Tentatif Seminar Pemikiran Islam II

Tempat : Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Tarikh : 20-22hb Julai 2010

HARI PERTAMA : 20 Julai 2010 (SELASA)
8.00 – 8.30 pagi : Pendaftaran
8.30 – 10.30 pagi : Pembentangan Sesi 1 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Dr Wan Suhaimi bin Wan Abdullah
1. Suatu Perspektif Dalam Memahami Gerakan Wahabi Hj. Zaidi Hj. Hassan [Pengkaji Bebas]
2. Asya’irah dan Cabaran Semasa Di Thailand
Tn. Haji Ghazali Ahmad [Guru Pondok]
3. Pegangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah Di Brunei Darussalam: Isu Dan Cabaran
Dr. Haji Norarfan bin Haji Zainal [Universiti Islam Sultan Sharif Ali,Brunei ]
4. Wahhabism in the English Works
Associate Prof. Dr. Ibrahim Abu Bakar [UKM]
5. Kaedah Penyebaran Dakwah Menerusi Mesej Akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah: Kajian Terhadap Jam‘iyyah al-Mashari‘ al-Khayriyyah al-Islamiyyah di Lebanon
Dr. Sulaiman bin Ibrahim [Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei]
10.30 – 11.00 pagi : Kudapan
11.00 – 1.00 petang: UCAP UTAMA (Balai Ilmu)
Pengerusi : Dr. Faizuri bin Abdul Latif
”التحدي السلفي للمذهب الأشعري: جذوره تاريخه ومظاهره ووسائله وكيفية مواجهته“ Prof. Dr. Dheen Muhammad [Universiti of Qatar, Mesir]
1.00 – 2.30 petang : Rehat / Makan Tengah hari / Solat
2.30 – 5.00 petang : MAJLIS PERASMIAN DAN PELANCARAN JURNAL AFKAR (Dewan Kuliah Utama, API)
Dirsempurnakan oleh : Y.B. SENATOR MEJAR JENERAL DATO’ SERI JAMIL KHIR BIN BAHAROM (B)” Menteri di Jabatan Perdana Menteri
5.00 petang : Minum Petang
HARI KEDUA : 21 Julai 2010 (RABU)

8.00 – 8.30 pagi : Kehadiran Peserta
8.30– 10.00 pagi : Pembentangan Sesi 2 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Mohamad Kamil Hj Ab Majid
1. Apakah Muhammad ‘Abdul Wahab Tokoh Mujaddid Muhammad Uthman el-Muhammady [UIAM]
2. Pro dan Kontra Mengenai Tawassul Dalam Aliran Pemikiran Islam Prof. Madya Dr. Mohd Fakhruddin bin Abd Mukti [UM]
3. Pendekatan Abu Hasan al-Ash`ari dan Ibn Taymiyyah Dalam Perbahasan Sifat-sifat Allah
Prof. Madya Dr. Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim [UM]
4. Pendekatan Para Mufassir Dalam Pentafsiran Ayat-Ayat Sifat: Analisis Dari Perspektif Aqidah Ahli Sunnah Wa Al-Jama`ah
Ahmad Fakhrurrazi Bin Mohammed Zabidi [UKM]
10.00 – 10.30 pagi : Kudapan
10.30 – 12.00 pagi : Pembentangan Sesi 3 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi bin Hamat
1. Polemik Isu-Isu Khilafiah di Malaysia
Dr. Luqman Bin Haji Abdullah [UM]
2. Pseudo-Salafi dan Keruntuhan Autoriti
Dr. Khalif Muammar A. Harris [UKM]
3. Tiga Saluran Utama Ilmu dalam Islam: Rumusan Ashā‘irah Māturidiyyah yang Kekal Munasabah
Dr. Mohd Zaidi b. Ismail [IKIM]
4. Aliran Salafi Moden Menurut Yusuf al-Qaradawi Prof. Madya Mohamad Kamil Hj Ab Majid [UM]

12.00 – 1.30 petang : Pembentangan Sesi 4 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Dr. Mohd Fakhruddin bin Abd Mukti
1. The Ash’raite School Between Religion and Thought Dr. Abdulhakim Ajhar [UM]
2. بعض أفكار ابن تيمية في العقيدة تحليل ومقارنة Dr. Muhamad Salim Muhamad Abu ‘Asi [Universiti Qatar]
3. قسمة التوحيد ودراسته بين ابن تيمية وعلماء الكلام Dr. Mas’ab al-Khoir Idris al-Said Mustafa al-Idrisi [Universiti Qatar]
4. العقيدة الأشعرية ومساهمتها في الحفاظ على أمن المجتمع والأمة
Tareek Laham [Beirut]
5. تثليث التوحيد وتوحيد الأمة Dr. Mohamad Rifaie [USIM]
1.30 – 2.30 petang : Rehat / Makan Tengah hari/ Solat
2.30 – 4.00 petang : Pembentangan Sesi 5 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Dr. Khadijah binti Mohd Hambali @ Khambali
1. Pendekatan Wasatiyyah Dalam Aliran al-Asha`irah Prof. Madya Dr Wan Suhaimi bin Wan Abdullah [UM]
2. Konsep Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah : Satu Penilaian Prof. Madya Dr Asmadi Mohd Naim [UUM]
3. التراث الأشعري في ميدان العلم الإسلامي Dr. ‘Isa ‘Abdullah ‘Ali [Universiti Qatar]
4. الأشاعرة بين الغلو والتقصير وبين الإفراط والتفريط
Dr Shaykh Salim Ulwan al-Husayni [Darul Fatwa, Australia]

