Renungan pada Pidato yang bermakna bagi menunjuki dan membimbing orang yang awam oleh Syaikh KH Hasyim Asya’ari (NU)

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan empunya sekalian Alam, Tiada Ia berhajat kepada selain-Nya, malah selain-Nya lah yang berhajat kepada-Nya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW (Ya Allah tempatkan baginda di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan Amin) Beserta Ahlulbayt dan Para Sahabat R.anhum yang mulia lagi mengerah keringat menyebarkan Islam yang tercinta. Dan kepada mereka yang mengikut mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat…

Ya Allah Ampuni kami, Rahmati Kami, Kasihani Kami …Amin

Amma Ba’du,

Hadrotus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari R.anhu, pendiri Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, pada Muqoddimah Qonun Asasi Nahdlatul Ulama yang disampaikan dalam pidato bahasa arabnya pada Muktamar NU ke III Tahun 1928 di Surabaya dan Muktamar NU ke IV Tahun 1929 di Semarang menyampaikan :

Ketahuilah ! Bahawa sesungguhnya mengikuti salah satu dari empat empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’e, Hanbali) mengandungi kemashalatan yang besar, dan meninggalkan seluruhnya membawa kerosakan yang fatal.

Kami dapat menjelaskan persoalan di atas dari beberapa aspek:

Pertama, bahawa umat Islam telah sepakat bulat untuk mengacu dan menjadikan ulamak salaf sebagai pedoman dalam mengetahui, memahami, dan mengamalkan syariat Islam secara benar. Dalam hal ini, para pengikut Tabi’in meneruskan langkah dengan mengikuti jejak para Tabi’ien. Demikianlah seterusnya, pada setiap generasi, para Ulamak pasti mengacu dan merujuk kepada orang-orang dari generasi sebelumnya.

Akal yang sehat menunjukkan betapa baiknya pola pemahaman dan pengamalan syari’at Islam yang seperti itu. Sebab syari’at Islam tidak dapat diketahui melainkan dengan cara naql (mengambil dari generasi sebelumnya) dan istinbath (mengambil hukum langsung dari sumbernya, Al-Quran dan Hadiths).

Naql tidak mungkin dilakukan dengan benar kecuali dengan cara setiap generasi mengambil langsung dari generasi sebelumnya secara berkesinambungan. Sedangkan untuk istinbath, disyaratkan harus mengetahui mazhab-mazhab Ulama generasi terdahulu agar tidak menyimpang dari pendapat-pendapat mereka yang bisa berakibat menyalahi kesepakatan mereka (ijmak). Di samping itu, juga disyaratkan harus dilandasi dan ditunjang oleh ,mazhab-mazhab Ulamak generasi sebelumnya. Sebab, semua pengetahuan dan kecekapan yang dimiliki sesorang, misalnya di bidang shorrof, nahwu, kedoktoran, kesusasteraan, pertukangan, pandai besi, perdagangan dan keahlian logam mulia, tidak mungkin begitu sahaja mudah dipelajari oleh seseorang kecuali dengan terus menerus belajar daripada ahlinya. Di luar cara itu, sungguh sangat langka dan jauh dari kemungkinan, bahkan nyaris tidak pernah terjadi, kendatipun secara akal boleh saja terjadi.

Jika pendapat-pendapat para Ulamak Salaf telah menjadi keniscayaan untuk dijadikan pedoman, maka pendapat-pendapat mereka yang dijadikan itu haruslah diriwayatkan dengan sanad (mata rantai) yang benar dan bisa dipercaya, atau dituliskan dalam kitab-kitab mahsyur dan telah diolah (dikomentari) dengan menjelaskan pendapat unggul dari pendapat lain yang serupa, menyendirikan persoalan khusus (takhsis) dari yang umum, membatasi yang muthlaq dalam konteks tertentu, menghimpun dan menjabarkan pendapat yang berbeda dalam persoalan yang masih diperselisihkan serta menjelaskan alasan timbulnya hukum yang demikian. Kerana itu, apabila pendapat-pendapat Ulamak tadi tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti di atas, maka pendapat-pendapat tersebut tidak dapat dijadikan pedoman.

