QUNUT SUBUH LAGI…
Saya tahu bahasan ini untuk kebanyakan kita sudah basi. Kitapun mungkin telah bosan membaca dan mendengar pembahasan tentang masalah ini. Tapi herannya, pertanyaan tentang ini selalu menghantui saya di mana saja berada. Ketika pertama kali menjejakkan kaki ke Jakarta setelah 6 tahun belajar di Damaskus, seorang kenalan bertanya dengan sangat serius, “Apa hukum qunut di solat subuh?” Ketika saya berkesempatan mengajar di Malaysia, beberapa orang murid bertanya soalan yang sama. Dan sekarang, setelah saya menetap di Megapolitan Singapura, saya tetap tidak dapat lari dari soalan ini.

Saya sempat menyimpulkan bahawa qunut solat subuh adalah keperihatinan terbesar masyarakat Islam Asia Tenggara !

Jawaban Saya

Jawaban saya untuk soalan ini biasanya diplomatis, “Ini masalah khilafiah. Menurut Mazhab Maliki dan Syafii, sunnah. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, tidak sunnah. Kedua-duanya benar. Yang salah adalah orang yang tidak melakukan solat subuh.”

Namun ternyata jawaban ini tidak sepenuhnya memuaskan. Sebahagian rekan bahkan menyebut qunut sebagai bid’ah yang mesti diperangi. Tidak terhitung sumbangan tulisan dari berbagai tokoh untuk menjelaskan sudut pandang (point of view) mazhab Maliki dan Syafii yang menilainya sunnah. Namun sejauh pengamatan saya, dalil yang biasa disebutkan hanyalah hadis riwayat Abu Ja’far ’Isa bin Mahan Al-Razi dari Rabi’ bin Anas dari Sayyidina Anas bin Malik katanya, “Rasulullah Saw sentiasa berqunut di dalam solat subuh hingga meninggalkan dunia.” Meskipun hadis ini disahihkan oleh sebahagian ahli hadis seperti Al-Hakim dan muridnya Al-Baihaqi, sebahagian yang lain memandang sanadnya lemah.

Lagi pula, Imam Al-Syafii yang menjadi tokoh utama pembela qunut subuh tidak pernah berdalil dengan hadis ini setahu saya. Akan tetapi, beliau memiliki dalil lain yang menurut saya lebih kuat untuk menetapkan kesunnahan qunut subuh.

Dalil Imam Al-Syafii

Dalil yang diajukan Imam Al-Syafii cukup panjang dan memerlukan ketelitian yang tinggi. Bahasan ini dimulai dengan ucapan Anas bin Malik yang berkata, “Rasulullah Saw melakukan qunut selama satu bulan penuh lalu beliau meninggalkannya.” Riwayat ini sahih sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim.

Al-Syafi’i menjelaskan bahawa qunut yang dimaksud dalam hadis ini adalah qunut nazilah yang beliau lakukan pada tahun ke-3 hijriah setelah terjadi peristiwa pembantaian qurra’ di Sumur (Bi’r) Ma’unah. Karena sangat marah, Baginda melakukan qunut di semua solat fardhu berisi doa kemusnahan bagi kabilah Ra’l, Dzakwan, ’Ushayyah dan Bani Lahyan yang menjadi pelaku pembantaian tersebut.

Al-Syafi’i berkata, “Semua hadits yang menceritakan qunut di selain subuh (terjadi) setelah pembantaian di Bi’r Ma’unah.”

Adapun qunut subuh, maka berbagai hadis menceritakan bahawa Rasulullah Saw telah melakukannya sebelum peristiwa tersebut berlaku. Al-Zuhri meriwayatkan dari Salim dari Ibn Umar bahawa ia mendengar Rasulullah Saw apabila mengangkat kepalanya daripada ruku pada solat subuh berkata, “Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan.” Setelah mengucapkan “Sami’allahu liman hamidah.” Lalu Allah menurunkan ayat Surah Ali Imran 128 yang berisi teguran bahawa hak menurunkan azab dan menerima taubat hanya milik Allah Swt. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari (kitab tafsir, no. 4559).

