Nasab dan nama-nama Nabi Muhammad SAW
Ditulis oleh Admin di/pada 14 Oktober 2010

Kalam Al-Habib Zain bin Ibrahim Bin Sumaith

Nabi Muhammad SAW adalah As-Sayyid Al-Kamil (junjungan yang sempurna), Al-Fatih (sang pembebas) dan Al-Khatim (penutup para Nabi dan Rasul). Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazzar bin Ma’d bin Adnan. Adnan adalah salah seorang keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim.

Ibu beliau adalah Aminah binti Wahhab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah, dan seterusnya seperti yang terdapat pada jalur nasab ayah beliau.

Sedangkan Nama beliau banyak sekali, diantaranya Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, Nabi Ar-Rahmah, Nabi At-Taubah, Rasul Al-Malahim, Al-Khatim, Al-Fatih, Thaha, Yasin, dan Abdullah.

Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Namaku di dalam Al-Qur’an adalah Muhammad, dalam Injil adalah Ahmad, dan dalam Taurat adalah Ahid. Aku diberi nama Ahid karena aku menyelamatkan umatku dari neraka Jahannam.”

[“Mengenal Mudah Rukun Islam, Rukun Iman, Rukun Ihsan, Secara Terpadu”, Habib Zain Bin Sumaith, Penerbit Al-Bayan]