Tidak ada satu mazhab pun di zaman akhir ini yang memenuhi syarat dan sifat seperti di atas selain mazhab yang empat ini. Memang ada juga mazhab yang mendekati syarat dan sifat di atas, yaitu mazhab Imamiyyah (syi’ah) dan Zaidiyyah (Syi’ah), Namun keduanya adalah golongan Ahlu Bid’ah , sehingga keduanya tidak boleh dijadikan pegangan.

Kedua, Rasulullah SAW , telah bersabda : “Ikutilah kepada golongan terbesar (Asswaad al-A’dhom). Sesudah beberapa mazhab yang tergolong benar telah hilang dan yang tersisa hanya tinggal empat mazhab ini, maka nyatalah bahawa mengikuti (salah satu) empat mazhab beerti mengikuti golongan terbesar, dan keluar daripada sana beerti telah keluar dari golongan mayoritas.

Ketiga, pada saat zaman sudah begitu lama berputar makin jauh dari masa Rasulullah SAW, dan amanat menjadi begitu mudah disia-siakan, maka tidak boleh berpegang kepada pendapat-pendapat Ulamak yang buruk, baik dari kalangan hakim-hakim yang menyeleweng mahupun mufti-mufti yang hanya mengikuti hawa nafsunya, meskipun mereka mengaku bahawa pendapatnya itu sesuai dengan pendapat Ulamak Salaf yang mahsyur integritas peribadinya, loyalitas agamanya dan amanah moralnya, baik secara eksplisit mahupun implicit, serta memelihara pendapatnya secara bertanggungjawab. Kitapun tidak boleh mengikuti pendapat orang yang kita belum mengetahui persis apakah yang bersangkutan sudah memenuhi pensyaratan ijithad atau belum.

Apabila kita melihat para Ulamak ahli tahqiq (penelitian) yang menekuni mazhab-mazhab para ulamak salaf, maka ada harapan bahawa mereka akan meperoleh kebenaran dalam usahanya merumuskan pendapat dan penggalian ketentuan-ketentuan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya apabila kita tidak melihat hal itu kepada mereka, maka sungguh jauh dari kemungkinan memperoleh kebenaran yang diharapkan.

Inilah pengertian yang secara tidak langsung ditunjukkan oleh khalifah Sayyidina Umar bin Khattab RA melalui perkataannya : “Islam akan hancur akibat kelihaian (kelantangan..pent.) orang-orang munafik dalam berdebat dengan menggunakan Al-Quran”. Dan juga sahabat Ibnu Mas’ud RA berpesan : “Barangsiapa menjadi pengikut (yang baik) maka hendaklah mengikuti (para ulamak) generasi sebelumnya.”

Dengan demikian gagasan yang pernah dilontarkan Ibnu Hazm bahawa taqlid itu hukumnya haram, sesungguhnya hanya ditutjukan kepada orang yang memiliki kemampuan berijtihad meskipun hanya dalam satu permasalahan, serta buat orang yang konkrit meyakini bahawa Rasulullah SAW memerintahkan ini atau melarang itu, sedang perintah dan larangan itu belum dihapuskan.Keyakinan mungkin dapat diperolehi dengan meneliti banyak hadis dan pendapat para ulamak yang menentang mahupun yang setuju, lalu jelas bahawa ketentuannya belum terhapuskan. Atau mungkin dengan melihat mayoritas terbesar dari kalangan ulamak yang mendalami ilmunya ternyata sependapat dalam ketentuan tersebut. sementara golongan yang menentangnya tidak mampu mengajukan dalil kecuali hanya berupa qiyas atau istinbath atau yang sejenisnya (bukan berupa dalil nash). Jika demikian, maka tidak ada dalih (alasan..pent) untuk menyalahi hadis Rasulullah SAW selain kemunafikan yang terselubung atau kebodohan yang nyata.

