadir sebagai salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan manusia, khususnya umat Islam, dalam memperbaiki akhlaqnya, baik pada dirinya sendiri, pada orang lain, maupun hubungan kita sebagai hamba dengan Allah SWT.
Dan istimewanya, buku ini ditulis oleh ulama besar berkaliber internasional yang berasal dari Hadhramaut, Yaman, yakni Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, yang namanya sudah dikenal oleh sebagian rakyat Indonesia. Ia adalah pendiri dan pengasuh Darul Musthafa Islamic Education di Tarim, Hadhramaut.
Apa pun profesi dan status sosial Anda, buku ini layak dibaca, terutama bagi yang mendambakan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat.

Oleh: Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz
Penerbit: Nurani
Harga: Rp 35.000

Last Updated on Wednesday, 11 March 2009 17:05

 

Posted by: Habib Ahmad | 1 April 2010

Warisan Rasulullah sollahu ‘alaihi wa sallam~

Warisan Rasulullah sollahu ‘alaihi wa sallam~ Dalam Zaman yang terlalu moden ini,ramai yg terlepas pandang akan ‘Sohbah Ulama’ iaitu Duduk dengan Ulama. Orang kata:’Berkat berkat datang majlis ilmu!’ Berkat itu suatu perkara ma’nawi.Saat-saat kita bersama mereka,itulah yang banyak memainkan peranan dalam membentuk akhlak rabbani.Walau berjuta kitab yang dibaca dan dikhatam,tapi jika tidak bersama ulama,tetap kurang keberhasilannya.Kerana apa yang kita baca itu,selalu kita lupa dan kekadang tidak dapat tergambarkan.Akan tetapi,apabila kita melihat sendiri ulama’,yang dari peribadinya sendiri sudah dapat mentafsirkan segala kitab2 yang dibaca,ia lebih terkesan dalam diri.Dan kesannya amat mendalam. Dengar seorang makcik berkata pada teman2nya: ‘Buat apa salam2 sheikh2 ni.Orang yang salam sheikh2 ni kata berkat berkat.mana ade berkat!besar-besarkan sheikh sedangkan Rasulullah punca segala keberkahan!’ Inilah diantara hasil apabila orang yang ingin sampai kepada Rasulullah tetapi tidak berguru.Kalau kita berguru,kita tidak akan timbulkan kenyataan2 seperti itu.Bukankah Rasulullah sendiri mengajarkan menghormati orang yg lebih tua,tidak kirelah dari sudut apa pun.Dan cara penghormatan kan ade pelbagai.Berapa banyak riwayat2 yang menunjukkan bahawa bersalaman mencium tangan adalah dari amalan para salafussoleh.Kalau orang Islam sendiri tidak menghormati ulama’,Mahu tunggu agama lain menghormati para ulama kita?!Kalau BUKAN KITA,siapa lagi??? Firman Allah s.w.t: ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ Demikianlah (ajaran Allah) dan sesiapa yang menghormati Syiar-syiar agama Allah maka (dialah orang yang bertakwa) kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang mukmin. ~Surah Al-Haj:32 Dan para ulama itu adalah diantara syiar-syiar Allah. Dan tidak bererti,apabila kita membesarkan guru kita,kita meremehkan Rasulullah.Rasulullah itu insan yang paling agung secara mutlak dan tak perlu dipertikaikan lagi tentang keagungannya. Akhirnya,kerana tanpa guru,apa yang diucapkan hanya dibibir saja tetapi tidak dapat menzahirkan kecintaan itu pada perbuatan.Sehingga menimbulkan pertanyaan pada diri:’bagaimana boleh berlaku percanggahan antara perbuatan dan perkataan ?’Bila dikaji-kaji,rupanya mereka tiada seseorang yang boleh menunjukkan bagaimana Rasulullah itu sebenarnya. Bagaimana kita nak tahu Rasulullah begini begitu tanpa seorang guru?! Jangan kita cuba melanggar sunnatullah.Allah sudah tetapkan untuk mendapatkan ilmu itu perlu berguru.Lihat saja kisah sayyidina khidir dengan Nabi Musa.Nabi Musa yang sudah jelas kedudukannya sebagai Rasul,kedudukan yang tertinggi,kenapa Allah