4.00 – 5.30 petang : Pembentangan Sesi 6 (Balai Ilmu)

Pengerusi : Prof. Madya Dr Wan Suhaimi bin Wan Abdullah

1. Pemikiran Akidah Muhammad `Abdul Wahab dan Ibn Taymiyyah: Satu Analisis Perbandingan
Dr. Abdol Rahman Mahmood [UKM]
2. Pendidikan Akidah Menerusi Huraian Sifat 20 di Malaysia
Prof. Madya Dr. Mudasir Rosder [UKM]
3. Ta’wil Dalam Tradisi Aqidah Asha’irah
Dr. Mohd Farid Mohd Shahran [UIAM]
4. Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah Menurut Muhammad bin `Abd al-Wahhab
Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi bin Hamat [UM]

5.30 – 6.00 petang : Minum Petang
HARI KETIGA : 22 Julai 2010 (KHAMIS)
8.00 – 8.30 pagi : Kehadiran Peserta
8.30– 10.00 pagi : Pembentangan Sesi 7 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi bin Hamat
1. Konsep Kebersebaban Al-Ghazali: Alternatif faham Saintisme
Azmil bin Zainal [UM]
2. Manhaj Ibn Khuzaimah dalam Wacana ayat-ayat Mutasyabihat: Analisis menurut Pemikiran al-Razi
Mohd Hamidi bin Ismail [ UM ]
3. Konsep Muqtadayat al-Uluhiyyah Dan Awhal Al-Tauhid Dalam Mentauhidkan Allah SWT Menurut Sheikh Mukhtar Ali al-Dusuqi
Muhammad Saiful Islami Mohd Taher, Siti Aisyah Yusof, Nik Muhammad Rozi Nik Yusoff [UiTM & UM]
1. Tradisi Penulisan Kitab Sharah Dalam Kerangka Aqidah Asha’irah: Rujukan Khusus Kepada Kitab Sharah Melayu
Che’ Razi Bin Jusoh [UM]

10.00 – 10.30 pagi : Kudapan

10.30 – 12.00 pagi : Pembentangan Sesi 8 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Dr. Faizuri bin Abdul Latif
1. Hasan Kafi al-Bosnawi between Asha’irah and Maturidiyyah
Dr. Ali Akbar Ziaee (UIAM)
2. الفكر الاشعري والوحدة الفكرية في المغرب الإسلامي
Tarek Ladjal [UM]
3. ملاحظات الشيخ الندوي على أسلوب علم الكلام فى إثبات العقائد الإسلامية
Muhammad Shoheb [UM]
4. الثقافة العقدية عند الشيخ محمد الغزالي (ت1996م)
Fadila Grine [UM]
12.00 – 1.30 petang : Pembentangan Sesi 9 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Prof. Madya Mohamad Kamil Hj Ab Majid
1. Ayat Mutasyabihat Menurut Sheikh Zainal Abidin al-Fatani dalam Kitab ‘Aqidah al-Najin Dr. Faizuri bin Abdul Latif [UM]
2. Analisis Kalimah Allah Menurut Perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Prof. Madya Dr. Khadijah binti Mohd Hambali @ Khambali [UM]
3. Imam Syamsuddin Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah: Analisis Terhadap Metode Kajian Dan Penulisan Beliau Dalam Beberapa Karyanya Mengenai Ketuhanan
Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid [UM]
4. Konsep Wasatiyyah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Dalam Perbahasan Sifat Kalam
Syed Muhammad Hilmi Syed Abdul Rahman & Mohd Sobri Elias [UM]
1.30 – 2.30 petang : Rehat / Makan Tengah hari/ Solat
2.30 – 5.00 petang : Pembentangan Sesi 10 (Balai Ilmu)
Pengerusi : Dr. Luqman Bin Haji Abdullah
1. Fahaman Al-Asha’irah Dalam Nadlatul Ulama Di Indonesia
Mohammad Syakirin al Ghozaly [UM]
2. الخطاب العقدي في ماليزيا وتحديات العصر
Dr. Mustafa Bahjat & Dr. Ahmad Kasim Kasar [UM]
3. جهود الأئمة الاشعرية في المولد النبوي: السيوطي نموذجا
Ibtisam Abdullah Ali [UM]
4. جهود الإمام البيهقي الأشعري –رحمه الله- في إثبات العقيدة والدفاع عنها
Nawaf Mohammed Al Harbi [UM]

HADIRLAH BERAMAI-RAMAI UNTUK MENJAYAKAN SEMINAR ILMIAH YANG BAIK INI.