Qunut ini berlaku pada perang Uhud sebagaimana riwayat Umar bin Hamzah dari Al-Zuhri yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab ”Ma’rifat Al-Sunan Wal-Athar.” Dalil lain yang menunjukkan bahawa ayat 128 surah Ali Imran ini turun pada perang Uhud adalah hadis riwayat Muslim dari Anas bahwa pada perang Uhud gigi depan Rasulullah Saw patah dan wajah beliau luka. Baginda lalu mengusap darah daripada mukanya dan bersabda, “Bagaimana beruntung suatu kaum yang melukai wajah Nabinya dan mematahkan giginya?” Baginda lalu berdoa (untuk membinasakan) mereka sehingga turunlah ayat ini.

Perang Uhud berlaku sebelum peristiwa Bi’r Ma’unah, jadi qunut subuh telah ada sebelum qunut satu bulan yang Nabi lakukan di semua solat karena pembantaian qurra. Baginda lalu meninggalkan semua qunut ini sebagaimana ucapan Anas. Namun pertanyaannya : apakah beliau meninggalkan qunut pada semua solat fardhu, ataukah semuanya kecuali subuh? Al-Syafii menjawab, “Semuanya kecuali subuh.”

Itu karena riwayat Abu Hurairah menunjukkan bahawa beliau tetap melakukan qunut setelah kejadian tersebut. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Ibn ’Uyainah dari Al-Zuhri dari Said bin Al-Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah katanya, “Apabila Rasulullah mengangkat kepalanya daripada ruku dalam solat subuh, beliau berkata: samiallahu liman hamidah. Lalu Baginda berkata: Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabiah dan orang-orang lemah dari kaum mukminin. Ya Allah, kuatkanlah tekanan-Mu kepada Mudhar, dan jadikanlah tahun-tahun mereka (kering) sepertimana pada masa Nabi Yusuf.”

Yahya Ibn Abi Kathir meriwayatkan hadis ini dari Abu Salamah dari Abu Hurairah namun ia berkata, “…dalam solat isya” dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Baihaqi berkata dalam Ma’rifat Al-Sunan wa Al-Athar, “Boleh jadi Yahya bin Abi Kathir keliru menyebut isya dalam hadis ini. Al-Zuhri lebih hafiz daripadanya. Lagi pula, riwayat Al-Zuhri dari Abu Salamah didukung oleh riwayatnya dari Said bin Al-Musayyab.”

Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini melalui jalur lain, iaitu jalur Mughirah bin Abdurahman dari Abu Al-Zinad dari Abu Hurairah. Al-Bukhari lalu berkata: berkata Ibn Abi Al-Zinad dari bapaknya: ini semuanya di dalam solat subuh.

Di akhir riwayatnya, Abu Hurairah berkata, “Pada suatu hari, saya tidak lagi melihat Rasulullah Saw mendoakan mereka (orang-orang yang tertindas di Mekah).” ketika ditanyakan tentang hal ini, maka dijawab, “Tidakkah kamu melihat mereka telah datang (ke Madinah)?”

Riwayat ini sangat jelas menunjukkan bahawa Rasulullah Saw tetap melaksanakan qunut dalam solat subuh sejak perang Uhud hingga tahun-tahun terakhir kehidupan beliau di Madinah. Sebab Abu Hurairah masuk Islam setelah peperangan Khaibar pada tahun ke-7 hijriah. Dan Al-Walid bin Al-Walid bersama para sahabat Nabi Saw lainnya yang tertindas di Mekah berhasil melarikan diri dan bergabung bersama kaum muslimin di Madinah beberapa hari sebelum penundukan kota Mekah pada tahun ke-8 H.

Setelah itu, tidak ada satu dalilpun yang menceritakan bahawa Rasulullah Saw meninggalkan qunut subuh hingga Baginda wafat pada tahun ke-10 hijriah. Al-Syafi’i berkata, “Adapun qunut di shalat subuh maka (perbuatan itu) sahih dilakukan Nabi Saw pada peristiwa Bi’r Ma’unah dan juga setelah peristiwa itu. Tidak ada seorangpun yang meriwayatkan bahwa beliau meninggalkannya setelah itu.”

Jika ada di antara anda yang pernah berjumpa dengan hadis sahih yang bercerita bahawa Nabi Saw meninggalkan qunut setelah itu, tolong beritahu saya.