minta beliau untuk bertemu Sayidina khidir untuk mengajarkan ilmu?Boleh saja,Allah sendiri berikan terus.Tetapi,Allah ingin mengajarkan sesuatu.Rasulullah juga mendapat Wahyu melalui Malaikat Jibril. Kata seorang Sheikh (dipanggil sidi Mustasyar) :’Kalau Rasulullah itu mencerminkan AlQuran,Ahli beitnya pula mencerminkan Rasulullah’ Jadi,kalau mahu tahu rahsia2 berkenaan dengan Rasulullah adalah melalui ahli beitnya.Merekalah yang mewarisi khazanah2 Rasulullah s.a.w.Kalau diperhatikan dari para sheikh(ulama) yang berketurunan Rasulullah s.a.w,terdapat suatu kelainan dari yang lain. Ini alfaqir sendiri merasai.Alhamdulillah,diberi kesempatan pada alfaqir merasa cebisan dari tarbiyah Al-Habib Umar Ibn Hafiz.Bila sudah melalui sendiri hadis2 Rasulullah dan segala apa yang berkaitan dengannya,Kita akan teringatkan guru yang mengajar kita itu semua…’Ya Allah,ini semua apa yang habib ajarkan pada kami dan ini semua apa yang habib buat.’Itu sebab perlu belajar dan banyak membaca serta berguru. Dalam situasi apa pun dihadapi,Orang yang pertama yang alfaqir tergambar di fikiran adalah wajah Al-Habib Umar dan dengan sendirinya terdengar kalamnya yang penah disebut-sebutkan di pengajian.Kenapa beliau yang pertama di fikiran?Kerana kita sudah melihat atau dengar sendiri perbuatan seorang ulama’ Rabbani yang mencerminkan peribadi Rasulullah sollahu ‘alaihi wasallam. Contoh… Kalau orang memarahi kita dengan menuduh berbagai tuduhan,biasalah sebagai insan biasa,pasti kita akan membalas semula kemarahan itu.Tetapi selepas itu,apabila sudah redha kemarahan ini,terfikir semula(apa yg dilalui sendiri) ‘kalau habib dalam situasi itu,habib akan senyum dan biarkan orang itu memarahinya tanpa perlu menjawab’.Wajah serta senyuman guru kita itu dulu yg akan tergambar dan secara automatik kita dapat rasakan bagaimana pula Rasulullah menghadapi dalam situasi seperti itu ketika beliau mencaci oleh kaum musyrikin… Bila mengenangkan itu semua…mengalir airmata ini ‘Ya Allah indahnya akhlak Rasulullah…kenapa hal yang kecil pun aku tidak mampu sabar?’ Dalam saat yg sama,teringat pula kalam Rasulullah :’la taghdob la taghdob la taghdob'(jangan marah 3x) Ya Rasulullah,aku sudah kalah dengan kemarahanku sendiri.Aku mohom maaf kerana menyakiti salah seorang dari ummatmu. Dan dari kesedaran itu,menimbulkan rasa hinanya diri dan ingin memulakan huluran maaf kerana dalam setiap apa pun,Rasulullah akan mulakan dulu.Rasulullah lah yang menghidupkan konsep ALQuran ‘izillatin ‘alal mu’minin aizzatin ‘alal kafirin'(merendahkan diri pada orang Mukmin,membesarkan diri pada orang Kafir).Tapi KITA,terbalik pula ‘azillatin alal kafirin aizzatin alal mu’minin'(merendahkan diri pada orang kafir,membesarkan diri pada orang mukmin).Allah… Kalau kita tidak mampu mengkhususkan masa kita untuk membaca secara bersendirian,Kita pergi kelas2.Tidak mengapalah jika selepas dari kepulangan kita dari kelas2 itu meletihkan badan kita hingga kita tidak berkesempatan untuk membaca bacaan tambahan.Ia lebih baik dari anda mempunyai banyak masa untuk bacaan tambahan tapi tanpa berguru. Kesempatan kita bersama ulama di Mesir adalah satu kesempatan yang tidak akan perolehi di tanahair kita.Kalau baca kitab kerana inginkan maklumat tambahan,baca sendiri pun boleh.Tetapi,Ada TUJUAN yang lebih BESAR kenapa kita perlu talaqi kitab dengan ulama iaitu kita ingin ‘Menyelongkari RAHSIA yang Rasulullah wariskan pada para ulama’nya’. Kalau nak tahu rahsianya…perlu duduk bersama mereka! Ya Allah, Ku rindukan tarbiyahnya, Jangan Engkau haramkan aku untuk menghdiri majlis Ilmunya…