Dan ketahuilah, bahawa setiap orang yang sudah mukallaf (aqil baligh) yang tidak mampu berijtihad secara mutlak, harus mengikuti salah satu dari empat mazhab dan tidak boleh baginya untuk beristidlal (mengambil dalil secara langsung) dari Al-Quran atau Hadith. Ini didasarkan pada firman Allah SWT, (yang ertinya lebih kurang) “Dan seandainya menyerahkan (urusan itu) kepada Rasul dan ulil amri (yang menguasai bidangnya) di antara mereka, niscayalah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)”. Dan telah dimaklumi, bahawa mereka yang dapat beristinbath (mengambil dalil langsung dari Al-Quran dan Hadith) adalah orang-orang yang telah memiliki cukup keahlian dan kemampuan berijtihad, bukan orag lain, sebagaimana keterangan yang diuraikan dalam bab ijtihad di berbagai kitab.

Namun demikian, mujtahid mustaqil (mujtahid yang mampu menggali hukum langsung dari sumbernya Al-Quran dan Hadith) dengan memenuhi segala pensyaratannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para pengikutnya dalam permulaan bab qodho’, ternyata sudah tidak diketemukan lagi sejak kira-kira enam ratus tahun yang silam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Shalah. Bahkan tidak sekadar satu orang yang menyatakan manusia sekarang tidak berdosa seandainya meninggalkan kewajipan berijtihad ini, kerana manusia zaman sekarang ini terlalu bodoh untuk mencapai darjat ijtihad. Padahal fardhu kifayah dalam hal mencari ilmu tidak mungkin ditujukan kepada orang-orang bodoh.

Sebenarnya mazhab-mazhab yang boleh diikuti tidak hanya terbatas kepada empat mazhab sahaja, bahkan ada golongan Ulamak dari mazhab yang bisa diikuti, seperti mazhab Sufyan At-Thauri dan Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Ruhawaih, Mazhab Daud Al-Dhohiri dan Mazhab Al-Awza’i.

Meskipun demikian, para Ulamak pengikut Mazhab Syafi’e menjelaskan bahawa mengikuti selain daripada empat mazhab adalah tidak boleh, kerana tidak ada jaminan kebenaran atas hubungan mazhab itu dengan para Imam yang bersangkutan sebab tidak adanya sanad (mata rantai) yang dapat menjamin dari beberapa kekeliruan dan perubahan. Berbeda dengan mazhab empat, kerana para pemimpinnya telah mencurahkan jerih payahnya dalam mengkodifikasi (menghimpun) pendapat-pendapat serta menjelaskan hal-hal yang telah ditetapkan atau yang tidak ditetapkan oleh pendiri mazhab. Dengan itu, maka para pengikutnya aman dari segala perubahan dan kekeliruan serta bisa mengetahui mana pendapat yang benar dan yang lemah.

Oleh kerana itu, tidak sedikit orang yang memberi komentar terhadap Imam Zaid bin Ali RA. Beliau adalah seorang Imam yang agung kedudukannya dan tinggi reputasinya, akan tetapi kepercayaan terhadap mazhabnya menjadi hilang kerana para murid-muridnya kurang dalam memberi perhatian pada pentingnya sanad yang menjamin kesinambungan suatu mazhab.

Maka mazhab empat inilah mazhab yang sekarang mahsyur dan diikuti. Para Imam dari masing-masing empat mazhab ini begitu dikenal, sehingga orang yang bertanya tidak perlu lagi diberikan pengenalan kepada mereka, kerana apabila nama mereka disebut, dengan sendirinya orang yang bertanya pasti mengenalnya. Wallahu a’lam.

Demikian terjemah teks pidato KH. Hasyim Asy’ari RA pada buku Ajaran, Faham dan Amaliyah ASWAJA yang diterbitkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan.

Wallahu Yahdi ila sawaissabil…

Selawat dan salam sebanyaknya semoga dilimpahkan Allah SWT ke atas junjungan besar kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW. (Ya Allah Tempatkanlah Junjungan kami di tempat yang terpuji sepertimana yang Kau janjikan..Amin) Beserta para sahabat dan Ahlulbayt r.anhum yang sangat kasih mereka itu kepada umat ini.Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tiada Daya Upaya melainkan Allah SWT.,

Dan Allah jua yang memberi petunjuk dan Allah SWT Maha Mengetahui..

Jazakallah Khairan Kathira…(^_^)

Al-Faqir wal Haqir indallah,

Salim Azham (MSA)