http://almaarif87.blogspot.com/

Merasakan nikmat membaca Al-Qur’an

Ditulis oleh Admin di/pada 2 September 2008

Kalam Al-Habib Umar bin Muhammad Bin Hafidz

Dalam ceramah Al-Habib Umar bin Muhammad Bin Hafidz Bin Syaikh Abubakar bin Salim (semoga Allah memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, Amin), beliau bercerita tentang Al-Habib Hasan bin Ahmad Jamalullail. Habib Hasan bin Ahmad ini kalau sudah membaca ayat suci Al-Qur’an, beliau seakan merasakan sangatlah nikmat sepertinya beliau makan madu atau makan makanan yang sangat lezat. Sehingga apabila beliau sedang duduk membaca ayat-ayat Al-Qur’an, maka beliau tidak merasakan lapar maupun haus.

Oleh karena itu ketika masuk bulan Ramadhan, beliau berkata,

“Aku tidak akan membaca Al-Qur’an pada siang hari bulan Ramadhan ini, karena apabila aku membaca Al-Qur’an, maka aku tidak akan merasakan laparnya orang berpuasa.”

Jadi beliau pindahkan waktu membaca Al-Qur’an pada malam hari, sedangkan pada siang harinya di bulan Ramadhan beliau melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang lainnya, dan pada malam harinya beliau gunakan untuk membaca ayat suci Al-Qur’an.

Inilah orang yang benar-benar merasakan nikmat dari kalam Allah Ta’ala. Bagaimana dengan kita?. Mengertikah arti daripada ayat yang kita baca?. Bagaimanakah hati kita, apakah merasakan khusyu’ sewaktu membacanya?. Bagaimanakah perasaan hati kita apabila sampai pada ayat yang menjelaskan tentang azab Allah bagi orang yang berbuat dosa atau nikmat dari Allah bagi orang yang beramal sholih?

Cinta kepada Rasulullah SAW

Ditulis oleh Admin di/pada 9 Maret 2009

Kalam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz

Kita bersyukur kepada Allah SWT karena saat ini Ia telah menyambungkan kita dengan sambungan yang hebat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, tidak akan dicapai kecintaan kepada Allah SWT kecuali melalui kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan,

“Katakanlah, jika kamu mengasihi Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu.”

Tidak ada pintu untuk mendapat kecintaan dari Allah SWT kecuali melalui pintunya Rasulullah SAW. Karena itu agar mendapatkan cintaNya Allah SWT, dengan cara mencintai orang yang dicintai-Nya, yaitu Rasulullah SAW.

Begitu pula halnya dengan Maulid Simtud Duror yang menunjukkan kecintaan dan kerinduan yang mendalam dari pengarangnya Habib Ali bin Muhammad Alhabsyi kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Sehingga sekalipun sebagian di antara kita tidak mengerti bahasa Arab, kita tetap dapat merasakan cinta dan kerinduan kepada Shohibul Maulid Rasulullah SAW, karena cinta dan kerinduan sang pengarang yang mengalir di dalam bait-bait syairnya, mengalir pula ke dalam hati nurani kita.

Sebenarnya orang seperti saya tidak pantas datang ke majelis seperti ini. Saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlambat menghadiri majelis ini. Karena Allah jualah saya masih dapat menghadiri bagian akhir dari acara maulid ini. Begitupula masih dapat mengikuti doa maulid yang dibaca oleh Habib Anis, yang mana doa ini menunjukkan ikatan cinta yang kuat kepada Rasulullah SAW.

 

Ciptakanlah rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana tercantum dalam firmanNya,

“Rasulullah adalah karunia yang paling nyata.”

Dengan perasaan rindu, akan membuat amal seseorang menjadi tinggi. Jika seseorang mempunyai ikatan batin (ta’alluq) dengan hal-hal yang rendah niscaya amalnya menjadi rendah pula.

Lihatlah perasaan kerinduan Sayyidina Abubakar Ash-Shiddiq kepada Rasulullah SAW ketika beliau mendatangi rumahnya di waktu yang tidak seperti biasanya. Kemudian Rasulullah menyampaikan berita rahasia akan perintah Allah agar beliau SAW berhijrah. Segera Sayyidina Abubakar bertanya,

“Apakah saya dapat menemani dirimu, wahai Rasulullah?”

Rasullullah mengiyakan. Mendengar hal itu Sayyidina Abubakar menitikkan airmata bahagia karena kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidah Aisyah RA, yang ketika itu masih sangat belia usianya, berkata,

“Baru kali ini aku melihat ada orang menangis karena bahagia.”

Kerinduan Sayyidina Abubakar untuk berjuang bersama Nabi, untuk menemani Nabi, diganjar oleh Allah SWT dengan menemani Rasulullah, bersama-sama beliau SAW selama 3 hari 3 malam di Gua Tsur.

Lihatlah pula kerinduan Sayyidina Bilal RA di saat-saat akhir ketika ajal akan menjemputnya. Ketika dengan kesedihan yang mendalam istrinya menangis mengetahui akan tiba saat perpisahan dengan suami tercinta. Apa yang diucapkan Sayyidina Bilal RA,

“Alangkah bahagianya besok aku akan bertemu dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya.”

Begitu pula disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika seorang sahabat yang baru berusia 10 tahun meminta kepada ayahnya agar diizinkan untuk berperang di jalan Allah dan di medan perang. Ia berkata kepada sang ayah,

“Wahai ayah, tolong gambarkan paras Rasulullah dan sifat beliau, sehingga aku dapat mengkhayalkan agar bertambah semangatku dan aku berjuang menjadi syuhada.”

Hal ini tiada lain didasarkan kepada kerinduan yang mendalam dari sahabat kecil yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Bandingkan dengan apa yang diperbuat anak-anak kita sekarang, mereka di usia 12 tahun keatas hanya rindu kepada pemain bola atau pemain film yang mungkin dalam seumur hidupnya belum pernah bersujud kepada Allah SWT sama sekali. Karena itu, didiklah anak-anak kalian untuk rindu kepada Rasulullah.

Habib Abdullah bin Abubakar Alaydrus mengatakan di dalam syairnya,

“Dengan perasaan rindu seseorang akan tinggi amalnya.”

Mudah-mudahan semua ini menjadikan kita rindu kepada Rasulullah. Akhirnya, semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Al-Habib Anis Alhabsyi agar dapat selalu membimbing kita. Mudah-mudahan seluruh keluarganya dan saudara-saudaranya diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amien.

[Ceramah Habib Umar Bin Hafizh saat kunjungan ke Masjid Riyadh, Solo, 2004]

http://bisyarah.wordpress.com/

Posted by: Habib Ahmad | 31 Mac 2010

Taqwa Kepada Allah – Al Habib Umar Bin Salim Bin Hafidz

Taqwa Kepada Allah

Kaum mislimin yang dimuliakan ALLAH SWT,mari kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada ALLAH SWT,agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan Akhirat,tugas kita sebagai manusia hanya menyembah ALLAH yang Esa.ALLAH berfirman:
“Bertaqwalah kepada ALLAH sebenar-benarnya bertaqwa {Ali ‘Imran 102} dalam arti kata ALLAH benar-benar memerintahkan kita bertaqwa hanya kepadanya.
Arti dari pada Taqwa adalah : Meninggalkan semua larangan ALLAH dan mengerjakan semua perintah ALLAH.
ALLAH SWT menjadikan didalam ketaqwaan itu adalah semua keberuntungan bagi orang yang bertaqwa.Wahai hamba-hamba ALLAH, Taqwa telah diwasiatkan Robulalamim buat ummat terdahulu sampai hari kiamat nanti, Dalam Firman ALLAH SWT:
“Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu,bertaqwalah kepada ALLAH” {An Nisaa’ 131}.
Taqwa adalah salah satu jalan siraturahmi kita kepadanya,banyak sekali ALLAH SWT menuliskan kalimat TAQWA didalam kitab suci AL QURAN.
Dan banyak sekali keberuntungan orang yang bertqwa,mereka akan medapatkan pejagaan dari ALLAH SWT,ALLAH berkata: “Bertaqwalah kalian sesungguhnya ALLAH selalu bersama orang-orang yang bertaqwa” {Al Baqarah 194} Orang yang bertaqwa akan mendapatkan ilmu yang tanpa dia sadari,sepeti dalam Firman ALLA SWT : “Bertaqwalah kepada ALLAH SWT,ALLAH mengajarimu” {Al Baqarah 282}. Kaum muslimin yang dimuliakan ALLAH,apa bila kita ingin medekatkan diri kepada nya,koncinya adalah Taqwa,kemuliaan manusia disisi yang Maha Mulia adalah ketaqwaan,ALLAH berkata : “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu”.{Al Hujuraat 13}
jadi dapat kita fahami bahwa bukanlah kemulian itu dengan nasabnya ataupun dengan hartanya tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah apa bila manusia tersebut bisa benar-benar bertaqwa seperti ketaqwaan yang telah dicontoh kan oleh kekasih ALLAH,Nabi kita MUHAMMAD SAW.yang ketaqwaan nya benar-benar tingkat tinggi,alangkah beruntung kita bernabi kepada beliau,sangat-sangat beruntung,kita seharusnya kita malu tidak bisa mencontoh ketaatan ROSULULLAH. Guru mulia megatakan siapa orang yang lalai dari pada ketaqwaan maka mereka telah meghilangkan konci syurga,dan Seorang yang sholeh berkata : Siapa orang yang melalaikan Taqwa kepada ALLAH selama hidup didunia,maka mereka akan mejadi orang-orang yang sangat menyesal di hari kiamat nanti.
ALLAH megatakan : “dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”{Ali ‘Imran 102} Mudah-mudahan ALLAH SWT memberikan kita hidayah taufiknya agar kita bisa selalu bertaqwa dan dimatikan kita dalam keadaan islam AMIN YA ROBBALALAMIN

Posted by: Habib Ahmad | 31 Mac 2010

Habib Salim Bin Hafiz

Habib Salim Bin Hafiz

 

Habib Salim Bin Hafiz Bin Syaikh Abu Bakar bin Salim adalah datuk kepada Habib ‘Umar bin Muhammad Bin Hafiz yang masyhur dewasa ini. Beliau lahir di Bondowoso, Pulau Jawa pada 25 Syawwal 1288H / 6 Januari 1872M. Kemudian beliau dibawa ayahandanya balik ke Kota Misythah, Hadhramaut ketika beliau berusia kira-kira 8 tahun. Beliau menerima didikan awal daripada ayahnya dan beberapa ulama di Kota Misythah antaranya dengan Mu’allim ‘Abud bin Sa’id BaSyu’aib dan Mu’allim ‘Abdullah bin Hasan BaSyu’aib. Pada 1304H, beliau meneruskan pencarian ilmunya dengan mendatangi Kota Tarim al-Ghanna. Di kota berkat ini, beliau menimba pengetahuan agama daripada para ulama di sana antaranya Mu’allim ‘Abdullah bin Ahmad BaGharib dan Habib ‘Abdur Rahman bin Muhammad al-Masyhur. Selain Kota Tarim, beliau turut mengadakan perjalanan sama ada untuk mendalami ilmunya juga untuk menyebarkan ilmu dan dakwah ke Seiwun, Du’an, al-Haramain, Zanzibar, Mombasa, India dan tidak ketinggalan tanah kelahirannya, Pulau Jawa.

Di negeri-negeri yang dikunjunginya, beliau tidak melepaskan peluang untuk mengadakan pertemuan dan menjalinkan hubungan dengan para ulama dan awliya’ yang menetap di sana. Hasil pertemuan dan hubungan ini, baik berupa wasiat, nasihat dan ijazah beliau kumpulkan dalam satu catatan yang dinamakannya “Minhah al-Ilah fil ittishal bi ba’dhi awliya“. Habib Salim terkenal sebagai seorang ulama yang bersifat khumul yang tidak suka namanya dikenali orang. Apa yang penting baginya ialah keredhaan Allah s.w.t., dan bukannya penghargaan manusia. Di akhir hayatnya, sifat khumul ini semakin terserlah bila beliau sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan dirinya dalam majlis-majlis umum dengan duduk di shaf yang paling belakang. Beginilah sikap beliau sehingga beliau dipanggil pulang ke rahmatUllah pada tahun 1387H di Kota Misythah. Walaupun beliau tidak meninggalkan karya ilmiyyah yang banyak, tetapi perjuangannya diteruskan zuriatnya antaranya oleh anakandanya Habib Muhammad bin Salim dan kini teruskan oleh cucu-cucunya Habib ‘Umar bin Muhammad dan Habib ‘Ali Masyhur bin Muhammad. Moga rahmat Allah sentiasa dicucuri ke atas roh beliau dan ditempatkan beliau bersama nendanya Junjungan Nabi s.a.w. … al-Fatihah.

Posted by: Habib Ahmad | 30 Mac 2010

Nasehat Al-Habib ‘Umar bin Muhammad bin Hafidz

Nasehat Al-Habib ‘Umar bin Muhammad bin Hafidz

Diantara Nasihat dan kalam beliau

Janganlah kalian menyia-nyiakan persahabatan dengan orang-orang mulia, yaitu
orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi [di sisi Allah], orang-orang yang cahayanya berkilauan.

Demi Allah, memisahkan diri dari mereka merupakan suatu kerugian, bagaimana sifat kerugian tersebut jika pemimpin mereka (Rasulullah) bersabda, “Celakalah orang yang pada hari kiamat tidak melihatku.”

Sesungguhnya orang yang tidak melihat kaum sholihin tak akan bisa melihat beliau saw. Orang yang tidak memandang mereka, tidak akan bisa memandang beliau saw.
Dan orang yang tidak menjalin hubungan dengan mereka tidak akan bisa berhubungan dengan beliau saw. Karena kaum sholihin adalah bagian dari beliau saw, pewarisnya, para khalifahnya, pemegang sir-nya.

Merekalah pemegang sir setelah nabi.
Merekalah pewaris, semulia-mulia pewarisnya.

Mereka itu seperti Sayyidina Abdullah Al-Haddad yang telah disifatkan oleh Sayidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qashidahnya :

“Karena dia sejuklah mata hati Nabi Muhammad.
Bagi beliau ia adalah sebaik-baik keturunannya,
panutan para pengikut, ka’bah orang yang meniti jalan,
dan kebanggaan penduduk desanya.
Nasihat-nasihatnya menebarkan pengetahuan.
Menghinakan si sesat dan si pembuat kerusakan.
Kasih sayangnya meliputi semua umat.
Darinya mereka mengambil manfaat
dengan sebaik-baik pengambilan manfaat.”

“Dialah cucu yang bersambung nasabnya dengan
orang-orang mulia yang kemuliaan mereka
dikenal para pejuang dan pemberani.
Dialah penyalur asrar dan ilmu mereka
kepada keluarga dan anak keturunannya.
Maka semua yang bersuluk setelahnya
bersinar dengan cahaya beliau yang benderang.”

Cahaya ini tak akan padam. Mengapa? Sebab Allah-lah yang menyalakannya! Itulah sebabnya! Tak ada sebab lain.

Siapakah yang mampu memadamkan cahaya yang telah
dinyalakan oleh Allah SWT?   Demi Allah, cahaya itu tak akan padam!

Tetapi, betapa menyedihkan, di antara kita terdapat orang-orang yang terhalang dari cahaya itu, yaitu orang-orang yang enggan masuk ke dalam golongan mereka. Mereka masuk ke dalam kelompok lain. Habib Ali berkata:

“Siapa tak menempuh jalan leluhurnya
pasti akan bingung dan sesat.
Wahai anak-cucu nabi, tempuhlah jalan mereka.
tapak demi tapak
dan jauhilah segala bid’ah.”

Siapakah yang lebih mengenal Allah dibanding kaum arifin? Dibanding para imam kita? Siapakah yang lebih mengenal Rasul SAW dibanding mereka?

Wahai hamba-hamba Allah, pelajarilah riwayat hidup kaum sholihin. Jalinlah persaudaraaan dan kasih sayang di antara kalian. Bersiaplah menolong jalan mereka.
Demi Allah, jalan mereka tersebar, bendera mereka berkibar, bukan di negara kalian saja, namun di seluruh penjuru dunia, timur maupun barat, Arab maupun Ajam, Amerika, Eropa maupun Rusia.

Di sana bendera keluarga Sayyidina Habib Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir akan berkibar, bendera ahli thoriqoh ini. Mereka memiliki para penolong yang berkedudukan tinggi. Namun mereka yang tidur, nyenyak dalam tidurnya; yang duduk berpangku tangan, terus duduk saja. Cukup sudah orang yang terlambat dan tertinggal. Bangkitlah dengan sidq. Amatilah, apakah perjalanan hidup mereka telah diterapkan di rumah kalian.

Bagaimana kalian ini?! Kalian mengaku cinta dan memiliki ikatan dengan mereka,
namun di rumah kalian tiap hari yang terdengar hanya berita mengenai orang-orang kafir, orang-orang fasik dan para bintang film?! Setahun penuh tidak pernah ada berita mengenai salaf!

Namun saat ini sinetron, wanita-wanita fasik dan kafirlah yang mendidik anak-anak kita. Betapa banyak anak perempuan kita yang meniru wanita-wanita fasik di TV sehingga mereka tak kenal lagi Fatimah Zahra, bagaimana beliau, bagaimana pakaiannya, bagaimana kezuhudannya, bagaimana ibadahnya. Mereka tidak lagi mengenal putri-putri nabi: Zainab, Ummu Kultsum, Ruqayyah. Mereka juga tidak tahu istri-istri nabi: Khodijah binti Khuwailid, Aisyah As-Shiddiqah, dll.

Kalian meniru orang-orang durhaka padahal kalian muslim, mukmin, memiliki kebesaran, kebanggaan dan kemuliaan. Kalian mengganti teladan yang telah diridhoi Allah untuk kalian:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu teladan yang baik. (QS Al-Ahzab, 33:21)

Apakah kalian berniat mengganti Rasulullah dengan mereka? Teladan apakah yang telah kalian berikan kepada keluarga dan anak-anak kalian?

Wahai saudaraku, dalam buku catatan amal tertulis kata-kata yang tidak patut, pandangan yang tidak layak, dan niat yang tidak pantas, siapakah yang akan menghapusnya? Bertobatlah kepada Allah.

Dan Dia-lah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. (QS Asy-Syuura, 42:25)

 

Abu Lahab Diringankan Azab Kerana Bergembira Dengan Kelahiran Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam

Ditulis oleh al Muhaddith Prof. Dr Sayyid Muhammad ‘Alawi al Maliki di dalam kitabnya Haul al Ihtifal Bi Zikra al Maulid al Nabawiyy al Syariff. Saya paparkan petikkannya untuk dikongsi faedah dan manfaat dengan semua. Sekiranya ada sebarang kesilapan, mohon diperbetulkan sebagai membantu melengkapkan dan menghampiri sebuah kesempurnaan.

Wallahu’alam

Berkata al Muhaddith Sayyid Muhammad Alawi al Maliki:

Telah diriwayatkan di dalam Sohih al Bukhari bahawa telah diringankan azab bagi Abu Lahab pada setiap hari Isnin disebabkan dia telah membebaskan hamba perempuannya Thuwaibah yang telah mengkhabarkan tentang kelahiran al Mustofa SAW.

Al Hafiz Syamsuddin ibn Nasiruddin al Dimasyqi telah menyatakan tentang perkara di dalam syairnya:

إِذَا كَانَ هَذَا كَافِـراً جَاءَ ذَمُّـُه

بِتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيْمِ مُخَلَّّدًا

أَتَى أَنَّهُ فِي يَوْمِ الاِثْنَيْنِ دَائـِمًـا

يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُوْرِ بِأَحْمَدًا

فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ

بِأَحْمَدَ مَسْرُوْرًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا

“Jikalaulah si kafir yang telah didatangkan cercaan ke atasnya di dalam surah al Masad (Celakalah kedua belah tangan Abi Lahab) dan dia kekal di dalam neraka Jahim.

Sesungguhnya diberikan minuman pada tiap-tiap hari Isnin bagi meringankan azabnya kerana bergembira dengan kelahiran Ahmad.

Maka apakah pula sangkaanmu terhadap seorang hamba yang seumur hidupnya bergembira dengan Ahmad, melainkan dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah.”

Khabar ini telah diriwayatkan oleh al Bukhari secara mursal di dalam Sohih pada Kitab al Nikah dan dinaqalkan oleh al Hafiz Ibnu Hajar di dalam al Fath, al Imam Abdurrazzaq al Sun’ani di dalam al Musonnaf, al Hafiz al Baihaqi di dalam al Dalail, Ibnu Kathir di dalam bab al Sirah al Nabawiyyah di kitabal Bidayah, Muhammad ibn Umar Bahraq di dalam Hadaiq al Anwar, al Hafiz al Baghawi di dalam Syarh al Sunnah, Ibnu Hisyam dan al Suhaili di dallamal Raud al Unuf dan al ‘Aamiri di dalam Bahjah al Mahafil.

Walaupun riwayat ini adalah mursal, akan tetapi diterima kerana ia dinaqalkan oleh al Bukhari dan para ulama dari kalangan Huffaz telah bersandar dengannya kerana ia hanya mengisahkan tentang manaqib dan khasais, bukannya mengenai perkara halal dan haram. Para penuntut ilmu sudah pastinya mengetahui perbezaan mengambil dalil dengan hadith di antara perkara manaqib dan hukum-hakam.

Al-Fadhil Ustaz Mujahid

Rabiulawwal 1431H

Posted by: Habib Ahmad | 29 Mac 2010

Dilindungi: Hal-hal yang Luar Biasa

This content is password protected. To view it please enter your password below:

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori